Uitgaven

25,08%

€ 15.618

x € 1.000
25,08% Complete

Inkomsten

77,37%

€ -47.475

x € 1.000
77,37% Complete

Saldo

3514,06%

€ 31.857

x € 1.000

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

25,08%

€ 15.618

x € 1.000
25,08% Complete

Inkomsten

77,37%

€ -47.475

x € 1.000
77,37% Complete

Saldo

3514,06%

€ 31.857

x € 1.000

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen! Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden  bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewustzijn van bestuur en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer  ‘smart’ maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken. De lastendruk voor de burger houden we laag. De OZB gaan we alleen verhogen voor inflatie en zo nodig voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting, De Wiltsangh - incl. zwembad en sporthal -, stationsomgeving en duurzaamheid. We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door afvalstoffen- en rioolheffingen.

Wat gaan wij doen?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een`veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1 thema centraal;  de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de  Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een  duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie is open,  toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en  klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de telefoon en online. 

Als gemeente zetten we in op goed werkgeverschap, met respect voor inzet en talent van medewerkers, waarbij we kansen bieden aan (jong) talent en verantwoordelijkheid nemen door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De externe inhuur gaan we beperken.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,76 6,58 6,88
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,5 6,58 6,88
Apparaatskosten Kosten per inwoner 259,72 295 267,06
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 8,20% 0,63% 0,58%
Overhead % van totale lasten 11,74% 12,44% 11,61%
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
9.1 Bestuur 1.638 1.638 1.637 1.635
9.2 Burgerzaken 1.034 995 994 992
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 240 240 240 239
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 81 81 81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 60 60 60 60
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 692 613 598 593
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.662 1.576 1.530 1.398
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.968 4.950 4.950 4.947
9.5 Treasury -364 -330 -416 -419
9.61 OZB woningen 295 295 295 295
9.62 OZB niet-woningen 38 38 38 38
9.64 Belastingen Overig 81 81 81 81
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 42 58 34 34
9.8 Overige baten en lasten 3.125 3.637 3.679 3.990
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 13.609 13.948 13.819 13.981
Baten
9.1 Bestuur -379 -362 -362 -362
9.2 Burgerzaken -500 -500 -500 -500
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -323 -323 -323 -323
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 -21 -21 -21
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -12 -12 -12 -12
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -35 -35 -35 -35
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -165 -165 -165 -165
9.5 Treasury -695 -693 -583 -582
9.61 OZB woningen -2.796 -2.810 -2.824 -2.838
9.62 OZB niet-woningen -1.452 -1.452 -1.452 -1.452
9.64 Belastingen Overig -1.500 -1.500 -1.500 0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -37.285 -37.577 -37.865 -38.066
Totaal Baten -45.164 -45.450 -45.642 -44.356
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -31.555 -31.503 -31.823 -30.375
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.009 2.174 1.894 335
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.311 2.214 1.502 1.242
Mutaties reserves -302 -41 392 -907