Uitgaven

39,61%
€ 23.499
x € 1.000
39,61% Complete

Inkomsten

8,14%
€ 4.706
x € 1.000
8,14% Complete

Saldo

1219,97%
€ -18.794
x € 1.000

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

39,61%
€ 23.499
x € 1.000
39,61% Complete

Inkomsten

8,14%
€ 4.706
x € 1.000
8,14% Complete

Saldo

1219,97%
€ -18.794
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2015
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening 2015
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Terug naar navigatie - Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Het regionale werkbedrijf Stedenvierkant is in 2015 opgericht. Vanuit het werkbedrijf worden regionale afspraken gemaakt met betrekking tot werkgeversdienstverlening. Lokale inbedding hebben wij gezocht door het aanstellen van een jobcoach/jobfinder voor 100% per 1 augustus
2015. Deze zoekt actief contact met ondernemers door het afleggen van bedrijfsbezoeken.

Voor de re-integratie werken wij op verschillende manieren samen. Met o.a.  de Inclusief Groep zitten wij in verschillende werktafels van Faktor Werk. De IG heeft zelf een actieve houding richting het bedrijfslijven. Onze Jobcoach/Jobfinder werkt samen met de IG en het bedrijfsleven.

Wat gaan wij doen?

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Terug naar navigatie - Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Bij aanvragen om bijstand beperken wij de instroom zoveel mogelijk door flink in te zetten op handhaving van de rechtmatigheid en proactief te zijn op de doelmatigheid. Bij de aanvraag van de uitkering wordt door de klantmanager in samenwerking met de re-integratieconsulent en de jobcoach een plan van aanpak opgesteld om de uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk te laten duren en aanvrager weer te laten participeren in de samenleving. 

Wat gaan wij doen?

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Terug naar navigatie - Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Vrijwilligerswerk merken wij aan als maatschappelijke participatie. Bij ontbreken van participatie via mantelzorg of vrijwilligerswerk leggen wij een tegenprestatie verplicht op. Na invoering van de verordening wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek hier aandacht aan besteed.

Uitkeringsgerechtigden moeten naar vermogen participeren. Hierbij wordt een volgorde aangehouden.

 1. Betaalde arbeid.
 2. Re-integratietraject gericht op arbeid (leerwerken, opleiding, stage ed)
 3. Vrijwilligerswerk of mantelzorg.
 4. Verplichte tegenprestatie.

Wat gaan wij doen?

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Terug naar navigatie - Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Bij de aanbestedingen nemen wij ‘social return’ (inschakeling van werkzoekenden bij opdrachten) als voorwaarde op zoals al vastgelegd in het gemeentelijk inkoopbeleid.

Wat gaan wij doen?

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

Terug naar navigatie - Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

De Sociale Recherche  is belast met de opsporing en bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. De resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag en waar nodig scherpen wij het beleid aan. Alle aanvragen worden getoetst op mogelijke fraudesignalen. Er is periodiek overleg tussen alle consulenten en de sociaal rechercheur waarbij casussen worden besproken en zo de deskundigheid bevorderd wordt.

Wat gaan wij doen?

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

In juni 2017 is de nieuwe nota armoedebeleid behandeld in de raad waarna in het najaar 2017 de verordeningen en beleidsregels aangepast zijn. Deze zijn van toepassing in 2018.

Wat gaan wij doen?

Stimuleren algemene voorzieningen

Terug naar navigatie - Stimuleren algemene voorzieningen

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als de burger en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Er is in 2016 geconstateerd dat er behoefte is aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar voorafgaand een uitgebreid onderzoek voor nodig is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Daarom worden er via de deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen Wmo 2016 middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In  2018 wordt duidelijk hoe de uitwerking hiervan is. Vanaf nu wordt hier verder op ingestoken en het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Tevens wordt naar verwachting in NEO verband in 2018 invulling gegeven aan een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden.

Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we ook in 2018 binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen.

