Uitgaven

9,69%

€ 7.382

x € 1.000
9,69% Complete

Inkomsten

7,04%

€ -5.421

x € 1.000
7,04% Complete

Saldo

257,43%

€ 1.960

x € 1.000

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,69%

€ 7.382

x € 1.000
9,69% Complete

Inkomsten

7,04%

€ -5.421

x € 1.000
7,04% Complete

Saldo

257,43%

€ 1.960

x € 1.000

Inleiding

“Een concrete taak voor gemeenten is het bevorderen van een gezonde leefstijl en dat is ook de komende bestuursperiode voor ons prioriteit. Daarnaast blijft duurzaamheid een belangrijk thema, waarbij we ons verantwoordelijk voelen voor een goed beheer van onze aarde, ook voor de generaties na ons.”

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

(Positieve) gezondheid:

- Aandacht voor achterliggende problematiek bik gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc. 
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving z?n soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl 
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies.

 • We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
 • We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
 • We stimuleren gezond opgroeien.
 • We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Duurzaamheid

Duurzaamheid:                                                                                                                                                                  

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming. 
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.

 • We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen. 
 • We handhaven de duurzaamheidslening.
 • We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
 • We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid. 
 • We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
 • Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
 • We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie:                                                                                                                                                                  

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als uitgangspunt “haalbaar en betaalbaar voor inwoners”.

 • We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer groen en waterberging. 
 • We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen. 
 • We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Milieu

Milieu:                                                                                                                                                                                    

- Vermindering van restafval van de huishoudens.
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort.

 • We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
 • Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.
 • Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 4

Omvang huishoudelijk restafval.

195 Kg/inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 193 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2019 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 199 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2020 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 192 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2021 196 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 208 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2022 195 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 0 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2023 195 Kg huishoudelijk restafal per inwoner -

Hernieuwbare elektriciteit.

5%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,5 % 2,8 %
2019 2,5 % 3,9 %
2020 3,5 % 4,2 %
2021 4,5 % 6,4 %
2022 5,5 % 0 %
2023 7 % -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 7.382 7.273 7.258 7.240
Baten -5.421 -5.302 -5.277 -5.283
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.960 1.971 1.981 1.957