Sitemap

Programmabegroting 2022-2025 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Raadsvoorstel Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 5
1.1 Basis Programmabegroting Blz. 6
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid Blz. 7
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 8
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 9
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 10
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 11
Inleiding Blz. 12
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 13
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 14
3.1 Financiële positie Blz. 15
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 16
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 17
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Bestuurlijke kaders Blz. 20
Wat willen we bereiken? Blz. 21
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 22
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 23
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 24
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 25
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 26
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 27
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 28
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 29
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 30
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 31
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 32
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 33
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 34
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 35
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 36
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 37
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 38
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 39
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 40
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 41
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 42
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 43
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 44
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 45
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 46
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 47
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1 Blz. 48
Sociaal regisseur Blz. 49
Urenuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet Blz. 50
Visie sociaal domein Blz. 51
Huisvestingskosten SWN Blz. 52
Inhuur participatiewet Blz. 53
Huisvesting straathoekwerk Blz. 54
Dementievriendelijke gemeente Blz. 55
Verankeren Project middelengebruik Blz. 56
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 57
Wat mag het kosten? Blz. 58
Programma 2. Onderwijs Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Bestuurlijke kaders Blz. 61
Wat willen wij bereiken? Blz. 62
Iedereen gaat naar school Blz. 63
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 64
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 65
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 66
Wat mag het kosten? Blz. 67
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 68
Inleiding Blz. 69
Bestuurlijke kaders Blz. 70
Wat willen wij bereiken? Blz. 71
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 72
Actualisatie Woonvisie. Blz. 73
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 74
Faciliteren CPO. Blz. 75
Implementeren Omgevingswet. Blz. 76
Invoeren flitsvergunning. Blz. 77
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 78
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 79
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 3 Blz. 80
Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen Blz. 81
Uitvoering pauzewoningen Blz. 82
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 83
Wat mag het kosten? Blz. 84
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Bestuurlijke kaders Blz. 87
Wat willen wij bereiken? Blz. 88
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 89
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 90
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 91
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 92
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 93
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 94
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 95
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 96
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 97
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 98
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 99
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 100
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 101
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 102
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 103
Besparen op verbruik van energie. Blz. 104
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 105
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 106
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 107
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 108
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 109
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 110
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 111
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 112
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 113
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 114
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4 Blz. 115
Basisdienstverlening Icare JGZ Blz. 116
Grond milieustraat Blz. 117
Exploitatielasten milieustraat Blz. 118
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen Blz. 119
Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen Blz. 120
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 123
Inleiding Blz. 124
Bestuurlijke kaders Blz. 125
Wat willen wij bereiken? Blz. 126
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 127
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 128
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 129
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 130
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 131
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 132
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 133
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 134
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 135
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 136
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 137
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 138
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 139
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 140
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5 Blz. 141
Aanleg rotonde Halfweg Blz. 142
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg Blz. 143
Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen) Blz. 144
Vervangen bruggentje Oranjelaan Blz. 145
Blinde geleidelijn Blz. 146
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 147
Vervangen lichtmasten Blz. 148
Wat mag het kosten? Blz. 149
Programma 6. Veiligheid Blz. 150
Inleiding Blz. 151
Bestuurlijke kaders Blz. 152
Wat willen wij bereiken? Blz. 153
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 154
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 155
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 156
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 157
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 158
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 159
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 160
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 161
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 162
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 163
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 164
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 165
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 166
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 167
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 168
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 169
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 170
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 171
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 172
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6 Blz. 173
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 174
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 175
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 176
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 177
Vervangen geisers brandweergarage Blz. 178
Capaciteitsuitbreiding OOV Blz. 179
Audit wet politiegegevens Blz. 180
Boa capaciteit Blz. 181
Handhaving buitengebied Blz. 182
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 183
