Uitgaven

9,72%
€ 6.639
x € 1.000
9,72% Complete

Inkomsten

7,42%
€ -5.006
x € 1.000
7,42% Complete

Saldo

202,82%
€ 1.633
x € 1.000

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,72%
€ 6.639
x € 1.000
9,72% Complete

Inkomsten

7,42%
€ -5.006
x € 1.000
7,42% Complete

Saldo

202,82%
€ 1.633
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken en doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Meer inwoners leven actief en gezond

Terug naar navigatie - Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Terug naar navigatie - Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 4

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 4
Omvang huishoudelijk restafval

195 Kg/inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 193 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2019 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 199 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2020 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 192 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2021 196 Kg huishoudelijk restafal per inwoner -
2022 0 Kg huishoudelijk restafal per inwoner -

Hernieuwbare elektriciteit

5 %

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,5 Hernieuwbare elektriciteit 1,8 Hernieuwbare elektriciteit
2019 2,5 Hernieuwbare elektriciteit 3,6 Hernieuwbare elektriciteit
2020 3,5 Hernieuwbare elektriciteit -
2021 0 Hernieuwbare elektriciteit -
2022 0 Hernieuwbare elektriciteit -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
4.1 Volksgezondheid 1.217 1.217 1.217 1.217
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.401 1.389 1.347 1.339
4.2.3 Riolering Infra 220 220 218 176
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.222 2.222 2.222 2.222
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 277 277 277 277
4.4.3 Milieubeheer VTH 897 897 897 896
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 373 372 372 372
Totaal Lasten 6.639 6.626 6.581 6.530
Baten
4.1 Volksgezondheid -13 -13 -13 -13
4.2.1 Riolering financiën -1.795 -1.796 -1.749 -1.683
4.2.2 Riolering OR -5 -5 -5 -5
4.3.1 Afval Financiën -2.317 -2.317 -2.316 -2.297
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -425 -425 -425 -425
4.4.3 Milieubeheer VTH -35 -35 -35 -35
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -417 -417 -417 -417
Totaal Baten -5.006 -5.007 -4.960 -4.875
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.633 1.619 1.621 1.655