Uitgaven

39,68%

€ 30.236

x € 1.000
39,68% Complete

Inkomsten

6,84%

€ -5.263

x € 1.000
6,84% Complete

Saldo

3279,25%

€ 24.973

x € 1.000

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

39,68%

€ 30.236

x € 1.000
39,68% Complete

Inkomsten

6,84%

€ -5.263

x € 1.000
6,84% Complete

Saldo

3279,25%

€ 24.973

x € 1.000

Inleiding

“Uitgangspunt voor het sociaal domein is dat de gemeente een  krachtige samenleving is. Iedereen moet in staat zijn mee te  doen en om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Het uitgangspunt geldt voor ieder individu, maar vooral ook als samenleving met elkaar: inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, kerken, moskee en het bedrijfsleven. Als door de uitdagingen van het leven zaken als vitaliteit, veerkracht en veiligheid onder druk staan, bieden we als samenleving ondersteuning en is er een vangnet beschikbaar. De mogelijkheden, talenten, zelfstandigheid en eigen regie van de inwoners staan centraal. Want door een sterke basis te ontwikkelen, maken we meedoen mogelijk. Daar waar dat niet gaat of vanzelfsprekend is, ondersteunen we elkaar, om meedoen mogelijk te maken. Meedoen bestaat naast betaald werk ook uit vrijwilligerswerk of andere bijdragen aan de samenleving.”

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2020
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2021
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

Belemmeringen voor meedoen opheffen:                                                                                                                                                        

- Inburgeraars doen zo snel mogelijk mee in de samenleving.
- Er leven in Nunspeet geen inwoners in armoede; met name kinderen ervaren geen belemmeringen door armoede.

 • We implementeren het uitvoeringsplan van de Wet inburgering 2021 en monitoren de (gerealiseerde) resultaten.
 • We blijven prioriteit geven aan het armoedebeleid met aandacht voor stille/verborgen armoede.
 • We stimuleren dat inburgeringsplichtigen een zo hoog mogelijk taalniveau verwerven.
 • We stimuleren dat inburgeringsplichtigen vanaf het begin van het inburgeringstraject in de maatschappij participeren.

Wat gaan wij doen?

Inclusie

- Nunspeet is een inclusieve samenleving: 
  o Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften.
  o Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd.
  o Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen.
- De gemeente zet in op burgerparticipatie en zoekt naar manieren om inwoners die minder verbaal sterk zijn in te laten spreken.

 • We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen. 
 • We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024).
 • We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk.
 • We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Jeugd

Jeugd:                                                                                                                                                                                

- Jeugdzorg die betaalbaar blijft.
- Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.

 • We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.
 • We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden.
 • We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen).
 • We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp.
 • We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Wat gaan wij doen?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

-    Een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein, waaronder de welzijnspartijen en onderwijsinstellingen.
-    Nunspeet is een krachtige samenleving waarin iedereen in staat is om te gaan met de uitdagingen van het leven.
-    De sociale basis verstevigen door hiaten in kaart te brengen en daar actief op in te zetten. 

 • We focussen op preventie.
 • We zorgen voor een goed samenwerkende piramide.
 • We versterken de sociale basis.
 • We zorgen voor een goede monitoring van de effecten van de ingezette gelden.
 • We stimuleren een effectievere samenwerking tussen de welzijnspartijen op grond van onderzoek als onderdeel van Project Sociale Basis. 

Wat gaan wij doen?

Preventie

Preventie: 
- Inwoners die op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in situaties die tot zorgvraag leiden.
- Focus op preventie.
- Duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern en meer centrale regie c.q. aansturing vanuit de kern.
- Inzetten op het vroegtijdig voorkomen van financiële problemen.
- Betalingsproblemen door stijgende gas-, energie- en brandstofprijzen voorkomen.
- Voorkomen van en voorbereiden op financiële problemen bij ondernemers.