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 184
Wat mag het kosten? Blz. 185
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 186
Inleiding Blz. 187
Bestuurlijke kaders Blz. 188
Wat willen wij bereiken? Blz. 189
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 190
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 191
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 192
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 193
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 194
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 195
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 196
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 197
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 198
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 199
Wijkgerichtwerken Blz. 200
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 201
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 7 Blz. 202
NK tijdrijden Blz. 203
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 204
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 205
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 206
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 207
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 208
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 209
Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan Blz. 210
Onderhoud voetbalvelden nav masterplan Blz. 211
Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterpan Blz. 212
Aanvullend krediet Toplaag VV Eslpeet nav masterpan nav Masterplan Blz. 213
Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan Blz. 214
Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan Blz. 215
Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan Blz. 216
50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner) Blz. 217
Collectieve evenementenverzekering gemeenten Blz. 218
Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken Blz. 219
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer Blz. 220
Onkruidbeheersing Blz. 221
Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9 Blz. 222
Hondenvoorzieningen Blz. 223
Opstellen bosbeheervisie Blz. 224
Vervangen Nissan Navarra Blz. 225
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 226
Wat mag het kosten? Blz. 227
Programma 8. Economische zaken Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Bestuurlijke kaders Blz. 230
Wat willen wij bereiken? Blz. 231
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 232
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 233
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 234
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 235
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 236
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 237
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 238
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8 Blz. 239
Uitbreiding formatie economie Blz. 240
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023 Blz. 241
Samenwerking kop van de Veluwe Blz. 242
Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking Blz. 243
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 244
Wat mag het kosten? Blz. 245
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 246
Inleiding Blz. 247
Bestuurlijke kaders Blz. 248
Wat willen wij bereiken? Blz. 249
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 250
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 251
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 252
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 253
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9 Blz. 254
Loonkosten uitbreiding Griffie Blz. 255
Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken Blz. 256
Verkiezingsavond Blz. 257
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 258
Procesmanager Blz. 259
Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten Blz. 260
Aanschaf anonimiseertool (DataMask) Blz. 261
BKR 2.0 Blz. 262
Structurele budgetten cluster gegevens Blz. 263
Vervangen datadistributiesysteem Blz. 264
Firewall Beheer en Beveiliging Blz. 265
Structurele formatie cluster gegevens Blz. 266
Nedgeglobe Blz. 267
Phishing campagne Blz. 268
PvA Cluster Automatisering Blz. 269
Centre firewall Blz. 270
Vervangen servers Blz. 271
Vervangen servers Blz. 272
Verhoging tarieven Pink Roccade Blz. 273
Toepasbare regels ikv Omgevingswet Blz. 274
Jaarlijks TPM applicatie Blz. 275
Devices: schadebudget tablets / laptops Blz. 276
Devices: schadebudget; telefonie Blz. 277
Vervanging devices; tablets, laptops Blz. 278
Vervanging devices; telefoons Blz. 279
Vervanging devices; telefoons Blz. 280
Vervanging devices; vergaderruimten Blz. 281
Wachtwoordkluis Blz. 282
Aanpassingen thuiswerksituaties Blz. 283
Cultuurtraject Blz. 284
Dialog Blz. 285
Nunspeet academy Blz. 286
Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet Blz. 287
Toegangsbeveiliging bezoekers Blz. 288
Rapportagetool logbestanden Blz. 289
Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf Blz. 290
Motion Blz. 291
Klantfeedbacksysteem Blz. 292
Structurele formatie taken Funcioneel beheer Blz. 293
Applicatie aanvraag evenementen Blz. 294
Vervangen noodverlichting Dorpshuis Vierhouten Blz. 295
Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis Blz. 296
Vervangen CV Rode Kruisgebouw Blz. 297
Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw Blz. 298
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 299
Wat mag het kosten? Blz. 300
Programmaplan Blz. 301
Totaal taakvelden Blz. 302
Paragrafen Blz. 303
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 304
Inleiding Blz. 305
Weerstandscapaciteit Blz. 306
Weerstandscapaciteit 2021 Blz. 307
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 308
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 309
a. Juridische risico’s Blz. 310
b. Financiële risico’s Blz. 311
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 312
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 313
e. Milieurisico’s Blz. 314
f. Verbonden partijen Blz. 315
g. Risico’s sociaal domein Blz. 316
h. Reguliere risico’s Blz. 317
i. Coronacrisis Blz. 318
Beheersing van risico’s Blz. 319
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 320
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 321
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 322
Toelichting kengetallen Blz. 323
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 324
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 325
Waterbeheer Blz. 326
Wegenbeheer Blz. 327
Openbaar groen Blz. 328
Openbare verlichting Blz. 329
Bossen en natuurterreinen Blz. 330
Gebouwen Blz. 331
Paragraaf Financiering Blz. 332
Algemeen Blz. 333
Schatkistbankieren Blz. 334
Risicobeheer Blz. 335
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 336
Financieringspositie Blz. 337
Liquiditeitspositie Blz. 338
Leningenportefeuille Blz. 339
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 340
Omslagrente Blz. 341
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 342
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 343
Inleiding Blz. 344
Organisatieontwikkelingen Blz. 345
Kwaliteitszorg Blz. 346
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 347
Planning & control Blz. 348
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 349
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 350
Informatieveiligheid Blz. 351
Subsidies Blz. 352
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 353
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 354
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 355
NV Alliander Blz. 356
NV Vitens Blz. 357
NV Afvalsturing Friesland Blz. 358
NV Inclusief Groep Blz. 359
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 360
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 361
Leisurelands Blz. 362
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 363
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 364
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 365
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 366
Sportbedrijf Nunspeet Blz. 367
Paragraaf Grondbeleid Blz. 368
Inleiding Blz. 369
Beleid in ontwikkeling Blz. 370
Bestaand beleid Blz. 371
Financieel kader Blz. 372
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 373
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 374
Algemeen Blz. 375
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 376
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 377
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 378
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 379
Ad 3. Precariobelasting Blz. 380
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 381
Ad 5 Rioolheffing Blz. 382
Ad 6 Rechten Blz. 383
Kwijtschelding Blz. 384
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 385
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap