Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel ‘Resultaat Programmabegroting 2023-2026’ het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma’s. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2023-2026) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2023 tot en met 2026 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2023-2026.

Financiële verkenning begroting 2022-2025        
         
( -/- = positief saldo)        
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid -3.342 -4.078 -4.917 -1.254
Nieuw beleid  2.580 2.318 2.199 2.321
Totaal financiële effecten begroting 2022-2025 -762 -1.760 -2.718 1.067
         
Dekkingsvoorstellen        
Reserve infrastructurele projecten, dekking rotonde Halfweg - - - -28
Reserve infrastructurele projecten, dekking stationsomgeving - - - -210
Inzet algemene uitkering, effect herijking mei circulaire 2022 - - - -829
Toevoeging Algemene reserve 762 1.760 2.718 -
Totaal dekkingsmogelijkheden 762 1.760 2.718 -1.067
         
Totaal financieel effect begroting 2023-2026 0 0 0 0
         

 

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

  • De kapitaallasten t.b.v. de aanleg rotonde Halfweg vanaf begrotingsjaar 2026 onttrekken aan de voorziening kapitaallasten welke gevoed moet worden door de reserve infrastructurele projecten.
  • De kapitaallasten t.b.v. de Stationsomgeving vanaf begrotingsjaar 2026 onttrekken aan de voorziening kapitaallasten welke gevoed moet worden door de reserve infrastructurele projecten.
  • Om de begroting sluitend te kunnen presenteren wordt voorgesteld het restant te dekken uit de opgenomen stelpost herijking gemeentefonds.
  • De eerste drie jaren resulteren In een begrotingsoverschot. Deze middelen worden in het dekkingsplan toegevoegd aan de algemene reserve.