Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel ‘Resultaat Programmabegroting 2022-2025’ het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma’s. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2022-2025) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2022 tot en met 2025 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

Terug naar navigatie - 2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële verkenning begroting 2022-2025        
         
( -/- = positief saldo)        
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Bestaand beleid -761 -590 -459 -557
Nieuw beleid  1.566 1.034 976 909
Totaal financiële effecten begroting 2022-2025 805 444 517 352
         
Dekkingsvoorstellen        
Verlaging taakstelling Jeugd 500 500 500 500
Reserve infrastructurele projecten, dekking rotonde Halfweg - -25 -30 -30
Reserve sport, dekking incidenteel masterplan -202 - - -
Algemene reserve, overige incidentele lasten -577 -129 -45 -
Algemene reserve toevoeging vanuit de Reserve precario 292 - - -
Reserve Precario, onttrekking t.b.v. algemene reserve -292 - - -
Reserve beschermd wonen, dekking sociaal regisseur -13 -13 -17 -17
         
Correcties (indexeringen) lasten/loonontwikkeling        
0% lastenindexering, m.u.v. welzijnsorganisaties en grote projecten -287 -287 -287 -287
Verlaging stijging loonontwikkeling
-50 -50 -50 -50
Verlaging bestaand budget WMO (oud)
-
-50 -100 -100
Onderuitputting kapitaallasten -200 -200 -200 -200
         
Verhoging opbrengsten        
Dekking milieustraat afvalstoffenheffing / aanbieden afval -74 -103 -102 -101
OZB verhoging 2023 - -57 -57 -57
OZB verhoging 2024 - - -57 -57
Totaal dekkingsmogelijkheden -903 -414 -441 -382
         
Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2022-2025 -98 30 76 -30
         

 

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

 • Ten aanzien van de verwachte hogere middelen onderdeel Jeugd uit de Algemene uitkering kan de taakstelling jeugd met hetzelfde bedrag van €500.000,-- verlaagd worden.
 • Ten aanzien van de wens een rotonde Halfweg aan te leggen wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de reserve welke bedoeld is t.b.v. infrastructurele projecten.
 • Het vastgestelde masterplan sportvelden brengt een aantal incidentele kosten met zich mee zoals versnelde afschrijving bestaand sportveld en afvoerkosten kunstgrasvelden. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de Reserve Sport.
 • Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de vrij besteedbare middelen (€756.000,--) uit de (algemene) reserve(s). Naar aanleiding van een amendement bij de behandeling van de jaarrekening 2020 is €292.000,-- onttrokken aan de Algemene reserve t.b.v. de indexering van het project Stationsomgeving. Dit heeft tot gevolg dat het resterende vrij besteedbare gedeelte van de Algemene reserve nog €464.000,-- bedraagt. De incidentele lasten zijn €751.000,--. Daarom wordt voorgesteld de Algemene reserve aan te vullen uit de Reserve Precario. Het zal dan gaan om een bedrag van €292.000,-- dat eerder is onttrokken t.b.v. de Stationsomgeving. Het betreft hier een groot infrastructureel project waarvoor binnen deze reserve gelden zijn gereserveerd.
 • Naar aanleiding van de wens een Sociaal regisseur in dienst te nemen wordt voorgesteld om de eerste 3 jaren een gedeelte van de kosten (€13.000,--) te dekken uit de Reserve beschermd wonen.
 • Om financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid wordt voorgesteld de uitgaven niet te indexeren met de voorgestelde 1%, met uitzondering van de welzijnsorganisaties en de grote projecten.
 • Gezien de marktomstandigheden t.a.v. de Coronacrisis en het moeizaam tot stand komen van de cao wordt een lagere loonstijging verwacht. Voorgesteld wordt om de te verwachten loonkosten te verlagen met €50.000,-- .
 • Bij het opstellen van de jaarrekeningen in de achterliggende jaren in gebleken dat de budgetten WMO (oud) structureel te hoog in de begroting zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze budgetten vanaf 2023 en verder voor respectievelijk €50.000,-- en €100.000,-- structureel af te ramen.
 • In de achterliggende jaren is bij het opstellen van de jaarrekening geconstateerd dat het gerealiseerd resultaat mede veroorzaakt wordt door niet uitgegeven kapitaalslasten nieuw beleid. Gelet op het bovenstaande is een onder uitputting van de kapitaallasten ingeboekt van € 200.000,--.
 • Ten aanzien van het realiseren van een milieustraat binnen de gemeente Nunspeet wordt voorgesteld de lasten hiervoor te dekken uit de afvalstoffenheffing dan wel opbrengsten voor het aanbieden van afval.
 • Om de ambities en wensen te kunnen realiseren zijn structurele middelen noodzakelijk. Om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren wordt een OZB verhoging van 1% in 2023 en 1% 2024 voorgesteld.