Sitemap

Programmabegroting 2018-2021 Blz. 1
Programmabegroting 2018-2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 7
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 8
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 9
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 10
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 11
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Bestuurlijke kaders Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 16
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 17
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 18
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 19
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 20
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 21
De uitvoering van klantmanagement Blz. 22
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 23
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 24
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 25
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 26
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 27
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 28
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 29
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 30
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 31
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 32
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 33
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 34
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 35
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 36
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 37
Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 38
Actief burgerschap Blz. 39
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 40
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 41
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 42
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 43
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 44
Keuzevrijheid Blz. 45
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 46
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 47
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 48
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 49
Bieden van beschermd wonen Blz. 50
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 51
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 52
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 53
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 54
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 55
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 56
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 57
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 58
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 59
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 60
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 61
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 62
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 63
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 64
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 65
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 66
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 67
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 68
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 69
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 70
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 71
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 72
Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 73
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
Programma 2. Onderwijs Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Bestuurlijke kaders Blz. 78
Wat willen wij bereiken? Blz. 79
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2 Blz. 80
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst) Blz. 81
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 82
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 83
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 84
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 85
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 86
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 87
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 88
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 89
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 90
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 91
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 92
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 93
Wat mag het kosten? Blz. 94
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 95
Inleiding Blz. 96
Bestuurlijke kaders Blz. 97
Wat willen wij bereiken? Blz. 98
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3 Blz. 99
Invoering omgevingswet Blz. 100
Oversampling WoON Blz. 101
Leefbare gemeente Blz. 102
Opstellen Structuurvisie// Omgevingsvisie Blz. 103
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 104
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 105
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 106
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 107
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 108
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 109
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 110
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 111
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 112
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 113
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 114
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 115
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 116
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 117
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 118
Wat mag het kosten? Blz. 119
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 120
Inleiding Blz. 121
Bestuurlijke kaders Blz. 122
Wat willen wij bereiken? Blz. 123
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4 Blz. 124
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet Blz. 125
Nunspeet Natuurlijk Blz. 126
Project asbestsanering Blz. 127
Stimuleringslening Nunspeet 2050 Blz. 128
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen Blz. 129
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG) Blz. 130
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 131
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 132
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 133
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 134
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 135
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 136
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 137
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 138
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 139
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 140
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 141
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 142
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 143
Wat mag het kosten? Blz. 144
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 145
Inleiding Blz. 146
Bestuurlijke kaders Blz. 147
Wat willen wij bereiken? Blz. 148
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5 Blz. 149
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg Blz. 150
Beleidsmedewerker infra 0,5 fte Blz. 151
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg Blz. 152
Herinrichting stationsomgeving; planvorming Blz. 153
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 154
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 155
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 156
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 157
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 158
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 159
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 160
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 161
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 162
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 163
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 164
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 165
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 166
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 167
Geen betaald parkeren Blz. 168
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 169
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 170
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 171
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 172
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 173
Wat mag het kosten? Blz. 174
Programma 6. Veiligheid Blz. 175
Inleiding Blz. 176
Bestuurlijke kaders Blz. 177
Wat willen wij bereiken? Blz. 178
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6 Blz. 179
Facilitering Boa's Blz. 180
Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021' Blz. 181
Verbouwing Brandweerkazerne Blz. 182
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte) Blz. 183
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 184
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 185
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 186
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 187
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 188
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 189
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 190
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 191
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 192
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 193
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 194
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 195
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 196
Wat mag het kosten? Blz. 197
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 198
Inleiding Blz. 199
Bestuurlijke kaders Blz. 200
Wat willen wij bereiken? Blz. 201
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7 Blz. 202
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten Blz. 203