Actief burgerschap

Terug naar navigatie - Actief burgerschap

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief een actieve inzet. Als gemeente willen we ook in 2018 zorgen voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

Preventie van kwetsbaarheid

Terug naar navigatie - Preventie van kwetsbaarheid

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Veel vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2018 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties. Daarnaast zetten de welzijnsorganisaties zich actief in op preventie van kwetsbaarheid en zwaardere problematieken waar mogelijk voor te zijn.

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op inloop en ontmoeting (wijkontmoetingscentra) en die zonder indicatie toegankelijk zijn.Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet in 2018. In 2018 zetten we in op extra bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning van MEE Veluwe.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Terug naar navigatie - Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Om hen goed te ondersteunen bieden we ook in 2018 een Servicepunt Vrijwilligers en een Steunpunt Mantelzorg. Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Kwalitatief goede ondersteuning

Terug naar navigatie - Kwalitatief goede ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor stellen wij eisen aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en is er ook in 2018 een toezichthouder actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren, bijvoorbeeld aan de hand van transformatieplannen van aanbieders. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2018 vindt plaats in 2019.

Keuzevrijheid

Terug naar navigatie - Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2018 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmo-ondersteuning. Daarnaast kunnen de meeste inwoners, indien dat beter aansluit, ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget.

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

Terug naar navigatie - Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

Financiële problemen en schulden kunnen leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben, kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

Integrale werkwijze 4D breed

Terug naar navigatie - Integrale werkwijze 4D breed

Uitgangspunt voor de klant is een integrale benadering van zijn/haar situatie. Dit is als uitgangspunt ook de werkwijze van de consulenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd en Participatiewet. Daarnaast is er ook afstemming en samenwerking met scholen vanuit hun opdracht tot Passend Onderwijs. In 2018 blijft de procesregisseur sociaal domein actief.

 

 

Actief inzetten op zorgmijders

Terug naar navigatie - Actief inzetten op zorgmijders

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2018 wordt dit voornamelijk via het team complexe problematiek en lokale laagdrempelige voorzieningen zoals inloop en ontmoetingsplekken gedaan.

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Terug naar navigatie - Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Bieden van beschermd wonen

Terug naar navigatie - Bieden van beschermd wonen

De laatste jaren hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg wordt een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht. Hierdoor kan er echte participatie tot stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.
Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. Een eerste stap hierin is de decentralisatie van de taken van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 1 januari 2018 van centrumgemeente Zwolle naar de regio Noord-Veluwe met Harderwijk in een coördinerende functie. We zoeken de komende jaren nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen.
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

Terug naar navigatie - Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

We voorkomen schulden door meer mensen op de arbeidsmarkt te laten participeren en door de integrale werkwijze van de basisteam(s) per 2015 (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg) worden financiële problemen eerder gesignaleerd en worden inwoners gewezen op voorzieningen en mogelijkheden om schulden te voorkomen of op te lossen. Met Ominia en Stimenz is het convenant voorkoming huisuitzettingen afgesloten.

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

Terug naar navigatie - Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

Vanaf 1 januari 2018 is sprake van een nieuwe subsidieovereenkomst tussen de welzijnsinstellingen. Onderdeel van dit nieuwe subsidiekader is dat de samenwerking tussen Straathoekwerk en welzijnsinstellingen is versterkt door het samen maken van een welzijnsplan 2018-2021 voor alle leeftijden door de gezamenlijke welzijnsorganisaties in de gemeente Nunspeet. Het straathoekwerk en de welzijnsorganisaties voor jeugd (en volwassenen en ouderen) hebben dit gezamenlijk opgesteld. 

Wat gaan wij doen?

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

Terug naar navigatie - Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

Vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe subsidie-afspraken met het welzijnswerk in Nunspeet. De organisaties vanuit het welzijnswerk hebben daarbij ook aandacht voor jongeren die de leeftijdsgrens hebben bereikt voor jongerenwerk. Zo zijn de activiteiten van Stichting Welzijn Nunspeet bedoeld voor alle leeftijden.  Het aanbod van Het Venster is gericht voor alle inwoners vanaf 27 jaar.  En tot slot zal het Straathoekwerk zich specifiek daarbij richten op de kwetsbare jongeren in deze leeftijdscategorie.

 

Wat gaan wij doen?

