Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.

Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Uit onderzoek blijkt een toename van gemiddelde uitgaven per cliënt en het aantal cliënten. Per segment zijn grote verschillen in stijging. In regionaal verband wordt ingezet op beheersmaatregelen.  Via monitoring  zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden.  Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Naast de regionale aanpak zal ook op lokaal niveau beoordeeld worden op welke manier de stijging van uitgaven kan worden omgebogen.