Uitgaven

21,84%

€ 14.920

x € 1.000
21,84% Complete

Inkomsten

78,1%

€ -52.731

x € 1.000
78,1% Complete

Saldo

4696,97%

€ -37.811

x € 1.000

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

21,84%

€ 14.920

x € 1.000
21,84% Complete

Inkomsten

78,1%

€ -52.731

x € 1.000
78,1% Complete

Saldo

4696,97%

€ -37.811

x € 1.000

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 9

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Formatie fte 6,89 Formatie fte
2019 6,88 Formatie fte 6,81 Formatie fte
2020 7,18 Formatie fte 7,3 Formatie fte
2021 7,22 Formatie fte -
2022 7,35 Formatie fte -

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Bezetting fte 6,5 Bezetting fte
2019 6,88 Bezetting fte 6,84 Bezetting fte
2020 7,18 Bezetting fte 6,8 Bezetting fte
2021 6,84 Bezetting fte -
2022 6,88 Bezetting fte -

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 710 Euro 711,2 Euro
2019 735,5 Euro 738,5 Euro
2020 710,32 Euro 755,4 Euro
2021 678,68 Euro -
2022 697,8 Euro -

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,63 % 4 %
2019 0,58 % 4,13 %
2020 0,57 % 5,3 %
2021 0,51 % -
2022 0,5 % -

Overhead

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,44 % 12,6 %
2019 11,61 % 13,68 %
2020 12,39 % 11,37 %
2021 11,56 % -
2022 12,01 % -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
9.1 Bestuur 1.724 1.721 1.720 1.720
9.2 Burgerzaken 1.261 1.260 1.258 1.257
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 318 318 317 317
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 149 149 149 149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 657 648 531 519
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.912 1.804 1.681 1.587
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.337 5.337 5.335 5.335
9.5 Treasury -366 -334 -303 -274
9.61 OZB Woningen 304 304 304 304
9.62 OZB NIET Woningen 36 36 36 36
9.64 Belastingen Overig 84 84 84 84
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 287 292 301 303
9.8 Overige Baten en Lasten 3.028 3.070 3.770 4.011
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 14.789 14.747 15.241 15.407
Baten
9.1 Bestuur -334 -334 -334 -334
9.2 Burgerzaken -525 -525 -525 -525
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -322 -322 -322 -322
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -26 -26 -26 -26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -57 -57 -57 -57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -180 -180 -180 -180
9.5 Treasury -487 -577 -577 -577
9.61 OZB Woningen -4.316 -4.500 -4.645 -4.675
9.62 OZB NIET Woningen -1.622 -1.671 -1.704 -1.704
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -43.584 -42.758 -42.546 -42.581
Totaal Baten -51.466 -50.963 -50.930 -50.995
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -36.677 -36.216 -35.689 -35.588
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.265 982 974 1.143
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 131 135 131 119
Mutaties reserves -1.134 -847 -843 -1.024