Uitgaven

0,78%

€ 464

x € 1.000
0,78% Complete

Inkomsten

2,46%

€ 1.419

x € 1.000
2,46% Complete

Saldo

61,97%

€ 955

x € 1.000

Programma 8. Economische zaken

Uitgaven

0,78%

€ 464

x € 1.000
0,78% Complete

Inkomsten

2,46%

€ 1.419

x € 1.000
2,46% Complete

Saldo

61,97%

€ 955

x € 1.000

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benut, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

  • Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris

De bedrijfscontactfunctionaris zet in op goede bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hiertoe wordt periodiek met ondernemersverenigingen overleg gevoerd, vinden bedrijfsbezoeken plaats en krijgt de kwaliteit van de gemeentelijke website voortdurend aandacht.

Wat gaan wij doen?

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

Regionaal wordt het beleid zoveel mogelijk afgestemd in Faktor Werk en  NEO . In Factor Werk is ook de Inclusief Groep betrokken.

Wat gaan wij doen?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen.

Wat gaan wij doen?

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV via Stichting Nunspeet uit de Kunst in samenhang met regionale promotie via VisitVeluwe.

Wat gaan wij doen?

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet wordt in 2018 voortgezet en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk is de uitgifte medio 2017 gestart.

Wat gaan wij doen?

Breedband in het buitengebied

In 2016 is  door de gemeente Nunspeet – en overige gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe - met (Communication Infrastructure Fund) CIF een convenant  getekend voor de aanleg van breedband in het buitengebied. Wanneer de helft van de adressen in het buitengebied - van een deel van Nunspeet en Ermelo - zich tijdens de campagne inschrijft, wordt begin 2018 begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF. De verwachting is dat alle 40.000 adressen in de elf deelnemende gemeenten eind 2019 toegang hebben tot het glasvezelnetwerk.

Wat gaan wij doen?

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie en/of begrazingsvergoeding.

Wat gaan wij doen?

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

Er zijn initiatieven en investeringen van marktpartijen aan de Randmeerkust. Nunspeet aan Zee c.q. de revitalisering van het surfstrandje is verder als mogelijk project aangedragen als onderdeel van het thema Zuiderzeekust van de VeluweAgenda (Gebiedsopgave Veluwe). De hiertoe georganiseerde brainstormsessie 'Kansen voor Water op de Veluwe' moet nog een vervolg krijgen. Los van dit traject gaat de gemeente het proces rond de kwaliteitsverbetering van het surfstrandje sec versnellen. Het streven is om de planvorming over de upgrading van het surfstrandje in 2018 met betrokken partijen af te ronden.  

 

Wat gaan wij doen?

Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’

Op  6 april 2017 ondertekenden elf gemeenten het ’Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Met ingang van 2018 moeten de organisatorische, financiële en beleidsmatige gevolgen van het bestuursakkoord op lokaal niveau geïmplementeerd worden. Verder worden uitgangspunten van het programma Vitale Vakantieparken vertaald in de vast te stellen Omgevingsvisie van de gemeente Nunspeet en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 

Wat gaan wij doen?

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

In 2017 is een nader onderzoek gestart naar het beschikbaar stellen van gratis Wi-Fi-netwerk in het dorpscentrum van Nunspeet (het marktplein). Afhankelijk van de uitkomsten zullen er vervolstappen in 2018 worden genomen met als doel om het netwerk in de eerste helft van 2018 in gebruik te nemen.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Functiemenging % * * *
Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product * * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 1.357 1.357 1.357
* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
8.1 Economische ontwikkeling 61 61 61 61
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 81 81 81 81
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 41 41 41 37
8.4.1 Economische promotie BeM 168 168 164 164
8.4.2 Economische promotie Financiën 113 113 113 113
Totaal lasten 464 464 460 457
Baten 2018 2019 2020 2021
8.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112 112 112 112
8.4.1 Economische promotie BeM 0 0 0 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 1.307 1.362 1.362 1.362
Totaal baten 1.419 1.474 1.474 1.474
Resultaat 955 1.010 1.014 1.017