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

Terug naar navigatie - Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

In het afgelopen zijn jongeren actief betrokken in de voorbereidingen van specifieke ambities en plannen. Voorbeelden hiervan van inrichting van nieuwe (speel)voorziening , waaronder de Skatebaan en plannen rondom inrichting van het Marktplein. In 2018 willen we deze actieve bijdrage doorzetten waarbij de Nationale Jeugdraad wordt aangetrokken om de gemeente hierin verder te begeleiden. Daarbij wordt de uitvoeringsagenda Volksgezondheid (najaar 2017) als pilot gehanteerd, waarbij jongeren meedenken en -praten over gezond  opgroeien in Nunspeet en hoe zij dat vorm zouden willen geven.  Naast de input op de uitvoeringsagenda moet deze samenwerking tussen jongeren, gemeente en het NJR in 2018 leiden tot een duurzame  invulling  van jongerenparticipatie.  

Wat gaan wij doen?

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

Terug naar navigatie - Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

We organiseren de inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp ook in 2018 zo dat de burger keuzevrijheid heeft voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd wordt dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen tot het verlenen van ondersteuning.

Wat gaan wij doen?

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

Terug naar navigatie - Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het nieuwe Wmo-beleidsplan 2017-2020 krijgt mantelzorg specifiek aandacht.

Wat gaan wij doen?

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

Terug naar navigatie - Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

Vanuit de Wmo wordt hier actief op ingezet, met zowel algemene- als maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Ook is er de gemeentelijke regeling Gewoon Gemak gericht op alle mensen van 55 jaar en ouder waarbij informatie wordt gegeven over kleine, slimme aanpassingen die de woning comfortabeler en veiliger maken.  Ook is er voor het aanbrengen van deze aanpassingen een subsidiemogelijkheid voor inwoners.

Wat gaan wij doen?

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Terug naar navigatie - Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Vanuit de Wmo draagt de gemeente een verantwoordelijkheid en voert regie in het bieden van algemene- en maatwerkvoorzieningen voor inwoners van de gemeente Nunspeet die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Een groot deel van de Wmo-cliënten is 65-plusser. In 2018 blijft een periodiek overleg met de samenwerkende bonden voor ouderen in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

Terug naar navigatie - Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds, zo ook in 2018.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar *** 770 780
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen *** 30** 30
Kinderen in uitkeringsgezinnen % *** 1,88% 2,50%
Melding kindermishandeling % *** 10*
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft *** 70
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen *** 9% 10%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen *** 0,7
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners *** 195
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners *** 310
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar *** 7,3 8%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie < 18 jaar met jeugdhulp *** 11,5 10%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % *** *** 6*
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet Aantal *** 337 500
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolgde de Jeugdwet Aantal *** 74 90
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315
Afgegeven indicaties beschut werk Aantal *** 3
Afgegeven indicaties banenafspraak Aantal *** 33
Personen dat loonkostensubsidie krijgt Aantal *** 15
Verstrekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling) Aantal *** 270
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer) Aantal *** 1025 850
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15) Aantal *** 120 80
Meldingen WMO Aantal *** 730 900
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 570 750
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 560 740
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg* Aantal *** 812 815
* Aantallen
** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
*** Gegevens niet bekend.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.109 3.109 3.104 3.104
1.2 Wijkteams 426 426 426 426
1.3 Inkomensregelingen 5.387 5.387 5.387 5.387
1.5 Arbeidsparticipatie 4.123 3.883 3.663 3.624
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 2.148 2.148 2.148 2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 335 335 335 335
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.428 2.428 2.428 2.428
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.466 5.468 5.510 5.539
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 50 50 50 50
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28 28 28 28
Totaal lasten 23.499 23.261 23.077 23.067
Baten 2018 2019 2020 2021
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115 115 115 115
1.2 Wijkteams 0 0 0 0
1.3 Inkomensregelingen 4.241 4.241 4.241 4.241
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 0 0 0 0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0 0 0 0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 350 350 350 350
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 0 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal baten 4.706 4.706 4.706 4.706
Resultaat -18.794 -18.555 -18.372 -18.361