Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023-2026
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Raadsvoorstel
    1. Blz. 4 Raadsvoorstel
   2. Blz. 5 Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting
    1. Blz. 6 1.1 Basis Programmabegroting
    2. Blz. 7 1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid
    3. Blz. 8 1.3 Uitgangspunten bestaand beleid
    4. Blz. 9 1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid
    5. Blz. 10 1.5 Bijstelling van de programmabegroting
   3. Blz. 11 Hoofdstuk 2 Dekkingsplan
    1. Blz. 12 Inleiding
    2. Blz. 13 2.1 Dekkingsvoorstellen
   4. Blz. 14 Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie
    1. Blz. 15 3.1 Financiële positie
    2. Blz. 16 3.2 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 17 3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd
   5. Blz. 18 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 19 Inleiding
    2. Blz. 20 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 21 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 22 Belemmeringen voor meedoen opheffen
      1. Blz. 23 Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.
      2. Blz. 24 Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.
      3. Blz. 25 De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting.
      4. Blz. 26 De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.
     2. Blz. 27 Inclusie
      1. Blz. 28 Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.
      2. Blz. 29 Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda.
      3. Blz. 30 Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid.
      4. Blz. 31 Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen.
      5. Blz. 32 Doorontwikkelen beschermd thuis.
      6. Blz. 33 Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis.
      7. Blz. 34 Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.
     3. Blz. 35 Jeugd
      1. Blz. 36 Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg.
      2. Blz. 37 CJG werkt met verklarende analyse.
      3. Blz. 38 Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar.
      4. Blz. 39 Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding.
      5. Blz. 40 We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.
     4. Blz. 41 Nunspeet heeft een stevige sociale basis
      1. Blz. 42 Piramide in kaart brengen.
      2. Blz. 43 Project Sociale Basis.
      3. Blz. 44 Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.
      4. Blz. 45 Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo).
     5. Blz. 46 Preventie
      1. Blz. 47 Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet.
      2. Blz. 48 Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).
      3. Blz. 49 Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen.
      4. Blz. 50 De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.
      5. Blz. 51 Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied.
      6. Blz. 52 Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.
      7. Blz. 53 Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.
      8. Blz. 54 Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.
      9. Blz. 55 Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.
     6. Blz. 56 Vroege interventies
      1. Blz. 57 Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers
      2. Blz. 58 Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners.
      3. Blz. 59 Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers.
     7. Blz. 60 Werk en inkomen
      1. Blz. 61 Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.
      2. Blz. 62 We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen.
      3. Blz. 63 Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen.
      4. Blz. 64 Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep.
     8. Blz. 65 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 1
      1. Blz. 66 Basisteam jeugd/ Stichting jeugd Noord Veluwe (SJNV)
      2. Blz. 67 Formatie bewonersparticipatie
      3. Blz. 68 Huisvesting Straathoekwerk Nunspeet
      4. Blz. 69 Kosten extra huurlasten Stichting Welzijn Nunspeet
      5. Blz. 70 Overgang Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet
      6. Blz. 71 Toezicht kinderopvang door GGD
      7. Blz. 72 Uitbreiding consulent schuldhulpverlening/minimaregeling/bijzondere bijstand
     9. Blz. 73 Wettelijke indicatoren programma 1
    4. Blz. 74 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 75 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 76 Inleiding
    2. Blz. 77 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 78 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 79 Onderwijs
      1. Blz. 80 Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.
      2. Blz. 81 Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen.
      3. Blz. 82 Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
      4. Blz. 83 Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.
     2. Blz. 84 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2
      1. Blz. 85 Bewegingsonderwijs (gymmen, zwemmen en vervoer)
      2. Blz. 86 Formatie uitbreiding beleidsveld Onderwijs
      3. Blz. 87 Herijking Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP)
      4. Blz. 88 Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst
     3. Blz. 89 Wettelijke indicatoren programma 2
    4. Blz. 90 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 91 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 92 Inleiding
    2. Blz. 93 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 94 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 95 Ruimtelijke ordening
