Sitemap

Programmabegroting 2023-2026 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Raadsvoorstel Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 5
1.1 Basis Programmabegroting Blz. 6
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid Blz. 7
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 8
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 9
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 10
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 11
Inleiding Blz. 12
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 13
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 14
3.1 Financiële positie Blz. 15
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 16
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 17
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Bestuurlijke kaders Blz. 20
Wat willen we bereiken? Blz. 21
Belemmeringen voor meedoen opheffen Blz. 22
Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid. Blz. 23
Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022. Blz. 24
De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting. Blz. 25
De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen. Blz. 26
Inclusie Blz. 27
Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda. Blz. 28
Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda. Blz. 29
Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid. Blz. 30
Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen. Blz. 31
Doorontwikkelen beschermd thuis. Blz. 32
Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis. Blz. 33
Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente. Blz. 34
Jeugd Blz. 35
Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg. Blz. 36
CJG werkt met verklarende analyse. Blz. 37
Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar. Blz. 38
Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding. Blz. 39
We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd. Blz. 40
Nunspeet heeft een stevige sociale basis Blz. 41
Piramide in kaart brengen. Blz. 42
Project Sociale Basis. Blz. 43
Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein. Blz. 44
Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo). Blz. 45
Preventie Blz. 46
Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet. Blz. 47
Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Blz. 48
Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen. Blz. 49
De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten. Blz. 50
Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied. Blz. 51
Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede. Blz. 52
Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen. Blz. 53
Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners. Blz. 54
Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld. Blz. 55
Vroege interventies Blz. 56
Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers Blz. 57
Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners. Blz. 58
Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers. Blz. 59
Werk en inkomen Blz. 60
Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie. Blz. 61
We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen. Blz. 62
Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen. Blz. 63
Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep. Blz. 64
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 1 Blz. 65
Basisteam jeugd/ Stichting jeugd Noord Veluwe (SJNV) Blz. 66
Formatie bewonersparticipatie Blz. 67
Huisvesting Straathoekwerk Nunspeet Blz. 68
Kosten extra huurlasten Stichting Welzijn Nunspeet Blz. 69
Overgang Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet Blz. 70
Toezicht kinderopvang door GGD Blz. 71
Uitbreiding consulent schuldhulpverlening/minimaregeling/bijzondere bijstand Blz. 72
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Programma 2. Onderwijs Blz. 75
Inleiding Blz. 76
Bestuurlijke kaders Blz. 77
Wat willen wij bereiken? Blz. 78
Onderwijs Blz. 79
Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie. Blz. 80
Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen. Blz. 81
Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden. Blz. 82
Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie. Blz. 83
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2 Blz. 84
Bewegingsonderwijs (gymmen, zwemmen en vervoer) Blz. 85
Formatie uitbreiding beleidsveld Onderwijs Blz. 86
Herijking Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) Blz. 87
Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst Blz. 88
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat willen wij bereiken? Blz. 94
Ruimtelijke ordening Blz. 95
Evalueren verplichte omgevingsdialoog. Blz. 96
Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten. Blz. 97
Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie. Blz. 98
Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst Blz. 99
Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. Blz. 100
Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet. Blz. 101
Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw. Blz. 102
Continueren ‘Woningbouw op Maat’. Blz. 103
Wonen Blz. 104
Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders. Blz. 105
Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten. Blz. 106
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 3 Blz. 107
Juridisch medewerker omgevingsrecht Blz. 108
Ondersteuning audit Wet politiegegevens Blz. 109
Secretariële ondersteuning Omgevingswet Blz. 110
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 111
Wat mag het kosten? Blz. 112
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 113