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark Blz. 204
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeet Blz. 205
Realisering MTB-route Blz. 206
Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar) Blz. 207
Verbetering marktplein en omliggend centrumgebied Blz. 208
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 209
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 210
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 211
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 212
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 213
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 214
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 215
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 216
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 217
Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh Blz. 218
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 219
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 220
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 221
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 222
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 223
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 224
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 225
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 226
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 227
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 228
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 229
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 230
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 231
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 232
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 233
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 234
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 235
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 236
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 237
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 238
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 239
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 240
Wat mag het kosten? Blz. 241
Programma 8. Economische zaken Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Bestuurlijke kaders Blz. 244
Wat willen wij bereiken? Blz. 245
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8 Blz. 246
Extra bijdrage Veluwemarketing Blz. 247
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst Blz. 248
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 249
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 250
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 251
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 252
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 253
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 254
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 255
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 256
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 257
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 258
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 259
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 260
Voortzetting marketingoverleg Blz. 261
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 262
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 263
Breedband in het buitengebied Blz. 264
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 265
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 266
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 267
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 268
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 269
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 270
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 271
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 272
Realisatie wifi-netwerk op het marktplein Blz. 273
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 274
Wat mag het kosten? Blz. 275
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Bestuurlijke kaders Blz. 278
Wat willen wij bereiken? Blz. 279
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9 Blz. 280
Aanjager digitale dienstverlening Blz. 281
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM Blz. 282
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes Blz. 283
Autocad licenties Blz. 284
Bag 2.0 Blz. 285
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA Blz. 286
Beveiliging SIM-site Blz. 287
Cubage Blz. 288
Digitalisering analoge dossiers Blz. 289
E-factureren Blz. 290
Electronische paspoortontwaarder Blz. 291
Gemeentebreed privacy impact analyse assesment Blz. 292
Gespreksopname KCC Blz. 293
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek Blz. 294
Herinrichten bestuursvleugel (ict) Blz. 295
Herinrichten bestuursvleugel (meubilair) Blz. 296
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig) Blz. 297
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier Blz. 298
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek Blz. 299
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 300
Implementatie Notubox voor bezwaarschriftencommissie, digitale werkwijze Blz. 301
Innovatie website via monitoringstools Blz. 302
Koppeling civision waarderen 4WOZ Blz. 303
Kwaliteitsonderzoeken Blz. 304
Mobiele divices Blz. 305
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB Blz. 306
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda te kunnen delen) Blz. 307
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobile devices Blz. 308
Pen-test Blz. 309
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal) Blz. 310
Secretariële ondersteuning 0,6 fte Blz. 311
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ Blz. 312
Uitbreiding e-herkenning Blz. 313
Uitbreiding Information Security Management System (ISMS) Blz. 314
Uitwijk Blz. 315
Update informatie beveiligingsplan Blz. 316
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website Blz. 317
Vervangen meubilair B&W kamer Blz. 318
Vervangen noodstroomagregraat Blz. 319
Vervanging glasvezelswitches SAN Blz. 320
Vervanging hardware back-upvoorziening Blz. 321
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexplekken, schermen flexware) Blz. 322
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 323
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 324
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 325
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 326
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 327
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 328
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 329
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 330
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 331
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 332
Wat mag het kosten? Blz. 333
Programmaplan Blz. 334
Totaal taakvelden Blz. 335
Paragrafen Blz. 336
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 337
Inleiding Blz. 338
Weerstandscapaciteit Blz. 339
Weerstandscapaciteit 2018 Blz. 340
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 341
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 342
a. Juridische risico’s Blz. 343
b. Financiële risico’s Blz. 344
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 345
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 346
e. Milieurisico’s Blz. 347
f. Verbonden partijen Blz. 348
g. Risico’s sociaal domein Blz. 349
h. Reguliere risico’s Blz. 350
Beheersing van risico’s Blz. 351
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 352
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 353
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 354
Toelichting kengetallen Blz. 355
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 356
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 357
Waterbeheer Blz. 358
Wegenbeheer Blz. 359
Openbaar groen Blz. 360
Openbare verlichting Blz. 361
Bossen en natuurterreinen Blz. 362
Gebouwen Blz. 363
Paragraaf Financiering Blz. 364
Algemeen Blz. 365
Schatkistbankieren Blz. 366
Risicobeheer Blz. 367
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 368
Financieringspositie Blz. 369
Liquiditeitspositie Blz. 370
Leningenportefeuille Blz. 371
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 372
Omslagrente Blz. 373
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 374
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Organisatieontwikkelingen Blz. 377
Kwaliteitszorg Blz. 378
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 379
Planning & control Blz. 380
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 381
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 382
Informatieveiligheid Blz. 383
Subsidies Blz. 384
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 385
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 386
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 387
NV Alliander Blz. 388
NV Vitens Blz. 389
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 390
Regio Noord-Veluwe Blz. 391
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 392
Leisurelands Blz. 393
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 394
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel Blz. 395
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 396
NV Inclusief Groep Blz. 397
NV Afvalsturing Friesland Blz. 398
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 399
Paragraaf Grondbeleid Blz. 400
Inleiding Blz. 401
Beleid in ontwikkeling Blz. 402
Bestaand beleid Blz. 403
Financieel kader Blz. 404
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 405
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 406
Algemeen Blz. 407
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 408
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 409
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 410
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 411
Ad 3. Precariobelasting Blz. 412
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 413
Ad 5 Rioolheffing Blz. 414
Ad 6 Rechten Blz. 415
Kwijtschelding Blz. 416
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 417
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap