Uitgaven

7,26%

€ 4.305

x € 1.000
7,26% Complete

Inkomsten

1,43%

€ 824

x € 1.000
1,43% Complete

Saldo

225,94%

€ -3.481

x € 1.000

Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,26%

€ 4.305

x € 1.000
7,26% Complete

Inkomsten

1,43%

€ 824

x € 1.000
1,43% Complete

Saldo

225,94%

€ -3.481

x € 1.000

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. Op dit moment worden de ambities van de verenigingen concreet uitgewerkt naar concrete plannen waarover besluitvorming zal plaatsvinden (als een van de actiepunten vanuit het haalbaarheidsonderzoek De Wiltsangh).

Wat gaan wij doen?

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

Stimulering van sport en bewegen is een belangrijk middel als het gaat om volksgezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Om dit te stimuleren neemt de gemeente vanaf 2012 deel aan de Rijksregelingen impuls Brede Scholen, sport en cultuur (kort gezegd de combinatiefunctionarissen) en buurtsportcoaches. Op basis van een in 2016 uitgevoerd onderzoek, waarbij 2017 is gebruikt als een overgangsjaar heeft dit geleid tot een doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld (continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht, methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid.

Wat gaan wij doen?

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In het uitvoeringsprogramma sportstimulering (2014) is een aparte subsidieregeling gestart voor verenigingen met een zogenoemd G-elftal. Tevens doet de gemeente mee aan Special Heroes (een interventie van Nunspeetse sportverenigingen in samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs). De insteek is deze interventie ook in 2018 te laten plaatsvinden. Tevens wil de gemeente uitwerking geven aan de aanbevelingen, voortkomend uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek door de Noord-Veluwse gemeenten, MEE-Veluwe en Hogeschool Windesheim naar vraag en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking. Een van de acties is het aanstellen van een regionaal coördinator aangepast sport, alsmede ook aanvullende activiteiten (laten) uitvoeren door welzijnswerk en combinatiefunctionarissen. Daarnaast wordt in 2018 ook aanverwant landelijk beleid verwacht omtrent aangepast sporten.

Wat gaan wij doen?

Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh

In juni 2017 heeft de gemeenteraad aan de hand van een haalbaarheidsstudie besloten om de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op sportpark Wiltsangh. In 2018 zal dit besluit nader uitgewerkt gaan worden,  worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een aanbesteding en naar verwachting ook een aanbesteding gevoerd kan worden.

Wat gaan wij doen?

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

In juni 2017 heeft de gemeenteraad aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek besloten nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op sportpark Wiltsangh.  In 2018 zal enerzijds dit besluit nader uitgewerkt worden waaronder een concretisering van wenselijke en noodzakelijke voorzieningen en (wellicht) een aanbesteding van sporthal/turnhal als onderdeel van het nieuwe zwembadcomplex. Anderzijds willen we concreet starten met een aantal revitaliseringszaken, zoals het creeren van sociaal veilige (fiets)verbinding van uit de kern, alsmede een ontsluiting van het sportpark met de Oostelijke Rondweg.

Wat gaan wij doen?

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

In 2016 en 2017 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten. In 2017 hebben de tennisverenigingen een financiële bijdrage ontvangen. De aanleg van een nieuwe voetbalveld voor VV Vierhouten is voorzien in 2018.

Wat gaan wij doen?

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

De gemeente Nunspeet wil een moderne overheid zijn, waarin wordt uitgegaan van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Burgerinitiatieven zijn daarin dan ook van groot belang. Om die reden stimuleert de gemeente de verdere ontwikkeling van een museum in Elspeet.

Wat gaan wij doen?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden.

Wat gaan wij doen?

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’ wordt met  ondernemers(verenigingen) en overlegorganen gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen. Creatieve industrie is een sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Wat gaan wij doen?

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal wordt ingezet op verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

Wat gaan wij doen?

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer focus op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid. Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden.

Wat gaan wij doen?

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken. Maakt ook onderdeel uit van nieuwe groenbeleid 2018-2028  als uitgangspunt voor nieuw beleid. Dit zal in najaar 2017 - begin 2018 verder uitgewerkt worden.

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden te laten uitvoeren in de openbare ruimte.  Dit onderzoek vraag zal onder andere in het nieuwe groenbeleid 2018-2028 meegenomen worden.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Niet sporters % Kind (inactief) * 8% 8%
% Jongeren (inactief) * 7% 7%
% Volwassenen (inactief) * 7% 7%
% Ouderen (inactief) * 12% 7%

Wat mag het kosten?

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
7.1 Sportbeleid en activering 61 61 61 61
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 307 302 297 291
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 479 475 443 441
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 287 287 287 287
7.4 Musea 39 39 39 39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 65 65 65 65
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 20 20 20 20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 173 173 173 173
7.6 Media 676 676 671 671
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 11 11 11 8
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.186 2.169 2.156 2.142
Totaal lasten 4.305 4.278 4.222 4.198
Baten 2018 2019 2020 2021
7.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 53 53 53 53
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 80 80 80 80
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3 3 3 3
7.4 Musea 0 0 0 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 17 17 17 17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 5 5 5 5
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0 0 0 0
7.6 Media 0 0 0 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 2 2 2 2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 664 664 664 664
Totaal baten 824 824 824 824
Resultaat -3.481 -3.454 -3.398 -3.374