Inleiding Blz. 114
Bestuurlijke kaders Blz. 115
Wat willen wij bereiken? Blz. 116
(positieve) Gezondheid Blz. 117
We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentel?ke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet. Blz. 118
Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet. Blz. 119
Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid. Blz. 120
Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed. Blz. 121
Duurzaamheid Blz. 122
Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen. Blz. 123
Klimaatadaptatie Blz. 124
Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie. Blz. 125
Milieu Blz. 126
Realiseren van een milieustraat. Blz. 127
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept. Blz. 128
Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg. Blz. 129
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 4 Blz. 130
Centering pregnancy Blz. 131
Formatie-uitbreiding: 4 uur fte beleidsmedewerker riolering en water Blz. 132
Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO) Blz. 133
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 134
Wat mag het kosten? Blz. 135
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 136
Inleiding Blz. 137
Bestuurlijke kaders Blz. 138
Wat willen wij bereiken? Blz. 139
Verkeer Blz. 140
Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP. Blz. 141
Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2. Blz. 142
Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan. Blz. 143
Opstellen ‘laadvisie’ voor laadpalen. Blz. 144
Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbeperking in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan. Blz. 145
Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website). Blz. 146
Actualiseren beleids- en beheerplan wegen. Blz. 147
Vervoer Blz. 148
Behouden van een openbaar vervoer-systeem Blz. 149
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 5 Blz. 150
Aanleg rotonde Halfweg Blz. 151
Aanleg rotonde Halfweg Blz. 152
Aanleg watertappunten Blz. 153
Aanvullende investering verduurzaming Iveco Blz. 154
Aanvullende investering verduurzaming MAN Blz. 155
Formatie-uitbreiding: 4 uur juridisch medewerker verkeer Blz. 156
Formatie-uitbreiding: jurdische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur) Blz. 157
Inrichten IV (installatie verantwoordelijkheid)-organisatie openbare verlichting Blz. 158
Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro Blz. 159
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg Blz. 160
Straatverlichting: vervangen lichtmasten Blz. 161
Straatverlichting: vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 162
Verwijderen onnodige bestrating Blz. 163
Wettelijke indicatoren programma 5 Blz. 164
Wat mag het kosten? Blz. 165
Programma 6. Veiligheid Blz. 166
Inleiding Blz. 167
Bestuurlijke kaders Blz. 168
Wat willen wij bereiken? Blz. 169
Aanrijtijden Blz. 170
Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen). Blz. 171
Boa's Blz. 172
Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA’s. Blz. 173
Brandweer Blz. 174
Renoveren brandweerkazerne Nunspeet. Blz. 175
Actualiseren natuurbrandpreventieplan. Blz. 176
Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan. Blz. 177
Buurtwacht/buurtpreventie Blz. 178
Facilitiar ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel. Blz. 179
Criminaliteit, overlast en ondermijning Blz. 180
Actualiseren van het Horecaconvenant. Blz. 181
Opstellen horecabeleidsplan. Blz. 182
Opstellen terrassenbeleidsplan. Blz. 183
Actualiseren standplaatsenbeleidsplan. Blz. 184
Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan. Blz. 185
BIBOB beleidsplan actualiseren. Blz. 186
Opstellen IVP 2024-2027. Blz. 187
Evenementenbeleid evalueren en bijstellen. Blz. 188
Aanpak mensenhandel. Blz. 189
Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning Blz. 190
Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH. Blz. 191
Huiselijk geweld Blz. 192
Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO). Blz. 193
Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid. Blz. 194
Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid. Blz. 195
Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg. Blz. 196
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 6 Blz. 197
Formatie-uitbreiding: uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Blz. 198
Inzet cameratoezicht Blz. 199
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 200
Verbouwing brandweerkazerne Nunspeet Blz. 201
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 202
Wat mag het kosten? Blz. 203
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Bestuurlijke kaders Blz. 206
Wat willen wij bereiken? Blz. 207
Accomodaties Blz. 208
Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf. Blz. 209
Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst. Blz. 210
Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten. Blz. 211
Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeet. Blz. 212
Bewegen in de openbare ruimte Blz. 213
Nota speelruimtebeleid. Blz. 214
Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan. Blz. 215
Erfgoed Blz. 216
Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed. Blz. 217
Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan. Blz. 218
Kunst en cultuur Blz. 219
Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak. Blz. 220
De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen. Blz. 221
Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak Blz. 222
Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen. Blz. 223
Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur. Blz. 224
