Uitgaven

1,16%

€ 887

x € 1.000
1,16% Complete

Inkomsten

2,57%

€ -1.978

x € 1.000
2,57% Complete

Saldo

143,28%

€ -1.091

x € 1.000

Programma 8. Economische zaken

Uitgaven

1,16%

€ 887

x € 1.000
1,16% Complete

Inkomsten

2,57%

€ -1.978

x € 1.000
2,57% Complete

Saldo

143,28%

€ -1.091

x € 1.000

Inleiding

“Wij streven naar een profiel van kwaliteit voor recreatie en toerisme in onze mooie gemeente. Daarbij bewaken we de balans tussen toeristische druk en draagkracht, een duurzame en verantwoorde groei. We gaan aan de slag met een lokale visie op het gebied van economie. Met onder meer aandacht voor brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking. Daarnaast bouwen we voort op de koers voor recreatie en toerisme: ‘4 seizoenen uit de kunst’.”

Bestuurlijke kaders

 • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
 • Provinciale omgevingsvisie
 • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
 • Beheerevaluatie en visie heideterreinen gemeente Nunspeet
 • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
 • Samenwerking Veluwe op 1
 • Regionaal bestuursakkoord Vitale Vakantieparken en lokaal stappenplan
 • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

Agrarische sector:                                                                                                                                                                              

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.

 • We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit. 
 • Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Ondernemers

Ondernemers:

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt

 • We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
 • We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.
 • We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.
 • We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
 • We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
 • In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
 • Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
 • We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
 • We ondersteunen de Inclusief Groep  en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme:

- ‘‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”  (koersnotitie vastgesteld in 2020) 
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling
- Spreiding en begeleiding van bezoekers. 

 • We geven uitvoering aan de koersnotitie ‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst’ met de daarin genoemde opgaven: 
   1. Toegangspoort Noord Veluwe 
    - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond “Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie Transferium” geven we concreet gestalte.
    - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal.
   2. Unieke robuuste Natuurbeleving 
    - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk.
    - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en ruiterroutes, de toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide. 
    - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet met ruimte voor uitbreiding. 
   3. Water als unieke kans 
    - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.).
    - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust.
   4. Diversiteit in verblijf 
    - Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen.
   5. Breed kunstzinnig palet
    - Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van Nunspeet.
    - Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting. 
   6. Samen (als dorpen) sterker 
    - We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die hieruit voort komen. 
   7.Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden
    - De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder de paraplu van  Nunspeet uit de Kunst.
   8. Gezellig en Gastvrij
 • We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van onze lokale ondernemers.
 • Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten"

Wat gaan wij doen?

Werklocaties

Werklocaties: 

- We zetten in op het behoud van kwalitatief voldoende bedrijventerreinen en werklocaties voor met name met lokale bedrijven met lokale werkgelegenheid.

 • We geven meer ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst in de zones die daarvoor in het verleden (2017) zijn aangewezen. 

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 8

Functiemenging.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % 56,9 %
2020 56 % 56,8 %
2021 57,3 % 56,7 %
2022 57 % -
2023 57 % -

Vestigingen van bedrijven.
Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 2460
2019 2475 2483
2020 2500 2590
2021 2500 2700
2022 2590 2700
2023 2700 -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 887 854 854 851
Baten -1.978 -2.070 -2.070 -2.070
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.091 -1.216 -1.216 -1.219