Uitgaven

6,1%
€ 3.618
x € 1.000
6,1% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 132
x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

226,34%
€ -3.487
x € 1.000

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,1%
€ 3.618
x € 1.000
6,1% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 132
x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

226,34%
€ -3.487
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Terug naar navigatie - Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Het huidige beleid om verouderde verlichtingsarmaturen te vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

Wat gaan wij doen?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Terug naar navigatie - Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’. Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen bij een marktpartij te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

Wat gaan wij doen?

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Terug naar navigatie - Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’.

Wat gaan wij doen?

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

Terug naar navigatie - Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

De komende bestuursperiode worden initiatieven voor het gebruik van de markt gestimuleerd. Samen met de Ondernemersvereniging Nunspeet en Stichting Nunspeet uit de Kunst wordt getracht hier verder vorm aan te geven.

Wat gaan wij doen?

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Terug naar navigatie - Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Wat gaan wij doen?

Geen betaald parkeren

Terug naar navigatie - Geen betaald parkeren

Ook deze bestuursperiode zal ingezet worden op het hebben en houden van voldoende “gratis” parkeerplaatsen voor zowel de automobilist als de fietser. Een parkeerduuronderzoek (mei 2014) geeft uitsluitsel over de aantallen en verdeling van de parkeerplaatsen in relatie tot de behoefte in het centrum. Door middel van eventuele herschikking kan het gebruik en de gebruiksduur worden herschikt. Wij blijven monitoren om ervoor te zorgen dat parkeren ook in de toekomst geen probleem zal worden. Er zal geen betaald parkeren worden ingesteld.

 

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % * * *
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % * * *
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer * 62,8 63,5
Fietspaden overig Kilometer * 140,2 141
Lantaarns Aantal * 4.535 4.600
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22,50% 25,00%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 3.086 3.076 3.045 3.032
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 117 116 114 113
5.2 Parkeren 11 11 11 11
5.4 Economische havens en waterwegen 153 153 153 148
5.5 Openbaar Vervoer 251 251 251 251
Totaal lasten 3.618 3.607 3.574 3.556
Baten 2018 2019 2020 2021
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 26 26 26 26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 28 28 28 28
5.2 Parkeren 0 0 0 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
5.5 Openbaar Vervoer 78 78 78 78
Totaal baten 132 132 132 132
Resultaat -3.487 -3.475 -3.443 -3.424