Uitgaven

1,21%

€ 755

x € 1.000
1,21% Complete

Inkomsten

2,52%

€ -1.546

x € 1.000
2,52% Complete

Saldo

87,26%

€ 791

x € 1.000

Programma 8. Economische zaken

Uitgaven

1,21%

€ 755

x € 1.000
1,21% Complete

Inkomsten

2,52%

€ -1.546

x € 1.000
2,52% Complete

Saldo

87,26%

€ 791

x € 1.000

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Dat gaan we stimuleren, faciliteren en ver-sterken, waarbij we ons vooral  richten op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw. Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren zal De Kolk verder worden ontwikkeld. Parkmanagement is een  belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar Parkmanagement. Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze  bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk  centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Functiemenging % * * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 79 79 137
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
8.1 Economische ontwikkeling 134 134 134 134
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 181 181 181 181
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112 111 105 105
8.4.1 Economische promotie BeM 248 193 193 192
8.4.2 Economische promotie Financiën 80 80 80 80
Totaal Lasten 755 700 693 692
Baten
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -173 -173 -173 -173
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.373 -1.373 -1.373 -1.373
Totaal Baten -1.546 -1.546 -1.546 -1.546