      1. Blz. 96 Evalueren verplichte omgevingsdialoog.
      2. Blz. 97 Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.
      3. Blz. 98 Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.
      4. Blz. 99 Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst
      5. Blz. 100 Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.
      6. Blz. 101 Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet.
      7. Blz. 102 Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.
      8. Blz. 103 Continueren ‘Woningbouw op Maat’.
     2. Blz. 104 Wonen
      1. Blz. 105 Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders.
      2. Blz. 106 Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.
     3. Blz. 107 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 3
      1. Blz. 108 Juridisch medewerker omgevingsrecht
      2. Blz. 109 Ondersteuning audit Wet politiegegevens
      3. Blz. 110 Secretariële ondersteuning Omgevingswet
     4. Blz. 111 Wettelijke indicatoren programma 3
    4. Blz. 112 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 113 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 114 Inleiding
    2. Blz. 115 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 116 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 117 (positieve) Gezondheid
      1. Blz. 118 We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentel?ke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet.
      2. Blz. 119 Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet.
      3. Blz. 120 Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.
      4. Blz. 121 Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed.
     2. Blz. 122 Duurzaamheid
      1. Blz. 123 Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen.
     3. Blz. 124 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 125 Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.
     4. Blz. 126 Milieu
      1. Blz. 127 Realiseren van een milieustraat.
      2. Blz. 128 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.
      3. Blz. 129 Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.
     5. Blz. 130 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 4
      1. Blz. 131 Centering pregnancy
      2. Blz. 132 Formatie-uitbreiding: 4 uur fte beleidsmedewerker riolering en water
      3. Blz. 133 Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO)
     6. Blz. 134 Wettelijke indicatoren programma 4
    4. Blz. 135 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 136 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 137 Inleiding
    2. Blz. 138 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 139 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 140 Verkeer
      1. Blz. 141 Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.
      2. Blz. 142 Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.
      3. Blz. 143 Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan.
      4. Blz. 144 Opstellen ‘laadvisie’ voor laadpalen.
      5. Blz. 145 Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbeperking in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan.
      6. Blz. 146 Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website).
      7. Blz. 147 Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.
     2. Blz. 148 Vervoer
      1. Blz. 149 Behouden van een openbaar vervoer-systeem
     3. Blz. 150 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 5
      1. Blz. 151 Aanleg rotonde Halfweg
      2. Blz. 152 Aanleg rotonde Halfweg
      3. Blz. 153 Aanleg watertappunten
      4. Blz. 154 Aanvullende investering verduurzaming Iveco
      5. Blz. 155 Aanvullende investering verduurzaming MAN
      6. Blz. 156 Formatie-uitbreiding: 4 uur juridisch medewerker verkeer
      7. Blz. 157 Formatie-uitbreiding: jurdische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)
      8. Blz. 158 Inrichten IV (installatie verantwoordelijkheid)-organisatie openbare verlichting
      9. Blz. 159 Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro
      10. Blz. 160 Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg
      11. Blz. 161 Straatverlichting: vervangen lichtmasten
      12. Blz. 162 Straatverlichting: vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen
      13. Blz. 163 Verwijderen onnodige bestrating
     4. Blz. 164 Wettelijke indicatoren programma 5
    4. Blz. 165 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 166 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 169 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 170 Aanrijtijden
