Uitgaven

5,86%

€ 4.468

x € 1.000
5,86% Complete

Inkomsten

0,15%

€ -115

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

571,6%

€ 4.353

x € 1.000

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,86%

€ 4.468

x € 1.000
5,86% Complete

Inkomsten

0,15%

€ -115

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

571,6%

€ 4.353

x € 1.000

Inleiding

“Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid zijn  belangrijk. Het recent vastgestelde gemeentelijk  verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig zijn daarin leidend. Op basis van  de beleidsuitgangspunten van het GVVP zijn actiepunten geformuleerd waarvan we uitwerking volgens de vastgestelde planning tegemoet zien.”

Bestuurlijke kaders

 • Beleidsplan openbare verlichting 2022-2030
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
 • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
 • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

Verkeer:                                                                                                                                                                                        

- Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid, volgens de uitgangspunten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. 
- Het parkeren in de openbare ruimte blijft in onze gemeente gratis.
- Duidelijke parkeerroutering.

 • We houden wegen en paden maximaal open in het belang van optimale doorstroming. 
 • We zetten in op aanleg van een rotonde op de kruising bij Halfweg.
 • We werken aan het  Verkeersplan Vierhouten Fase 2 met daarin aanpak van de Gortelseweg.
 • We dringen bij Rijkswaterstaat aan op een oplossing via een ‘brilconstructie’ voor de gevaarlijke situatie bij de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28 (N795).
 • We geven extra aandacht aan de trottoirs in de kernen in combinatie met adequate bewegwijzering in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking.
 • We geven extra aandacht aan de lokale fietsagenda, zoals parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige fietszones en brede fietspaden.
 • We benutten kansen voor uitbreiding van parkeerplaatsen zodat ondernemen en wonen in het centrum van Nunspeet mogelijk blijft. 
 • Het beleids- en beheerplan wegen actualiseren we in 2022; daarbij beoordelen we of het nodig is om aan het onderhoudsbudget wegen vanaf 2023 (structureel) extra middelen toe te voegen.
 • We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de A28 ondersteunen."

Wat gaan wij doen?

Vervoer

Vervoer:                                                                                                                                                                              

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer.
- Duurzaam openbaar vervoer.

 • We blijven het belang van (duurzaam) openbaar vervoer onder de aandacht brengen bij de overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
 • Voor onze inwoners voor wie dat nodig is, blijven we gebruik maken van collectief vervoer.
 • We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer."

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 5

Programma 5 bevat geen wettelijke indicatoren.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 4.468 4.425 4.404 4.264
Baten -115 -94 -94 -94
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.353 4.332 4.310 4.170