Uitgaven

5%

€ 2.965

x € 1.000
5% Complete

Inkomsten

0,21%

€ 123

x € 1.000
0,21% Complete

Saldo

184,5%

€ -2.842

x € 1.000

Programma 2. Onderwijs

Uitgaven

5%

€ 2.965

x € 1.000
5% Complete

Inkomsten

0,21%

€ 123

x € 1.000
0,21% Complete

Saldo

184,5%

€ -2.842

x € 1.000

Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
 • Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs of zijn aan het werk. Dat is de ambitie. Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep wordt verbinding gezocht met de arbeidsmarkt zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast wordt ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Wat gaan wij doen?

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn.

Wat gaan wij doen?

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod zal de gemeente in samenwerking met Stichting Proo blijven werken aan het waarmaken van de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Wat gaan wij doen?

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Het is van belang dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen.  Vanuit de in 2017 ingezette harmonisatie willen we een stevige impuls geven aan het doelgroep bereik binnen voorschoolse voorzieningen. In 2018 maken we een start met het stellen van aanvullende eisen bovenop de wettelijke condities voor instellingen om voor- en vroegschoolse educatie te mogen geven.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Op basis van het Strategisch Huisvestplan Extra Oog voor de Toekomst is, als onderdeel van Fase 1 2017-2020 de ambitie uitgesproken te komen tot een realisatie van een Integraal Kindcentrum in Nunspeert Oost. Onderdeel van het SHP is een investeringskader waarin deze ambitie mogelijk moet zijn.  De plannen zullen we in 2018 concretiseren waarin nadere afspraken worden gemaakt en een projectstructuur wordt ingericht. Afhankelijk van de voortgang zal mogelijk een bouwkrediet in 2019 afgegeven kunnen worden.

Wat gaan wij doen?

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. In deze huidige plannen is hierin geen aanpassing voorzien.

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

Op 31 maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan (SHP) ‘Extra Oog voor de toekomst’ vastgesteld. Een investeringskader dat leidend is voor de toetsing van toekomstige ontwikkelingen en huisvestingsinitiatieven, van primair en speciaal onderwijs in de gemeente Nunspeet. De in deze strategische visie genoemde ambities en initiatieven zijn voorzien van scenario’s en een fasering (het SHP gaat uit van vijf afzonderlijke fasen over de periode tot en met het jaar 2033) en vormt nu het vertrekpunt voor nadere uitwerking. Daarbij wordt nu concreet invulling gegeven aan fase I (2017-2020) van het SHP. Deze fase kent de volgende ambities c.q. doelen:

 • Realiseren van een Integraal Kind Centrum in Elspeet 
 • Realiseren van een Integraal Kind Centrum in Nunspeet Oost
 • Realiseren van een uitbreiding ten behoeve van Junior College

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 147 128
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 5,90% 1,25%
Leerlingen basisonderwijs Aantal 2.754 2.500
Leerlingen voortgezet onderwijs Aantal 411 430
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs Aantal 526 340
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Aantal 98 107
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) Aantal 147 92
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend Aantal 0 0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Aantal 130 120
Totale kosten leerlingenvervoer Bedrag 485.683 490.535
Geïnspecteerde kinderdagverblijven Aantal 3 12*
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang Aantal 6 6
Geïnspecteerde gastouderbureaus Aantal 3 3
Geïnspecteerde gastouders Aantal 21 21
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen Aantal 7 *
* Per 1-1-2018 worden alle peuterspeelzalen omgezet naar kinderdagverblijf.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
2.1 Openbaar onderwijs 242 242 240 239
2.2 Onderwijshuisvesting 1.400 1.359 1.337 1.316
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.323 1.323 1.323 1.323
Totaal lasten 2.965 2.924 2.901 2.878
Baten 2018 2019 2020 2021
2.1 Openbaar onderwijs 8 8 8 8
2.2 Onderwijshuisvesting 19 19 19 19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 95 95 95 95
Totaal baten 123 123 123 123
Resultaat -2.842 -2.802 -2.778 -2.755