Uitgaven

26,04%

€ 15.446

x € 1.000
26,04% Complete

Inkomsten

76,72%

€ 44.331

x € 1.000
76,72% Complete

Saldo

1875,01%

€ 28.885

x € 1.000

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

26,04%

€ 15.446

x € 1.000
26,04% Complete

Inkomsten

76,72%

€ 44.331

x € 1.000
76,72% Complete

Saldo

1875,01%

€ 28.885

x € 1.000

Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

Wat gaan wij doen?

Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een “onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het opleidingstraject ‘Resultaatgericht werken’ dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

Wat gaan wij doen?

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

De landelijke visie op dienstverlening door gemeenten is veranderd en heeft nog meer dan destijds een vlucht genomen in digitalisering. Eind 2016 is naar aanleiding van deze ontwikkeling het ontwikkeldocument dienstverlening 2016-2020, de doorontwikkeling van het KCC' vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak digitale dienstverlening waarvan de uitvoering start in het vierde kwartaal 2017 en eindigt in tweede kwartaal 2018.  Doelstelling is in het algemeen een excellente dienstverlening en de digitale dienstverlening in het bijzonder. 

Wat gaan wij doen?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Bij de programmabegroting 2015-2018 is een start gemaakt met een ‘SMARTI’ (specifiek, meet-baar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden en impact) opgestelde meerjarenbegroting. Het is een ontwikkeltraject, waarbij het coalitieakkoord en het collegeprogramma de basis vormen voor de programmabegroting. Vanaf begroting 2017 wordt gewerkt met de nieuwe programma-opzet zoals deze is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent o.a. dat de programma's zijn opgebouwd uit taakvelden die door iedere gemeente moeten worden toegepast. Deze werkwijze heeft tot doel de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Een andere wijziging heeft betrekking op een uniforme basisset van beleidsindicatoren. De bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren worden opgenomen bij de begroting en de jaarstukken.

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de tarieven van de algemene heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking, de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Het uitgangspunt is dat de taakvelden afvalinzameling/-verwerking en riolering 100% kostendekkend zijn door de afvalstoffen- en rioolheffing. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in principe alleen verhoogd voor de inflatie en mogelijk voor nieuw beleid.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners * 6,44 6,58
Bezetting Fte per 1.000 inwoners * 7,43 6,58
Apparaatskosten Kosten per inwoner * € 251
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * * 0,63%
Overhead % van totale lasten * *
* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018 2019 2020 2021
9.1 Bestuur 2.396 1.656 1.656 1.656
9.2 Burgerzaken 687 686 674 674
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 532 531 531 531
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 80 80 80 80
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 49 49 49 49
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 657 654 579 566
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.482 1.420 1.330 1.293
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.814 4.806 4.806 4.805
9.5 Treasury -36 -69 -61 -192
9.61 OZB woningen 234 234 234 234
9.62 OZB niet-woningen 68 68 68 68
9.64 Belastingen Overig 75 75 75 75
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 147 168 186 204
9.8 Overige baten en lasten 2.273 2.316 2.615 2.704
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal lasten 13.472 12.690 12.837 12.762
Baten 2018 2019 2020 2021
9.1 Bestuur 419 419 419 419
9.2 Burgerzaken 492 492 492 492
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 279 279 279 279
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 50 50 50 50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 12 12 12 12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 102 102 102 102
9.5 Treasury 524 532 530 528
9.61 OZB woningen 2.741 2.755 2.769 2.783
9.62 OZB niet-woningen 1.430 1.430 1.430 1.430
9.64 Belastingen Overig 1.500 1.500 1.500 1.500
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 35.617 35.730 35.734 35.738
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 15 15 15 15
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal baten 43.182 43.317 43.333 43.349
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 29.710 30.628 30.496 30.587
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen 2018 2019 2020 2021
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 1.975 1.975 1.970 1.823
Totaal stortingen 1.975 1.975 1.970 1.823
Onttrekkingen 2018 2019 2020 2021
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 1.149 680 684 527
Totaal onttrekkingen 1.149 680 684 527
Mutaties reserves -825 -1.294 -1.285 -1.296
Gerealiseerd resultaat 28.884 29.333 29.211 29.291