Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Terug naar navigatie - Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding
In hoofdstuk 1 is in de tabel ‘Resultaat Programmabegroting 2018-2021’ het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma’s. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2018-2021) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2018 tot en met 2021 inzichtelijk gemaakt.

2.1  Dekkingsvoorstellen
In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2018-2021.

Dekkingsvoorstellen (x € 1.000,--)

(-/- = hogere opbrengsten of lagere kosten)

Financiële verkenning begroting 2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( -/- = positief saldo)

 

 

 

 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bestaand beleid

 

 

 

 

Bestaand beleid

314

-851

-1.016

-1.090

Totaal nieuw beleid 2018-2021

1.227

1.485

1.402

1.272

Totaal financiële effecten begroting 2018-2021

1.541

634

386

182

 

 

 

 

 

Dekkingsvoorstellen

 

 

 

 

a. incidenteel nieuw beleid; algemene reserve

-465

-362

-265

-10

b. onderwijshuisvesting; afwaardering boekwaarde dekken uit verkoopopbrengsten

 

-240

 

 

c. vorming voorziening frictiekosten RNV; algemene reserve

-592

 

 

 

d. lagere algemene bijdrage RNV; storting in algemene reserve

 

148

148

148

e. dekking extra stimulans Nunspeet uit de Kunst; inzet reserve bosexploitatie

-50

 

 

 

f. dekking Stationsomgeving; inzet Nuon-reserve

 

 

-250

-250

g. dekking Onderwijshuisvesting; inzet Nuon-reserve

-100

-125

-125

-125

h. dekking maatregelen stimuleren/ontwikkelen paarse heide; inzet reserve bosexploitatie

-34

-34

-34

-34

i. nieuw beleid volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG); dekking Wmo-budgetten

-35

-35

-35

-35

j. nieuw beleid hemelwatervisie Elspeet; dekking rioolheffing

 

 

-15

-34

k. verevening via algemene reserve

-265

14

190

60

Totaal dekkingsmogelijkheden

-1.541

-684

-386

-280

 

 

 

 

 

Totaal financieel effect begroting 2018-2021

0

0

0

-98

 

 

 

 

 

De afzonderlijke dekkingsvoorstellen worden hieronder verder toegelicht:

 1. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidenteel nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve.
 2. Binnen het nieuwe beleid voor onderwijshuisvesting is een incidentele component opgenomen. Deze component heeft o.a. te maken met de afwaardering van boekwaarden van betrokken scholen die op zullen gaan in een Integraal Kindcentrum (IKC). De vrijkomende locatie zal worden verkocht en leiden tot verkoopopbrengsten. Voorgesteld wordt de afwaardering van de boekwaarden te dekken uit de verkoopopbrengsten.
 3. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Aangezien de frictiekosten RNV eenmalige kosten zijn wordt voorgesteld deze kosten te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.
 4. Na frictiekosten gaat de gemeentelijke bijdrage aan de RNV-opvolger naar beneden. Deze lagere bijdrage is als kostenverlaging opgenomen in de financiële verkenning. In verband met bovengenoemde onttrekking aan de algemene reserve voor de frictiekosten wordt voorgesteld de lagere bijdrage aan het nieuwe samenwerkingsverband voor 4 jaar toe te voegen aan de algemene reserve.
 5. In het nieuwe beleid is voor 1 jaar een extra subsidiebijdrage aan Nunspeet aan de Kunst opgenomen. Gezien de koppeling die de reserve bosexploitatie heeft met cultuur en recreatie wordt voorgesteld de extra stimulans voor Nunspeet uit de Kunst te dekken met een onttrekking aan de reserve bosexploitatie.
 6. Het project Stationsomgeving vergt een forse investering. Om de (kapitaal)lasten van deze investering te dekken wordt een jaarlijkse onttrekking uit de reserve Nuon-gelden voorgesteld. De totale onttrekking aan de reserve voor dit project zal € 5 miljoen bedragen.
 7. Het project Onderwijshuisvesting vergt een forse investering. Om de (kapitaal)lasten van deze investering te dekken wordt een jaarlijkse onttrekking uit de reserve Nuon-gelden voorgesteld. De totale onttrekking aan de reserve voor dit project zal € 5 miljoen bedragen.
 8. Gezien de koppeling die de reserve bosexploitatie heeft met cultuur en recreatie wordt voorsteld de stimuleringsmaatregelen voor de paarse heide te dekken met een onttrekking aan de reserve bosexploitatie.
 9. Voor volksgezondheid algemeen is nieuw beleid opgenomen. Gezien de relatie van dit onderwerp met de Wmo en de jaarlijkse overschotten op de Wmo wordt voorgesteld de structurele lasten vanuit dit nieuwe beleid te dekken uit de beschikbare Wmo-budgetten.
 10. De tweede fase van de hemelwatervisie Elspeet leidt tot structrurele lasten op het gebied van riolering. Deze lasten worden gedekt uit de rioolheffing. Dit voorstel is meegenomen in het dekkingsvoorstel.
 11. De voorgestelde onttrekkingen aan de algemene reserve zijn per saldo hoger dan het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Voorgesteld wordt de positieve saldi op de jaarschijven 2019-2021 toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor zijn alle voorgestelde onttrekkingen aan de algemene reserve op te vangen binnen de algemene reserve.

 Met bovengenoemde dekkingsvoorstellen is sprake van een meerjarig sluitende begroting.