Uitgaven

3,29%
€ 1.954
x € 1.000
3,29% Complete

Inkomsten

0,14%
€ 82
x € 1.000
0,14% Complete

Saldo

121,5%
€ -1.872
x € 1.000

Programma 6. Veiligheid

Uitgaven

3,29%
€ 1.954
x € 1.000
3,29% Complete

Inkomsten

0,14%
€ 82
x € 1.000
0,14% Complete

Saldo

121,5%
€ -1.872
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland
  • Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

Terug naar navigatie - Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

In 2017 is aan de Elspeterweg in Nunspeet een ambulancepost (V.W.S.) gerealiseerd. De wettelijke aanrijtijden van de ambulance worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd.  

Wat gaan wij doen?

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

Terug naar navigatie - Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2015 is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor beheer en onderhoud van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) vallend onder het concept Hart Veilig Wonen. Tevens voorziet dit contract in het vervangen van gedateerde AED's. Zo mogelijk worden alle AED’s van de gemeente hierin ondergebracht. Om het bereik van Hart Veilig Wonen te vergroten, worden enkele AED’s die nu in gebouwen hangen naar buiten verplaatst om 24-uursbereikbaarheid te garanderen. In Elspeet zet de gemeente in op behoud van de First Responder Brandweer en het concept Hart Veilig Wonen. Burgerinitiatieven tot aansluiting bij het concept zullen worden aangemoedigd.

Wat gaan wij doen?

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

Terug naar navigatie - Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Wat gaan wij doen?

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

Terug naar navigatie - Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

De geluidsoverlast bij (buiten)evenementen dient binnen de vastgestelde grenzen te blijven. Bij deze evenementen zal in deze bestuursperiode het toezicht specifiek hierop gericht zijn en zo nodig zal handhavend worden opgetreden.

Wat gaan wij doen?

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Terug naar navigatie - Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen. Diezelfde aanpak vindt ook in 2018 plaats.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 0,61 0,66 0,65
Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners * * *
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,9 * 0,09
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 1,96 * 1,96
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 2,26 3,34 2,26
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,8 * 2,8
Overleg verwarde personen Aantal 11 12 15
Geregistreerde verkeersongevallen Aantal 315 328 310
Uitrukken brandweer / ambulance Aantal 185 195 185
Opkomsttijden binnen de norm % 67% 67% 67%
Ongewenste/onterechte meldingen (TOOM) Aantal ** ** **
Risicobedrijven binnen de gemeente Aantal 0 0 0
(crisis)Incidenten (GRIP1) Aantal 0 0 1
* Informatie indicator niet bekend.
** Indicator wordt niet meer bijgehouden na een succesvolle campagne

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.592 1.549 1.505 1.462
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 355 355 355 355
Totaal lasten 1.947 1.904 1.861 1.818
Baten 2018 2019 2020 2021
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 77 77 77 77
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 6 6 6 6
Totaal baten 82 82 82 82
Resultaat -1.865 -1.822 -1.778 -1.735