Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2018-2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2018-2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Raadsvoorstel Blz. 5  
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6  
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 7  
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 8  
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 9  
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 10  
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 11  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Bestuurlijke kaders Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 16  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 17  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 18  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 19  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 20  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 21  
De uitvoering van klantmanagement Blz. 22  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 23  
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 24  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 25  
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 26  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 27  
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 28  
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 29  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 30  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 31  
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 32  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 33  
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 34  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 35  
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 36  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 37  
Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 38  
Actief burgerschap Blz. 39  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 40  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 41  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 42  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 43  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 44  
Keuzevrijheid Blz. 45  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 46  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 47  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 48  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 49  
Bieden van beschermd wonen Blz. 50  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 51  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 52  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 53  
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 54  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 55  
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 56  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 57  
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 58  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 59  
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 60  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 61  
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 62  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 63  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 64  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 65  
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 66  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 67  
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 68  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 69  
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 70  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 71  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 72  
Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 73  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
Programma 2. Onderwijs Blz. 76  
Inleiding Blz. 77  
Bestuurlijke kaders Blz. 78  
Wat willen wij bereiken? Blz. 79  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2 Blz. 80  
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst) Blz. 81  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 82  
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 83  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 84  
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 85  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 86  
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 87  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 88  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 89  
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 90  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 91  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 92  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Bestuurlijke kaders Blz. 97  
Wat willen wij bereiken? Blz. 98  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3 Blz. 99  
Invoering omgevingswet Blz. 100  
Oversampling WoON Blz. 101  
Leefbare gemeente Blz. 102  
Opstellen Structuurvisie// Omgevingsvisie Blz. 103  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 104  
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 105  
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 106  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 107  
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 108  
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 109  
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 110  
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 111  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 112  
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 113  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 114  
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 115  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 116  
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 117  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 118  
Wat mag het kosten? Blz. 119  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 120  
Inleiding Blz. 121  
Bestuurlijke kaders Blz. 122  
Wat willen wij bereiken? Blz. 123  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4 Blz. 124  
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet Blz. 125  
Nunspeet Natuurlijk Blz. 126  
Project asbestsanering Blz. 127  
Stimuleringslening Nunspeet 2050 Blz. 128  
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen Blz. 129  
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG) Blz. 130  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 131  
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 132  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 133  
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 134  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 135  
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 136  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 137  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 138  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 139  
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 140  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 141  
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 142  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 143  
Wat mag het kosten? Blz. 144  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Bestuurlijke kaders Blz. 147  
Wat willen wij bereiken? Blz. 148  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5 Blz. 149  
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg Blz. 150  
Beleidsmedewerker infra 0,5 fte Blz. 151  
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg Blz. 152  
Herinrichting stationsomgeving; planvorming Blz. 153  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 154  
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 155  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 156  
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 157  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 158  
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 159  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 160  
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 161  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 162  
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 163  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 164  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 165  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 166  
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 167  
Geen betaald parkeren Blz. 168  
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 169  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 170  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 171  
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 172  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 173  
Wat mag het kosten? Blz. 174  
Programma 6. Veiligheid Blz. 175  
Inleiding Blz. 176  
Bestuurlijke kaders Blz. 177  
Wat willen wij bereiken? Blz. 178  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6 Blz. 179  
Facilitering Boa's Blz. 180  
Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021' Blz. 181  
Verbouwing Brandweerkazerne Blz. 182  
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte) Blz. 183  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 184  
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 185  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 186  
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 187  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 188  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 189  
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 190  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 191  
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 192  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 193  
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 194  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 195  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 196  
Wat mag het kosten? Blz. 197  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Bestuurlijke kaders Blz. 200  
Wat willen wij bereiken? Blz. 201  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7 Blz. 202  
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten Blz. 203  
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark Blz. 204  
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeet Blz. 205  
Realisering MTB-route Blz. 206  
Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar) Blz. 207  
Verbetering marktplein en omliggend centrumgebied Blz. 208  
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 209  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 210  
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 211  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 212  
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 213  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 214  
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 215  
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 216  
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 217  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh Blz. 218  
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 219  
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 220  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 221  
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 222  
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 223  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 224  
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 225  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 226  
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 227  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 228  
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 229  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 230  
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 231  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 232  
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 233  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 234  
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 235  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 236  
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 237  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 238  
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 239  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 240  
Wat mag het kosten? Blz. 241  
Programma 8. Economische zaken Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Bestuurlijke kaders Blz. 244  
Wat willen wij bereiken? Blz. 245  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8 Blz. 246  
Extra bijdrage Veluwemarketing Blz. 247  
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst Blz. 248  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 249  
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 250  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 251  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 252  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 253  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 254  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 255  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 256  
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 257  
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 258  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 259  
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 260  
Voortzetting marketingoverleg Blz. 261  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 262  
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 263  
Breedband in het buitengebied Blz. 264  
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 265  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 266  
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 267  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 268  
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 269  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 270  
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 271  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 272  
Realisatie wifi-netwerk op het marktplein Blz. 273  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 274  
Wat mag het kosten? Blz. 275  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Bestuurlijke kaders Blz. 278  
Wat willen wij bereiken? Blz. 279  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9 Blz. 280  
Aanjager digitale dienstverlening Blz. 281  
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM Blz. 282  
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes Blz. 283  
Autocad licenties Blz. 284  
Bag 2.0 Blz. 285  
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA Blz. 286  
Beveiliging SIM-site Blz. 287  
Cubage Blz. 288  
Digitalisering analoge dossiers Blz. 289  
E-factureren Blz. 290  
Electronische paspoortontwaarder Blz. 291  
Gemeentebreed privacy impact analyse assesment Blz. 292  
Gespreksopname KCC Blz. 293  
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek Blz. 294  
Herinrichten bestuursvleugel (ict) Blz. 295  
Herinrichten bestuursvleugel (meubilair) Blz. 296  
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig) Blz. 297  
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier Blz. 298  
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek Blz. 299  
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 300  
Implementatie Notubox voor bezwaarschriftencommissie, digitale werkwijze Blz. 301  
Innovatie website via monitoringstools Blz. 302  
Koppeling civision waarderen 4WOZ Blz. 303  
Kwaliteitsonderzoeken Blz. 304  
Mobiele divices Blz. 305  
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB Blz. 306  
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda te kunnen delen) Blz. 307  
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobile devices Blz. 308  
Pen-test Blz. 309  
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal) Blz. 310  
Secretariële ondersteuning 0,6 fte Blz. 311  
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ Blz. 312  
Uitbreiding e-herkenning Blz. 313  
Uitbreiding Information Security Management System (ISMS) Blz. 314  
Uitwijk Blz. 315  
Update informatie beveiligingsplan Blz. 316  
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website Blz. 317  
Vervangen meubilair B&W kamer Blz. 318  
Vervangen noodstroomagregraat Blz. 319  
Vervanging glasvezelswitches SAN Blz. 320  
Vervanging hardware back-upvoorziening Blz. 321  
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexplekken, schermen flexware) Blz. 322  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 323  
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 324  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 325  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 326  
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 327  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 328  
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 329  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 330  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 331  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 332  
Wat mag het kosten? Blz. 333  
Programmaplan Blz. 334  
Totaal taakvelden Blz. 335  
Paragrafen Blz. 336  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 337  
Inleiding Blz. 338  
Weerstandscapaciteit Blz. 339  
Weerstandscapaciteit 2018 Blz. 340  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 341  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 342  
a. Juridische risico’s Blz. 343  
b. Financiële risico’s Blz. 344  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 345  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 346  
e. Milieurisico’s Blz. 347  
f. Verbonden partijen Blz. 348  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 349  
h. Reguliere risico’s Blz. 350  
Beheersing van risico’s Blz. 351  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 352  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 353  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 354  
Toelichting kengetallen Blz. 355  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 356  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 357  
Waterbeheer Blz. 358  
Wegenbeheer Blz. 359  
Openbaar groen Blz. 360  
Openbare verlichting Blz. 361  
Bossen en natuurterreinen Blz. 362  
Gebouwen Blz. 363  
Paragraaf Financiering Blz. 364  
Algemeen Blz. 365  
Schatkistbankieren Blz. 366  
Risicobeheer Blz. 367  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 368  
Financieringspositie Blz. 369  
Liquiditeitspositie Blz. 370  
Leningenportefeuille Blz. 371  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 372  
Omslagrente Blz. 373  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 374  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 375  
Inleiding Blz. 376  
Organisatieontwikkelingen Blz. 377  
Kwaliteitszorg Blz. 378  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 379  
Planning & control Blz. 380  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 381  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 382  
Informatieveiligheid Blz. 383  
Subsidies Blz. 384  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 385  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 386  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 387  
NV Alliander Blz. 388  
NV Vitens Blz. 389  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 390  
Regio Noord-Veluwe Blz. 391  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 392  
Leisurelands Blz. 393  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 394  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel Blz. 395  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 396  
NV Inclusief Groep Blz. 397  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 398  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 399  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 400  
Inleiding Blz. 401  
Beleid in ontwikkeling Blz. 402  
Bestaand beleid Blz. 403  
Financieel kader Blz. 404  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 405  
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 406  
Algemeen Blz. 407  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 408  
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 409  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 410  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 411  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 412  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 413  
Ad 5 Rioolheffing Blz. 414  
Ad 6 Rechten Blz. 415  
Kwijtschelding Blz. 416  
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 417