Uitgaven

9,23%
€ 5.476
x € 1.000
9,23% Complete

Inkomsten

8,32%
€ 4.810
x € 1.000
8,32% Complete

Saldo

43,2%
€ -666
x € 1.000

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,23%
€ 5.476
x € 1.000
9,23% Complete

Inkomsten

8,32%
€ 4.810
x € 1.000
8,32% Complete

Saldo

43,2%
€ -666
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, reeds gestart in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Terug naar navigatie - Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Regionaal en met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de nota  gezondheidsbeleid opgesteld voor 2012-2015. De nieuwe landelijk beleidsnota Volksgezondheid is van het Ministerie van VWS eind 2015 ontvangen. Dit is de basis geweest voor de beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020. Op dit moment geeft de gemeente uitvoering aan het activiteitenplan waarin wordt voorzien in zowel lokale als regionale (preventie)projecten op het gebied van de speerpunten overgewicht, schadelijk middelengebruik, depressiepreventie en seksuele gezondheid. Gelet op de effectieve en efficiënte aanpak gaat de gemeente deze regionale aanpak voor - preventief - volksgezondheidsbeleid ook in de komende jaren voortzetten.

Wat gaan wij doen?

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen gezond zijn, zich bewust zijn van bepaald gedrag en dit zo nodig veranderen of leren omgaan met gezondheidsbeperkingen. Daarom blijft de gemeente investeren in volksgezondheid via preventie op grond van het uitvoeringsplan 2017-2020.

Wat gaan wij doen?

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Terug naar navigatie - Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Het verplichte lokale preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021, geregeld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet, is de wettelijke bekrachtiging van deze ambitie. Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie op de aanpak van de alcoholproblematiek. Het project GEDRAG is een aanbod van (verslavings)preventielessen dat wordt aangeboden aan alle scholen in de gemeente Nunspeet. Hiermee wordt de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd bevorderd.

Wat gaan wij doen?

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Terug naar navigatie - Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig klimaatneutraal zal zijn. Het is voor Nunspeet de stip aan de horizon. Voor 2020 is de gemeentelijke ambitie: 30% energiebesparing, 20% CO2-reductie en 20% Duurzame Energieproductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om deze ambitie te realiseren zet Nunspeet de komende 4 jaar in op het versnellen en opschalen van initiatieven in de gebouwde omgeving (particuliere woningen). Naast de VNG investeert ook de gemeente in dit traject. Burgerparticipatie, het betrekken van het (lokale) bedrijfsleven en het hebben van een Energieloket zijn voor de VNG drie toetspunten.

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Terug naar navigatie - Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

De gemeente Nunspeet spant zich in om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers (energieambassadeurs) van de grond te krijgen. Afgelopen periode is hier een aanzet toe gegeven. Komende bestuursperiode moet een collectief van samenwerkende lokale partijen (bedrijfsleven en actieve burgers) een feit zijn. De gemeente doet dit door het voor het voetlicht brengen van goede voorbeelden, partijen bijeen te brengen, te enthousiasmeren en te verleiden. Instrumenten hierbij zijn de duurzaamheidslening en ambtelijke ondersteuning. De gemeente
Nunspeet stelt zich ten doel de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (9.829 woningen) met gemiddeld 1% per jaar te verbeteren.

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Terug naar navigatie - Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

In 2016 is de hemelwatervisie opgesteld. Hieruit volgen maatregelen om wateroverlast terug te dringen en te voorkomen. Daarnaast wordt bij nieuwbouw standaard gescheiden. Bij reconstructies, renovaties en herinrichtingen is de insteek om af te koppelen. Uit de visie volgen
maatregelen. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de maatregelen uit de hemelwatervisie. 

Wat gaan wij doen?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Terug naar navigatie - Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Het Energieakkoord stelt dat de nieuwbouw (gemeentelijke gebouwen) vanaf 2018 energieneutraal zal zijn. De (lokale) overheid is hiermee een voorbeeld voor andere partijen. Op weg hier naar toe investeert Nunspeet in zonnepanelen voor haar huidige gebouwen.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 190 190
Omvang GFT Kg/inwoner 170 170
Omvang papier Kg/inwoner 48 48
Hernieuwbare elektriciteit % 1,10% 1,30% 1,50%
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag Aantal 1.000 1.000
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG. Aantal GO 5-jarigen 350 350
Aantal GO 13-jarigen 120 120
Verstrekte afkoppelsubsidie 5.000 5.000
* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
4.1 Volksgezondheid 933 922 922 922
4.2.1 Riolering financiën 5 5 5 5
4.2.2 Riolering OR 1.013 998 982 900
4.2.3 Riolering Infra 493 492 492 491
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.973 1.973 1.973 1.973
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 247 247 247 247
4.4.3 Milieubeheer VTH 468 472 470 474
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 317 317 317 313
Totaal lasten 5.476 5.452 5.435 5.351
Baten 2018 2019 2020 2021
4.1 Volksgezondheid 12 12 12 12
4.2.1 Riolering financiën 1.918 1.866 1.856 1.792
4.2.2 Riolering OR 0 0 0 0
4.2.3 Riolering Infra 0 0 0 0
4.3.1 Afval Financiën 2.030 2.030 2.030 2.011
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 453 453 453 453
4.4.1 Milieubeheer BeM 0 0 0 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 5 5 5 5
4.4.3 Milieubeheer VTH 0 0 0 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 393 393 393 393
Totaal baten 4.810 4.758 4.748 4.665
Resultaat -666 -694 -686 -686