      1. Blz. 171 Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen).
     2. Blz. 172 Boa's
      1. Blz. 173 Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA’s.
     3. Blz. 174 Brandweer
      1. Blz. 175 Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.
      2. Blz. 176 Actualiseren natuurbrandpreventieplan.
      3. Blz. 177 Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.
     4. Blz. 178 Buurtwacht/buurtpreventie
      1. Blz. 179 Facilitiar ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel.
     5. Blz. 180 Criminaliteit, overlast en ondermijning
      1. Blz. 181 Actualiseren van het Horecaconvenant.
      2. Blz. 182 Opstellen horecabeleidsplan.
      3. Blz. 183 Opstellen terrassenbeleidsplan.
      4. Blz. 184 Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.
      5. Blz. 185 Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan.
      6. Blz. 186 BIBOB beleidsplan actualiseren.
      7. Blz. 187 Opstellen IVP 2024-2027.
      8. Blz. 188 Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.
      9. Blz. 189 Aanpak mensenhandel.
      10. Blz. 190 Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning
      11. Blz. 191 Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH.
     6. Blz. 192 Huiselijk geweld
      1. Blz. 193 Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO).
      2. Blz. 194 Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid.
      3. Blz. 195 Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid.
      4. Blz. 196 Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg.
     7. Blz. 197 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 6
      1. Blz. 198 Formatie-uitbreiding: uitvoering Plan van aanpak Ondermijning
      2. Blz. 199 Inzet cameratoezicht
      3. Blz. 200 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      4. Blz. 201 Verbouwing brandweerkazerne Nunspeet
     8. Blz. 202 Wettelijke indicatoren programma 6
    4. Blz. 203 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 204 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 205 Inleiding
    2. Blz. 206 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 207 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 208 Accomodaties
      1. Blz. 209 Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.
      2. Blz. 210 Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst.
      3. Blz. 211 Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten.
      4. Blz. 212 Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeet.
     2. Blz. 213 Bewegen in de openbare ruimte
      1. Blz. 214 Nota speelruimtebeleid.
      2. Blz. 215 Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.
     3. Blz. 216 Erfgoed
      1. Blz. 217 Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed.
      2. Blz. 218 Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.
     4. Blz. 219 Kunst en cultuur
      1. Blz. 220 Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak.
      2. Blz. 221 De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
      3. Blz. 222 Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak
      4. Blz. 223 Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen.
      5. Blz. 224 Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur.
     5. Blz. 225 Openbaar groen en natuur
      1. Blz. 226 Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.
      2. Blz. 227 Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.
      3. Blz. 228 Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.
      4. Blz. 229 Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer).
      5. Blz. 230 Herstelprogramma’s Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.
      6. Blz. 231 Vaststellen lijst monumentale bomen.
      7. Blz. 232 Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.
     6. Blz. 233 Sport
      1. Blz. 234 Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport.
      2. Blz. 235 Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten.
     7. Blz. 236 Veluvine
      1. Blz. 237 We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.
     8. Blz. 238 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 7
      1. Blz. 239 Aanpak laaggeletterdheid
      2. Blz. 240 Aanvullend krediet Toplaag VV Eslpeet nav masterpan nav Masterplan
      3. Blz. 241 Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet
      4. Blz. 242 Aanvullende investering vervanging Nissan Note
      5. Blz. 243 Afvoerkosten knustgrasvelden Elspeet nav masterplan
      6. Blz. 244 Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust
      7. Blz. 245 Formatie-uitbreiding: civiel technisch medewerker
      8. Blz. 246 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof
      9. Blz. 247 Groot onderhoud sporthal Op de Heide
      10. Blz. 248 Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe
      11. Blz. 249 Indexatie prijzen kunstgras toplaag
      12. Blz. 250 Inrichten koelteplekken
      13. Blz. 251 Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding locale culturele sector
      14. Blz. 252 NK tijdrijden
      15. Blz. 253 Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen
      16. Blz. 254 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg
      17. Blz. 255 Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg
      18. Blz. 256 Planvorming sportpark Hulshorst
      19. Blz. 257 Prijsstijgingen sportpark De Wiltsangh
      20. Blz. 258 Realisatie evenemententerrein (grond)
      21. Blz. 259 Realisatie evenemententerrein (inrichting)
      22. Blz. 260 Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost
      23. Blz. 261 Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting Vrije Academie
      24. Blz. 262 Verruiming openingstijden bibliotheek Elspeet
     9. Blz. 263 Wettelijke indicatoren programma 7
    4. Blz. 264 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 265 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 266 Inleiding
    2. Blz. 267 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 268 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 269 Agrarische sector