 • We blijven samen met betrokkenen laagdrempelige voorzieningen - waaronder geschikte ontmoetingsruimten voor jongeren in de buitenruimte - creëren waar mensen terecht kunnen voor activiteiten, talentontwikkeling, ontmoeting en advies.
 • We zorgen dat er actief beleid en ondersteuning vanuit de Wijkontmoetingscentra (WOC) plaatsvinden om ouderen ‘bij de tijd’ te houden, bijvoorbeeld door middel van een ICT-cursus, omgaan met mobiel, online veiligheid, etc.
 • We stimuleren meer inspraak vanuit de kern; bijvoorbeeld via dorpsplannen waarmee verschillende budgetten in de begroting, waaronder het burgerfonds vitale kernen, bij elkaar kunnen worden gebracht.
 • We focussen ons op het actief informeren over de bestaande en komende financiële voorzieningen.
 • We zorgen ervoor dat het beleid omtrent energiearmoede gericht is op de lange termijn, zodat kostenbesparende maatregelen een zo groot mogelijk effect hebben.
 • We zorgen ervoor dat ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun financiële situatie.
 • We bereiden ons voor op de groep ondernemers die als gevolg van corona financiële hulp nodig hebben.

Wat gaan wij doen?

Vroege interventies

Vroege interventies: 
- Een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelgebruik.
- Vroegtijdige signalering van problemen bij inwoners, zodat als en zolang het kan, nog kan worden volstaan met lichte zorg en daarmee onnodige zware ingrepen in het leven van (jonge) inwoners kunnen worden voorkomen. 
- Vroegtijdige start van de benodigde zorg om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen.
- Een goed ontwikkeld vrijwilligerswerk en mantelzorg, zodat hulp- en zorgvragen zoveel mogelijk in de nulde- en eerste lijn met relatief eenvoudige interventies kunnen worden afgedaan.
- Inwoners met een beperking en ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven en meedoen aan de samenleving.

 • In samenspraak met de lokale horeca gaan we het middelengebruik bespreekbaar maken.

Wat gaan wij doen?

Werk en inkomen

Werk en inkomen: 
- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen. 
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien. 
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken. 
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking. 
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach). 
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.

 • Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.
 • We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
 • We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 • We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
 • We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.
 • We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 1

Banen.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2019 0 838
2020 832 844
2021 800 847
2022 715 0
2023 800 -

Jongeren met een delict voor de rechter.

12 t/m 21 jarigen

Periode Begroting Jaarrekening
2019 15 0
2020 15 0
2021 15 11
2022 15 0
2023 10 -

Netto Participatiegraad.

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2019 68,8 % 69,4 %
2020 69,7 % 71,7 %
2021 67 % 71,1 %
2022 71,4 % 0 %
2023 70 % -

Werkloze jongeren.

% 16 t/m 21 jarigen

Cijfers van Verwey Jonker Instituut worden niet meer geüpdatet. Gegevens 2021 en 2022 dus onbekend. Wordt naar verwachting ook niet meer geleverd.

Periode Begroting Jaarrekening
2019 1,22 % 1,22 %
2020 1,2 % 1,2 %
2021 1,2 % 0 %
2022 1,2 % 0 %
2023 1,2 % -

Personen met een bijstandsuitkering.

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2019 101 169
2020 175 190,3
2021 180 174,9
2022 175 0
2023 180 -

Personen met een lopend re-intergratietraject.

Aantal per 10.000 inwoners

 

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 167
2019 145 145
2020 170 154
2021 170 147
2022 154 0
2023 145 -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp.

% van populatie <= 18 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 % 10,1 %
2019 10 % 9,8 %
2020 10 % 7,1 %
2021 10 % 8,2 %
2022 9 % 0 %
2023 9 % -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering.

%

Nunspeet verantwoord het werkelijk aantal.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6 0
2019 6 8
2020 6 2
2021 6 11
2022 3 0
2023 6 -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering.

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 59
2019 50 59
2020 50 65
2021 0 73
2022 50 0
2023 50 -

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO.

Aantal per 10.000 inwoners 2019: 350

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 450

Aantal per 10.000 inwoners 2021: 490

Aantal per 10.000 inwoners 2022: 500

Periode Begroting Jaarrekening
2018 450 513
2019 450 508
2020 500 611
2021 575 636
2022 600 0
2023 650 -

Kinderen in uitkeringsgezinnen.

Kinderen in bijstandsgezinnen wordt niet meer bijgehouden door Verwey Jonker Instituut. Gegevens 2021 en 2022 dus onbekend.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 % 2,5 %
2019 2,5 % 3 %
2020 2,5 % 2,22 %
2021 2,5 % 0 %
2022 2,5 % 0 %
2023 2,5 % -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 30.236 29.864 29.044 28.385
Baten -5.263 -5.263 -5.263 -5.263
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.973 24.601 23.781 23.122