Uitgaven

3,85%
€ 2.937
x € 1.000
3,85% Complete

Inkomsten

0,66%
€ -504
x € 1.000
0,66% Complete

Saldo

319,51%
€ 2.433
x € 1.000

Programma 2. Onderwijs

Uitgaven

3,85%
€ 2.937
x € 1.000
3,85% Complete

Inkomsten

0,66%
€ -504
x € 1.000
0,66% Complete

Saldo

319,51%
€ 2.433
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

“Onderwijs vergroot de kans op werk en een goed leven. Het is daarom essentieel dezelfde kansen te bieden aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien en te blijven ontwikkelen.”

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Onderwijs:                                                                                                                                                                        

- Dezelfde kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien en te ontwikkelen.
- Waarborging van de facilitering van het openbaar onderwijs in de gemeente. 
- Speciaal (voortgezet) onderwijs blijft in Nunspeet vertegenwoordigd.

 • We herijken het SHP waarin ook de vraag meegenomen wordt hoe de huidige verordening aansluit bij de noodzakelijke ruimtes voor passend onderwijs.
 • We zetten in op een stevige en duurzame samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen) en beschrijven daarin de diverse rollen.  
 • We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
 • We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 2

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 2
Absoluut verzuim.

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2019 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2020 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2021 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2022 0 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2023 0 per 1000 leerlingen -

Relatief verzuim.

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 per 1000 leerlingen 23 per 1000 leerlingen
2019 23 per 1000 leerlingen 23 per 1000 leerlingen
2020 22 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2021 22 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2022 22 per 1000 leerlingen 0 per 1000 leerlingen
2023 20 per 1000 leerlingen -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers).

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2020 1,1 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2021 1,1 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2022 1,1 % vroegtijdig schoolverlaters 0 % vroegtijdig schoolverlaters
2023 1 % vroegtijdig schoolverlaters -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 2.937 2.897 2.860 2.835
Baten -504 -504 -504 -504
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.433 2.392 2.356 2.331