     2. Blz. 270 Ondernemers
      1. Blz. 271 Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking).
      2. Blz. 272 Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris.
      3. Blz. 273 Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.
      4. Blz. 274 Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid.
      5. Blz. 275 Deelname aan de programma’s HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle.
     3. Blz. 276 Recreatie en toerisme
      1. Blz. 277 Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal).
      2. Blz. 278 Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.
      3. Blz. 279 Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet.
      4. Blz. 280 Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”.
      5. Blz. 281 Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.
      6. Blz. 282 Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.
      7. Blz. 283 Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.
      8. Blz. 284 Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten.
      9. Blz. 285 Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein.
     4. Blz. 286 Werklocaties
      1. Blz. 287 Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid.
      2. Blz. 288 Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen.
      3. Blz. 289 Realiseren bedrijventerrein Elspeet.
      4. Blz. 290 Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.
     5. Blz. 291 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 8
      1. Blz. 292 Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe
      2. Blz. 293 Onderzoek nieuwe werklocaties
      3. Blz. 294 Uitbreiding formatie Economische Zaken
      4. Blz. 295 Verhoging bijdrage Regio Zwolle
      5. Blz. 296 Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023
     6. Blz. 297 Wettelijke indicatoren programma 8
    4. Blz. 298 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 299 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 300 Inleiding
    2. Blz. 301 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 302 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 303 Bestuursstijl en vernieuwing
      1. Blz. 304 Instellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening.
     2. Blz. 305 Communicatie
      1. Blz. 306 Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan ‘raadscommunicatie’.
     3. Blz. 307 Dienstverlening
      1. Blz. 308 Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie.
      2. Blz. 309 Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus.
      3. Blz. 310 Herijken KPI’s voor servivelevels (iom raadswerkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4.
      4. Blz. 311 Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.
      5. Blz. 312 Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid.
      6. Blz. 313 Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken.
     4. Blz. 314 Financiën
      1. Blz. 315 Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.
      2. Blz. 316 Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB.
      3. Blz. 317 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      4. Blz. 318 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      5. Blz. 319 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      6. Blz. 320 Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C.
      7. Blz. 321 Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota’s (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen.
     5. Blz. 322 Informatiebeleid
      1. Blz. 323 Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026.
      2. Blz. 324 Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband.
     6. Blz. 325 Projecten
      1. Blz. 326 Periodieke doorrekening projectbegrotingen.
     7. Blz. 327 Samenwerking
      1. Blz. 328 Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie.
     8. Blz. 329 Nieuw beleid 2023-2026 Programma 9
      1. Blz. 330 Aanpassing verbouwing hal
      2. Blz. 331 Aanpassing verbouwing trouwzaal
      3. Blz. 332 Aanschaf, implementatie en beheer core firewall
      4. Blz. 333 Arboproof thuiswerkplek (vaste medewerkers)
      5. Blz. 334 Archivering videotulen raadsvergaderingen
      6. Blz. 335 Banenafspraak
      7. Blz. 336 Centre firewall
      8. Blz. 337 Communicatieadviseur
      9. Blz. 338 Digitale toegankelijkheid online media
      10. Blz. 339 Digitalisering burgerzaken
      11. Blz. 340 Duurzame inzetbaarheid
      12. Blz. 341 Eigen risico WGA
      13. Blz. 342 ICT-voorzieningen hybride werkplek
      14. Blz. 343 Inkoopcoördinator uitbreiding formatie
      15. Blz. 344 Inrichten kinderspeelhoek
      16. Blz. 345 Klantfeedbacksysteem
      17. Blz. 346 Leerplein / studytube
      18. Blz. 347 Medewerker processen
      19. Blz. 348 Medewerkersonderzoek
      20. Blz. 349 Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem
      21. Blz. 350 Mobiele telefoons
      22. Blz. 351 Nedgeglobe
      23. Blz. 352 Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties
      24. Blz. 353 Ondersteuning Pepperflow
      25. Blz. 354 Ondersteuning verkiezingen
      26. Blz. 355 Ophogen reiskostenvergoeding
      27. Blz. 356 Optimalisatie werkprocessen/administratie begraven
      28. Blz. 357 Overbruggingskosten ICT sociaal domein
      29. Blz. 358 Projectmatig werken in Teams
      30. Blz. 359 Raadpleegomgeving financiën
      31. Blz. 360 Stijging premie brandverzekering
      32. Blz. 361 Structureel inzet Sociaal Plus
      33. Blz. 362 Uitbreiding formatie automatisering
      34. Blz. 363 Uitbreiding formatie Burgerzaken
      35. Blz. 364 Upgrade edge firewall
      36. Blz. 365 Vaststellen energielabels en energiescans
      37. Blz. 366 Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen
      38. Blz. 367 Verbouwing raadszaal
      39. Blz. 368 Verhogen budget gebruikerssoftware
      40. Blz. 369 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie
      41. Blz. 370 Vervangen groot formaat printer
      42. Blz. 371 Vervangen servers
      43. Blz. 372 Vervangen Veeam Backup Repository server
      44. Blz. 373 Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf
      45. Blz. 374 Vervanging bureaustoelen
      46. Blz. 375 Vervanging devices; telefoons
      47. Blz. 376 Voortzetting cultuurtraject
      48. Blz. 377 VTH informatiesysteem
     9. Blz. 378 Wettelijke indicatoren programma 9
    4. Blz. 379 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 380 Programmaplan
    1. Blz. 381 Totaal taakvelden
   15. Blz. 382 Paragrafen
    1. Blz. 383 Paragraaf Weerstandsvermogen
     1. Blz. 384 Inleiding
     2. Blz. 385 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 386 Weerstandscapaciteit 2023
     4. Blz. 387 Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen
     5. Blz. 388 Analyse en beoordelen van de risico’s
     6. Blz. 389 a. Juridische risico’s
     7. Blz. 390 b. Financiële risico’s
     8. Blz. 391 c. Personele / organisatorische risico’s
     9. Blz. 392 d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s
     10. Blz. 393 e. Milieurisico’s
     11. Blz. 394 f. Verbonden partijen
     12. Blz. 395 g. Risico’s sociaal domein
     13. Blz. 396 h. Reguliere risico’s
     14. Blz. 397 i. Coronacrisis
     15. Blz. 398 Beheersing van risico’s
     16. Blz. 399 Financiële vertaling van de risico’s
     17. Blz. 400 Beoordeling weerstandsvermogen
     18. Blz. 401 Toekomstige ontwikkelingen
     19. Blz. 402 Toelichting kengetallen
    2. Blz. 403 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 404 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 405 Waterbeheer
     3. Blz. 406 Wegenbeheer
     4. Blz. 407 Openbaar groen
     5. Blz. 408 Openbare verlichting
     6. Blz. 409 Bossen en natuurterreinen
     7. Blz. 410 Gebouwen
    3. Blz. 411 Paragraaf Financiering
     1. Blz. 412 Algemeen
     2. Blz. 413 Schatkistbankieren
     3. Blz. 414 Risicobeheer
     4. Blz. 415 Rentebeleid (renterisico's)
     5. Blz. 416 Financieringspositie
     6. Blz. 417 Liquiditeitspositie
     7. Blz. 418 Leningenportefeuille
     8. Blz. 419 Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur
     9. Blz. 420 Omslagrente
     10. Blz. 421 Beheer beschikbare liquiditeiten
    4. Blz. 422 Paragraaf Bedrijfsvoering
     1. Blz. 423 Inleiding
     2. Blz. 424 Organisatieontwikkelingen
     3. Blz. 425 Kwaliteitszorg
     4. Blz. 426 Personeel- en organisatiebeleid
     5. Blz. 427 Planning & control
     6. Blz. 428 Administratieve organisatie en interne controle
     7. Blz. 429 Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken
     8. Blz. 430 Informatieveiligheid
     9. Blz. 431 Subsidies
     10. Blz. 432 Wet Open Overheid
     11. Blz. 433 Privacy
    5. Blz. 434 Paragraaf Verbonden partijen
     1. Blz. 435 Paragraaf Verbonden partijen
     2. Blz. 436 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     3. Blz. 437 NV Alliander
     4. Blz. 438 NV Vitens
     5. Blz. 439 NV Afvalsturing Friesland
     6. Blz. 440 NV Inclusief Groep
     7. Blz. 441 Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
     8. Blz. 442 Omgevingsdienst Noord-Veluwe
     9. Blz. 443 Leisurelands
     10. Blz. 444 Coöperatie gastvrije randmeren
     11. Blz. 445 Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland
     12. Blz. 446 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
     13. Blz. 447 Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo)
     14. Blz. 448 Sportbedrijf Nunspeet
    6. Blz. 449 Paragraaf Grondbeleid
     1. Blz. 450 Inleiding
     2. Blz. 451 Beleid in ontwikkeling
     3. Blz. 452 Bestaand beleid
     4. Blz. 453 Financieel kader
     5. Blz. 454 Actualiteit exploitatiegebieden
    7. Blz. 455 Paragraaf Gemeentelijke heffingen
     1. Blz. 456 Algemeen
     2. Blz. 457 Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk
     3. Blz. 458 De Nunspeetse heffingen nader beschouwd
     4. Blz. 459 Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen
     5. Blz. 460 Ad 2. Recreatieve heffingen
     6. Blz. 461 Ad 3. Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 462 Ad 4. Rioolheffing
     8. Blz. 463 Ad 5. Rechten
     9. Blz. 464 Kwijtschelding
     10. Blz. 465 Overzicht geraamde inkomsten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap