Uitgaven

6,25%

€ 3.889

x € 1.000
6,25% Complete

Inkomsten

0,22%

€ -134

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

414,21%

€ -3.755

x € 1.000

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,25%

€ 3.889

x € 1.000
6,25% Complete

Inkomsten

0,22%

€ -134

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

414,21%

€ -3.755

x € 1.000

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet  naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en  éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen, al dan niet geïntegreerd in  het GVVP, met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen o.a. in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente
blijft gewoon gratis.

Wat gaan wij doen?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Wat gaan wij doen?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Middels een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na  besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de komende jaren het plan worden uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Geen indicatoren voor programma 5
*Alleen werkelijkheid wordt verantwoord

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 3.312 3.279 3.263 3.247
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 118 115 115 109
5.2 Parkeren 12 12 12 12
5.4 Economische havens en waterwegen 156 155 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 291 291 291 291
Totaal Lasten 3.889 3.853 3.831 3.809
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -26 -26 -26 -26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -28 -28 -28 -28
5.5 Openbaar Vervoer -79 -79 -79 -79
Totaal Baten -134 -134 -134 -134