Uitgaven

2,69%

€ 1.596

x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

2,35%

€ 1.356

x € 1.000
2,35% Complete

Saldo

15,53%

€ -239

x € 1.000

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

2,69%

€ 1.596

x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

2,35%

€ 1.356

x € 1.000
2,35% Complete

Saldo

15,53%

€ -239

x € 1.000

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Leefbare gemeente

De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. De omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige structuurvisie, zoals we die nu kennen in de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’). In de omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming op het
gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en uitvoeren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Door één plan op te stellen voor de woonomgeving met daarin Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en alle woonwijken van Nunspeet ontstaat er eenduidigheid en uniformiteit. De raad kan eenvoudiger sturen en door verfijningsplannen op te stellen kan het plan actueel worden gehouden. Ook kan de plansystematiek en bijbehorende regeling worden gelijkgetrokken zodat er in de hele gemeente op een gelijke manier wordt omgegaan met bouwrechten. Aspecten van deregulering en flexibilisering worden hierin meegenomen. Beleidsmatige aspecten zoals ‘mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis’ en ‘mantelzorg’ worden opgenomen in dit nieuwe bestemmingsplan voor de woongebieden.

Het is verder de bedoeling om één a tweejaarlijks een verfijningsplan in procedure te brengen. Door het splitsen van woningen in het buitengebied wordt het aantal woningen vergroot zonder dat daar bestemmingsplanprocedures aan te pas hoeven te komen. Hiermee kan voor
een deel de woningbehoefte worden ingevuld, met name voor die huishoudens die een binding met het buitengebied hebben. Dit vergroot de leefbaarheid in het buitengebied en beperkt de woningbouwopgave in andere plannen. De ambitie is deze regeling te continueren.
 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Snel sturen op woningbouwbehoefte

Eind 2014 is de nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld. Hierin zijn onder meer het woningbouwprogramma en de invulling van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren vastgesteld. In de komende jaren wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan actualisatie van de woonvisie. Deze visie
zal met name een rol spelen in het kader van bestemmingsplannen als Molenbeek, Elspeet-Noord en Weversweg (Hulshorst).

Wij hanteren het bijgestelde woningbouwprogramma bij de opstelling c.q. beoordeling van nieuwbouwplannen. In relatie tot de terugdringing van de (formele) overcapaciteit van woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen, is er een afwegingskader opgesteld voor beoordeling c.q. stimulering van nieuwe woningbouwplannen waarmee inhoud wordt gegeven aan het beleidsvoornemen ‘Woningbouw op Maat. Dit afwegingskader wordt uitgevoerd en gemonitord.

In zowel de plannen Elspeet Noordwest, Weversweg als Molenbeek is sprake van initiatiefgroepen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het streven is om ook in Vierhouten een groep te kunnen faciliteren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veilige en prettige woonomgeving creëren

Wij stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus. Als zich  mogelijkheden voor herbestemming voordoen die ten goede komen aan een veilige en prettige woonomgeving, geven wij daar prioriteit aan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op de verkoop van dergelijke strookjes groen. De getaxeerde waarde van de grond is richtinggevend voor de verkoopprijs. In 2017 is gestart met vaststellen van beleid en de verkoop van deze groenstroken.  In 2018 zal dit doorgaan en zal afhankelijk van de onderzoeksresultaten een eerste pilot voor enkele wijken plaats kunnen vinden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Met de inzet van de huidige middelen, aangevuld met de middelen voor nieuw beleid, zal 100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning worden opgepakt, waarbij handhaving plaatsvindt overeenkomstig het vastgestelde beleid.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro * * 253
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen * * 12,72
Demografische druk % 80,6% 81% 81,5%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro * 519 534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro * 566 570
Gemeentelijke monumenten Aantal * 118 118
Overige monumenten Aantal * 42 42
Benutting van het monumentenbudget % * 100% 100%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen Dagen * 40 40
Geweigerde vergunningen Aantal * 7 7
Verstrekte vergunningen met vrijstelling Aantal * 120 120
* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
3.1 Ruimtelijke Ordening 482 472 472 472
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 158 158 158 158
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 808 767 748 748
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 148 128 128 128
Totaal lasten 1.596 1.524 1.505 1.505
Baten 2018 2019 2020 2021
3.1 Ruimtelijke Ordening 109 109 109 109
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 515 515 515 515
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 2 2 2 2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 730 730 730 730
Totaal baten 1.356 1.356 1.356 1.356
Resultaat -239 -168 -149 -149