Uitgaven

1,54%

€ 1.050

x € 1.000
1,54% Complete

Inkomsten

2,66%

€ -1.793

x € 1.000
2,66% Complete

Saldo

92,35%

€ -743

x € 1.000

Programma 8. Economische zaken

Uitgaven

1,54%

€ 1.050

x € 1.000
1,54% Complete

Inkomsten

2,66%

€ -1.793

x € 1.000
2,66% Complete

Saldo

92,35%

€ -743

x € 1.000

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Beheerevaluatie en visie heideterreinen gemeente Nunspeet
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Regionaal bestuursakkoord Vitale Vakantieparken en lokaal stappenplan
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 8

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % 56,9 %
2020 56 % -
2021 57,3 % -
2022 57 % -

Vestigingen van bedrijven
Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 Aantal 2460 Aantal
2019 2475 Aantal 2483 Aantal
2020 2500 Aantal 2590 Aantal
2021 2500 Aantal -
2022 2590 Aantal -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
8.1 Economische Ontwikkeling 398 328 293 293
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 205 205 205 205
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 71 71 71 71
8.4.1 Economische promotie BeM 361 361 360 360
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
Totaal Lasten 1.050 980 945 944
Baten
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -224 -224 -224 -224
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.569 -1.694 -1.819 -1.819
Totaal Baten -1.793 -1.918 -2.043 -2.043
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -743 -938 -1.098 -1.099