Uitgaven

3,16%

€ 2.411

x € 1.000
3,16% Complete

Inkomsten

2,21%

€ -1.699

x € 1.000
2,21% Complete

Saldo

93,54%

€ 712

x € 1.000

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

3,16%

€ 2.411

x € 1.000
3,16% Complete

Inkomsten

2,21%

€ -1.699

x € 1.000
2,21% Complete

Saldo

93,54%

€ 712

x € 1.000

Inleiding

“In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt:  duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.”

Bestuurlijke kaders

 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening:                                                                                                                                                      

- In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen. 
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van ‘ja, mits’ (in plaats van ‘nee, tenzij’).
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.

 • We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
 • Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
 • Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wonen

Wonen:                                                                                                                                                                                            

- Een woonbeleid met als uitgangspunten ‘passend wonen voor passende prijzen’ en ‘bouwen naar behoefte’ en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.

 • Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
 • De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
 • We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren. 
 • We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
 • Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde.

Duizend euro

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 283
2019 274 275
2020 299 290
2021 301 308
2022 335 340
2023 375 -

Nieuw gebouwde woningen.

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 14,56 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 19 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2021 10 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2022 20 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 0 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2023 11 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -

Demografische druk.

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % 63,23 %
2020 59,6 % 63,51 %
2021 63,23 % 64,37 %
2022 57,74 % 0 %
2023 65,22 % -

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro 556 Euro
2020 550 Euro 568 Euro
2021 575 Euro 634 Euro
2022 650 Euro 707 Euro
2023 740 Euro -

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Euro 578 Euro
2019 590 Euro 602 Euro
2020 610 Euro 613 Euro
2021 625 Euro 680 Euro
2022 700 Euro 767 Euro
2023 795 Euro -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 2.411 2.404 2.399 2.393
Baten -1.699 -1.699 -1.699 -1.699
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 712 706 700 694