Uitgaven

3,33%
€ 2.275
x €1.000
3,33% Complete

Inkomsten

2,4%
€ -1.622
x €1.000
2,4% Complete

Saldo

81,03%
€ 652
x €1.000

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

3,33%
€ 2.275
x €1.000
3,33% Complete

Inkomsten

2,4%
€ -1.622
x €1.000
2,4% Complete

Saldo

81,03%
€ 652
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wettelijke indicatoren programma 3

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 3
Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 Gemiddelde WOZ waarde 283 Gemiddelde WOZ waarde
2019 274 Gemiddelde WOZ waarde 275 Gemiddelde WOZ waarde
2020 299 Gemiddelde WOZ waarde 290 Gemiddelde WOZ waarde
2021 301 Gemiddelde WOZ waarde -
2022 335 Gemiddelde WOZ waarde -

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2021 10 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2022 20 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -

Demografische druk

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % 58,08 %
2020 59,6 % 57,87 %
2021 63,2 % -
2022 57,74 % -

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro 556 Euro
2020 550 Euro 568 Euro
2021 575 Euro 634 Euro
2022 650 Euro -

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

Eigenaar-bewoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Woonlasten meerpersoonshuishouden 578 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019 590 Woonlasten meerpersoonshuishouden 602 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2020 610 Woonlasten meerpersoonshuishouden 613 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2021 625 Woonlasten meerpersoonshuishouden 680 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2022 700 Woonlasten meerpersoonshuishouden -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 644 644 644 644
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 391 391 391 391
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 125 125 118 113
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.114 1.114 1.114 1.114
Totaal Lasten 2.275 2.274 2.268 2.263
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -117 -117 -117 -117
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -605 -605 -605 -605
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -27 -27 -27 -27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -873 -873 -873 -873
Totaal Baten -1.622 -1.622 -1.622 -1.622
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 652 652 645 640