Openbaar groen en natuur Blz. 225
Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032. Blz. 226
Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032. Blz. 227
Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan. Blz. 228
Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer). Blz. 229
Herstelprogramma’s Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken. Blz. 230
Vaststellen lijst monumentale bomen. Blz. 231
Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen. Blz. 232
Sport Blz. 233
Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport. Blz. 234
Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten. Blz. 235
Veluvine Blz. 236
We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren. Blz. 237
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 7 Blz. 238
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 239
Aanvullend krediet Toplaag VV Eslpeet nav masterpan nav Masterplan Blz. 240
Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet Blz. 241
Aanvullende investering vervanging Nissan Note Blz. 242
Afvoerkosten knustgrasvelden Elspeet nav masterplan Blz. 243
Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust Blz. 244
Formatie-uitbreiding: civiel technisch medewerker Blz. 245
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 246
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 247
Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe Blz. 248
Indexatie prijzen kunstgras toplaag Blz. 249
Inrichten koelteplekken Blz. 250
Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding locale culturele sector Blz. 251
NK tijdrijden Blz. 252
Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen Blz. 253
Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg Blz. 254
Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg Blz. 255
Planvorming sportpark Hulshorst Blz. 256
Prijsstijgingen sportpark De Wiltsangh Blz. 257
Realisatie evenemententerrein (grond) Blz. 258
Realisatie evenemententerrein (inrichting) Blz. 259
Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost Blz. 260
Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting Vrije Academie Blz. 261
Verruiming openingstijden bibliotheek Elspeet Blz. 262
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 263
Wat mag het kosten? Blz. 264
Programma 8. Economische zaken Blz. 265
Inleiding Blz. 266
Bestuurlijke kaders Blz. 267
Wat willen wij bereiken? Blz. 268
Agrarische sector Blz. 269
Ondernemers Blz. 270
Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking). Blz. 271
Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris. Blz. 272
Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden. Blz. 273
Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 274
Deelname aan de programma’s HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle. Blz. 275
Recreatie en toerisme Blz. 276
Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal). Blz. 277
Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk. Blz. 278
Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet. Blz. 279
Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”. Blz. 280
Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust. Blz. 281
Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken. Blz. 282
Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28. Blz. 283
Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten. Blz. 284
Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein. Blz. 285
Werklocaties Blz. 286
Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid. Blz. 287
Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen. Blz. 288
Realiseren bedrijventerrein Elspeet. Blz. 289
Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe. Blz. 290
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 8 Blz. 291
Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe Blz. 292
Onderzoek nieuwe werklocaties Blz. 293
Uitbreiding formatie Economische Zaken Blz. 294
Verhoging bijdrage Regio Zwolle Blz. 295
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023 Blz. 296
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 297
Wat mag het kosten? Blz. 298
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 299
Inleiding Blz. 300
Bestuurlijke kaders Blz. 301
Wat willen wij bereiken? Blz. 302
Bestuursstijl en vernieuwing Blz. 303
Instellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening. Blz. 304
Communicatie Blz. 305
Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan ‘raadscommunicatie’. Blz. 306
Dienstverlening Blz. 307
Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie. Blz. 308
Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus. Blz. 309
Herijken KPI’s voor servivelevels (iom raadswerkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4. Blz. 310
Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels. Blz. 311
Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid. Blz. 312
Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken. Blz. 313
Financiën Blz. 314
Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen. Blz. 315
Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB. Blz. 316
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 317
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 318
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 319
Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C. Blz. 320
Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota’s (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen. Blz. 321
Informatiebeleid Blz. 322
Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026. Blz. 323
Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband. Blz. 324
