Uitgaven

40,82%

€ 27.889

x € 1.000
40,82% Complete

Inkomsten

7,32%

€ -4.944

x € 1.000
7,32% Complete

Saldo

2850,31%

€ 22.945

x € 1.000

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

40,82%

€ 27.889

x € 1.000
40,82% Complete

Inkomsten

7,32%

€ -4.944

x € 1.000
7,32% Complete

Saldo

2850,31%

€ 22.945

x € 1.000

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2020
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2021
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 1

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar..

Periode Begroting Jaarrekening
2018 780 banen per 1.000 inwoners 832 banen per 1.000 inwoners
2019 0 banen per 1.000 inwoners -
2020 832 banen per 1.000 inwoners -
2021 800 banen per 1.000 inwoners -
2022 715 banen per 1.000 inwoners -

Jongeren met een delict voor de rechter

12 t/m 21 jarigen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Jongeren met een delict voor de rechter 15 Jongeren met een delict voor de rechter
2019 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2020 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2021 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2022 15 Jongeren met een delict voor de rechter -

Netto Participatiegraad

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2018 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan 67,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019 68,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2020 69,7 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2021 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2022 71,4 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -

Werkloze jongeren

% 16 t/m 21 jarigen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Werkloze jongeren 1,22 Werkloze jongeren
2019 1,22 Werkloze jongeren -
2020 1,2 Werkloze jongeren -
2021 1,2 Werkloze jongeren -
2022 1,2 Werkloze jongeren -

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Personen met een bijstandsuitkering 176 Personen met een bijstandsuitkering
2019 101 Personen met een bijstandsuitkering -
2020 175 Personen met een bijstandsuitkering -
2021 180 Personen met een bijstandsuitkering -
2022 170 Personen met een bijstandsuitkering -

Personen met een lopend re-intergratietraject

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Personen met een lopend re-intergratietraject 162 Personen met een lopend re-intergratietraject
2019 145 Personen met een lopend re-intergratietraject 135 Personen met een lopend re-intergratietraject
2020 170 Personen met een lopend re-intergratietraject 208 Personen met een lopend re-intergratietraject
2021 170 Personen met een lopend re-intergratietraject -
2022 154 Personen met een lopend re-intergratietraject -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

% van populatie <= 18 jaar

2022 Begroting Jaarrekening
2018 8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 10,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 9,8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2020 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 7,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2021 0 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp -
2022 0 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6 Jongeren met jeugdreclassering 0 Jongeren met jeugdreclassering
2019 6 Jongeren met jeugdreclassering 8 Jongeren met jeugdreclassering
2020 6 Jongeren met jeugdreclassering 2 Jongeren met jeugdreclassering
2021 6 Jongeren met jeugdreclassering -
2022 3 Jongeren met jeugdreclassering -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2020 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 65 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021 0 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering -
2022 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering -

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2019: 350

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 450

Aantal per 10.000 inwoners 2021: 490

Aantal per 10.000 inwoners 2022: 500

Periode Jaarrekening Begroting
2018 376 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO -
2019 377 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 184 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2020 488 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 57 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2021 - 0 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2022 - 0 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Kinderen in uitkeringsgezinnen

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 3 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2020 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,22 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2021 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -
2022 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.097 3.096 3.096 3.093
1.2 Wijkteams 504 504 504 504
1.3 Inkomensregelingen 5.914 5.914 5.914 5.914
1.4 Begeleide participatie 3.633 3.548 3.488 3.336
1.5 Arbeidsparticipatie 655 665 679 693
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 342 342 342 342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.967 2.841 2.820 2.828
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.674 2.674 2.674 2.674
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.857 7.327 7.307 7.334
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 217 217 217 217
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 29 29 29 29
Totaal Lasten 27.889 27.157 27.070 26.964
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20 -20 -20 -20
1.3 Inkomensregelingen -4.773 -4.773 -4.773 -4.773
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -152 -152 -152 -152
Totaal Baten -4.944 -4.944 -4.944 -4.944
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.945 22.213 22.125 22.020