Projecten Blz. 325
Periodieke doorrekening projectbegrotingen. Blz. 326
Samenwerking Blz. 327
Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie. Blz. 328
Nieuw beleid 2023-2026 Programma 9 Blz. 329
Aanpassing verbouwing hal Blz. 330
Aanpassing verbouwing trouwzaal Blz. 331
Aanschaf, implementatie en beheer core firewall Blz. 332
Arboproof thuiswerkplek (vaste medewerkers) Blz. 333
Archivering videotulen raadsvergaderingen Blz. 334
Banenafspraak Blz. 335
Centre firewall Blz. 336
Communicatieadviseur Blz. 337
Digitale toegankelijkheid online media Blz. 338
Digitalisering burgerzaken Blz. 339
Duurzame inzetbaarheid Blz. 340
Eigen risico WGA Blz. 341
ICT-voorzieningen hybride werkplek Blz. 342
Inkoopcoördinator uitbreiding formatie Blz. 343
Inrichten kinderspeelhoek Blz. 344
Klantfeedbacksysteem Blz. 345
Leerplein / studytube Blz. 346
Medewerker processen Blz. 347
Medewerkersonderzoek Blz. 348
Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem Blz. 349
Mobiele telefoons Blz. 350
Nedgeglobe Blz. 351
Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties Blz. 352
Ondersteuning Pepperflow Blz. 353
Ondersteuning verkiezingen Blz. 354
Ophogen reiskostenvergoeding Blz. 355
Optimalisatie werkprocessen/administratie begraven Blz. 356
Overbruggingskosten ICT sociaal domein Blz. 357
Projectmatig werken in Teams Blz. 358
Raadpleegomgeving financiën Blz. 359
Stijging premie brandverzekering Blz. 360
Structureel inzet Sociaal Plus Blz. 361
Uitbreiding formatie automatisering Blz. 362
Uitbreiding formatie Burgerzaken Blz. 363
Upgrade edge firewall Blz. 364
Vaststellen energielabels en energiescans Blz. 365
Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen Blz. 366
Verbouwing raadszaal Blz. 367
Verhogen budget gebruikerssoftware Blz. 368
Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie Blz. 369
Vervangen groot formaat printer Blz. 370
Vervangen servers Blz. 371
Vervangen Veeam Backup Repository server Blz. 372
Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf Blz. 373
Vervanging bureaustoelen Blz. 374
Vervanging devices; telefoons Blz. 375
Voortzetting cultuurtraject Blz. 376
VTH informatiesysteem Blz. 377
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 378
Wat mag het kosten? Blz. 379
Programmaplan Blz. 380
Totaal taakvelden Blz. 381
Paragrafen Blz. 382
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 383
Inleiding Blz. 384
Weerstandscapaciteit Blz. 385
Weerstandscapaciteit 2023 Blz. 386
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 387
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 388
a. Juridische risico’s Blz. 389
b. Financiële risico’s Blz. 390
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 391
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 392
e. Milieurisico’s Blz. 393
f. Verbonden partijen Blz. 394
g. Risico’s sociaal domein Blz. 395
h. Reguliere risico’s Blz. 396
i. Coronacrisis Blz. 397
Beheersing van risico’s Blz. 398
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 399
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 400
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 401
Toelichting kengetallen Blz. 402
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 403
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 404
Waterbeheer Blz. 405
Wegenbeheer Blz. 406
Openbaar groen Blz. 407
Openbare verlichting Blz. 408
Bossen en natuurterreinen Blz. 409
Gebouwen Blz. 410
Paragraaf Financiering Blz. 411
Algemeen Blz. 412
Schatkistbankieren Blz. 413
Risicobeheer Blz. 414
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 415
Financieringspositie Blz. 416
Liquiditeitspositie Blz. 417
Leningenportefeuille Blz. 418
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 419
Omslagrente Blz. 420
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 421
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 422
Inleiding Blz. 423
Organisatieontwikkelingen Blz. 424
Kwaliteitszorg Blz. 425
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 426
Planning & control Blz. 427
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 428
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 429
Informatieveiligheid Blz. 430
Subsidies Blz. 431
Wet Open Overheid Blz. 432
Privacy Blz. 433
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 434
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 435
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 436
NV Alliander Blz. 437
NV Vitens Blz. 438
NV Afvalsturing Friesland Blz. 439
NV Inclusief Groep Blz. 440
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 441
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 442
Leisurelands Blz. 443
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 444
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 445
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 446
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 447
Sportbedrijf Nunspeet Blz. 448
Paragraaf Grondbeleid Blz. 449
Inleiding Blz. 450
Beleid in ontwikkeling Blz. 451
Bestaand beleid Blz. 452
Financieel kader Blz. 453
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 454
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 455
Algemeen Blz. 456
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 457
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 458
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 459
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 460
Ad 3. Afvalstoffenheffing Blz. 461
Ad 4. Rioolheffing Blz. 462
Ad 5. Rechten Blz. 463
Kwijtschelding Blz. 464
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 465
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap