Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022-2025
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Raadsvoorstel
    1. Blz. 4 Raadsvoorstel
   2. Blz. 5 Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting
    1. Blz. 6 1.1 Basis Programmabegroting
    2. Blz. 7 1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid
    3. Blz. 8 1.3 Uitgangspunten bestaand beleid
    4. Blz. 9 1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid
    5. Blz. 10 1.5 Bijstelling van de programmabegroting
   3. Blz. 11 Hoofdstuk 2 Dekkingsplan
    1. Blz. 12 Inleiding
    2. Blz. 13 2.1 Dekkingsvoorstellen
   4. Blz. 14 Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie
    1. Blz. 15 3.1 Financiële positie
    2. Blz. 16 3.2 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 17 3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd
   5. Blz. 18 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 19 Inleiding
    2. Blz. 20 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 21 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 22 Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.
     2. Blz. 23 Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
      1. Blz. 24 Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.
     3. Blz. 25 Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben
      1. Blz. 26 Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
      2. Blz. 27 Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.
      3. Blz. 28 Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.
      4. Blz. 29 Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
      5. Blz. 30 Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
      6. Blz. 31 Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.
      7. Blz. 32 Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.
     4. Blz. 33 Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving
      1. Blz. 34 Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
      2. Blz. 35 Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.
      3. Blz. 36 Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.
      4. Blz. 37 Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.
     5. Blz. 38 Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving
      1. Blz. 39 Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
      2. Blz. 40 Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.
      3. Blz. 41 In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
     6. Blz. 42 Inwoners zijn financieel zelfredzaam
      1. Blz. 43 Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.
      2. Blz. 44 Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.
     7. Blz. 45 Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
      1. Blz. 46 Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
     8. Blz. 47 Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk
     9. Blz. 48 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1
      1. Blz. 49 Sociaal regisseur
      2. Blz. 50 Urenuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet
      3. Blz. 51 Visie sociaal domein
      4. Blz. 52 Huisvestingskosten SWN
      5. Blz. 53 Inhuur participatiewet
      6. Blz. 54 Huisvesting straathoekwerk
      7. Blz. 55 Dementievriendelijke gemeente
      8. Blz. 56 Verankeren Project middelengebruik
     10. Blz. 57 Wettelijke indicatoren programma 1
    4. Blz. 58 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 59 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 60 Inleiding
    2. Blz. 61 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 62 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 63 Iedereen gaat naar school
      1. Blz. 64 Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
      2. Blz. 65 Voor- en vroegschoolse voorziening
     2. Blz. 66 Wettelijke indicatoren programma 2
    4. Blz. 67 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 68 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 69 Inleiding
    2. Blz. 70 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 71 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 72 Het ruimtelijk beleid actualiseren
      1. Blz. 73 Actualisatie Woonvisie.
      2. Blz. 74 Evaluatie beleid functieverandering.
      3. Blz. 75 Faciliteren CPO.
      4. Blz. 76 Implementeren Omgevingswet.
      5. Blz. 77 Invoeren flitsvergunning.
      6. Blz. 78 Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).
      7. Blz. 79 Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.
     2. Blz. 80 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 3
      1. Blz. 81 Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen
      2. Blz. 82 Uitvoering pauzewoningen
     3. Blz. 83 Wettelijke indicatoren programma 3
    4. Blz. 84 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 85 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 86 Inleiding
    2. Blz. 87 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 88 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 89 Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie
      1. Blz. 90 Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
      2. Blz. 91 Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.
      3. Blz. 92 Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
     2. Blz. 93 Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief
      1. Blz. 94 Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
      2. Blz. 95 Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
     3. Blz. 96 Meer inwoners leven actief en gezond
      1. Blz. 97 Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .
      2. Blz. 98 Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
      3. Blz. 99 Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.
      4. Blz. 100 Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.
      5. Blz. 101 Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.
      6. Blz. 102 Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
     4. Blz. 103 Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking
      1. Blz. 104 Besparen op verbruik van energie.
      2. Blz. 105 Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.
      3. Blz. 106 Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.
      4. Blz. 107 Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.
      5. Blz. 108 Inzetten van een energieregisseur.
      6. Blz. 109 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.
      7. Blz. 110 Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.
      8. Blz. 111 Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.
      9. Blz. 112 Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.
      10. Blz. 113 Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
      11. Blz. 114 Versneld vervangen straatverlichting door LED.
     5. Blz. 115 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4
      1. Blz. 116 Basisdienstverlening Icare JGZ
      2. Blz. 117 Grond milieustraat
      3. Blz. 118 Exploitatielasten milieustraat
      4. Blz. 119 Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen
      5. Blz. 120 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen
     6. Blz. 121 Wettelijke indicatoren programma 4
    4. Blz. 122 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 123 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 124 Inleiding
    2. Blz. 125 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 126 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 127 Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid
      1. Blz. 128 Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.
      2. Blz. 129 Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.
      3. Blz. 130 Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
      4. Blz. 131 Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.
      5. Blz. 132 Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.
      6. Blz. 133 Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
     2. Blz. 134 Groene mobiliteit wordt gestimuleerd
      1. Blz. 135 Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.
      2. Blz. 136 Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
     3. Blz. 137 Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving
      1. Blz. 138 Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt.
      2. Blz. 139 Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.
      3. Blz. 140 Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.
     4. Blz. 141 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5
      1. Blz. 142 Aanleg rotonde Halfweg
      2. Blz. 143 Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg
      3. Blz. 144 Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen)
      4. Blz. 145 Vervangen bruggentje Oranjelaan
      5. Blz. 146 Blinde geleidelijn
      6. Blz. 147 Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen
      7. Blz. 148 Vervangen lichtmasten
    4. Blz. 149 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 150 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 151 Inleiding
    2. Blz. 152 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 153 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 154 De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving
     2. Blz. 155 Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid
      1. Blz. 156 Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.
     3. Blz. 157 In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid
      1. Blz. 158 Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
      2. Blz. 159 Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
     4. Blz. 160 Ondermijning wordt actief bestreden
      1. Blz. 161 Meldpunt ondermijning instellen.
      2. Blz. 162 Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.
     5. Blz. 163 Wij bieden mogelijkheden voor evenementen
      1. Blz. 164 Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.
      2. Blz. 165 Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.
     6. Blz. 166 Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast
      1. Blz. 167 Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.
     7. Blz. 168 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie
      1. Blz. 169 Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.
     8. Blz. 170 Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast
      1. Blz. 171 Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.
      2. Blz. 172 Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).
     9. Blz. 173 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6
      1. Blz. 174 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      2. Blz. 175 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      3. Blz. 176 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      4. Blz. 177 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
      5. Blz. 178 Vervangen geisers brandweergarage
      6. Blz. 179 Capaciteitsuitbreiding OOV
      7. Blz. 180 Audit wet politiegegevens
      8. Blz. 181 Boa capaciteit
      9. Blz. 182 Handhaving buitengebied
      10. Blz. 183 Vergunningverlening evenementen APV
     10. Blz. 184 Wettelijke indicatoren programma 6
    4. Blz. 185 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 186 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 189 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 190 Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen
      1. Blz. 191 Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.
      2. Blz. 192 Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.
      3. Blz. 193 Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
      4. Blz. 194 Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.
      5. Blz. 195 Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.
     2. Blz. 196 Verbeteren leefbaarheid leefomgeving
      1. Blz. 197 Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
      2. Blz. 198 Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’.
      3. Blz. 199 Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.
     3. Blz. 200 Wijkgerichtwerken
      1. Blz. 201 Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
     4. Blz. 202 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 7
      1. Blz. 203 NK tijdrijden
      2. Blz. 204 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof
      3. Blz. 205 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof
      4. Blz. 206 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof
      5. Blz. 207 Groot onderhoud sporthal Op de Heide
      6. Blz. 208 Groot onderhoud sporthal Op de Heide
      7. Blz. 209 Groot onderhoud sporthal Op de Heide
      8. Blz. 210 Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan
      9. Blz. 211 Onderhoud voetbalvelden nav masterplan
      10. Blz. 212 Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterpan
      11. Blz. 213 Aanvullend krediet Toplaag VV Eslpeet nav masterpan nav Masterplan
      12. Blz. 214 Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan
      13. Blz. 215 Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan
      14. Blz. 216 Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan
      15. Blz. 217 50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner)
      16. Blz. 218 Collectieve evenementenverzekering gemeenten
      17. Blz. 219 Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken
      18. Blz. 220 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer
      19. Blz. 221 Onkruidbeheersing
      20. Blz. 222 Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9
      21. Blz. 223 Hondenvoorzieningen
      22. Blz. 224 Opstellen bosbeheervisie
      23. Blz. 225 Vervangen Nissan Navarra
     5. Blz. 226 Wettelijke indicatoren programma 7
    4. Blz. 227 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 228 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 229 Inleiding
    2. Blz. 230 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 231 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 232 Wij zetten in op een sterkere locale economie
      1. Blz. 233 De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren
      2. Blz. 234 De economische relatie met de regiogemeenten versterken
      3. Blz. 235 Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.
      4. Blz. 236 Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.
      5. Blz. 237 Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.
      6. Blz. 238 Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.
     2. Blz. 239 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8
      1. Blz. 240 Uitbreiding formatie economie
      2. Blz. 241 Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023
      3. Blz. 242 Samenwerking kop van de Veluwe
      4. Blz. 243 Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking
     3. Blz. 244 Wettelijke indicatoren programma 8
    4. Blz. 245 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 246 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 247 Inleiding
    2. Blz. 248 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 249 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 250 Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening
     2. Blz. 251 Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
     3. Blz. 252 Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
      1. Blz. 253 Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.
     4. Blz. 254 Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9
      1. Blz. 255 Loonkosten uitbreiding Griffie
      2. Blz. 256 Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken
      3. Blz. 257 Verkiezingsavond
      4. Blz. 258 Taxatie gemeentelijke gebouwen
      5. Blz. 259 Procesmanager
      6. Blz. 260 Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten
      7. Blz. 261 Aanschaf anonimiseertool (DataMask)
      8. Blz. 262 BKR 2.0
      9. Blz. 263 Structurele budgetten cluster gegevens
      10. Blz. 264 Vervangen datadistributiesysteem
      11. Blz. 265 Firewall Beheer en Beveiliging
      12. Blz. 266 Structurele formatie cluster gegevens
      13. Blz. 267 Nedgeglobe
      14. Blz. 268 Phishing campagne
      15. Blz. 269 PvA Cluster Automatisering
      16. Blz. 270 Centre firewall
      17. Blz. 271 Vervangen servers
      18. Blz. 272 Vervangen servers
      19. Blz. 273 Verhoging tarieven Pink Roccade
      20. Blz. 274 Toepasbare regels ikv Omgevingswet
      21. Blz. 275 Jaarlijks TPM applicatie
      22. Blz. 276 Devices: schadebudget tablets / laptops
      23. Blz. 277 Devices: schadebudget; telefonie
      24. Blz. 278 Vervanging devices; tablets, laptops
      25. Blz. 279 Vervanging devices; telefoons
      26. Blz. 280 Vervanging devices; telefoons
      27. Blz. 281 Vervanging devices; vergaderruimten
      28. Blz. 282 Wachtwoordkluis
      29. Blz. 283 Aanpassingen thuiswerksituaties
      30. Blz. 284 Cultuurtraject
      31. Blz. 285 Dialog
      32. Blz. 286 Nunspeet academy
      33. Blz. 287 Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet
      34. Blz. 288 Toegangsbeveiliging bezoekers
      35. Blz. 289 Rapportagetool logbestanden
      36. Blz. 290 Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf
      37. Blz. 291 Motion
      38. Blz. 292 Klantfeedbacksysteem
      39. Blz. 293 Structurele formatie taken Funcioneel beheer
      40. Blz. 294 Applicatie aanvraag evenementen
      41. Blz. 295 Vervangen noodverlichting Dorpshuis Vierhouten
      42. Blz. 296 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis
      43. Blz. 297 Vervangen CV Rode Kruisgebouw
      44. Blz. 298 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
     5. Blz. 299 Wettelijke indicatoren programma 9
    4. Blz. 300 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 301 Programmaplan
    1. Blz. 302 Totaal taakvelden
   15. Blz. 303 Paragrafen
    1. Blz. 304 Paragraaf Weerstandsvermogen
     1. Blz. 305 Inleiding
     2. Blz. 306 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 307 Weerstandscapaciteit 2021
     4. Blz. 308 Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen
     5. Blz. 309 Analyse en beoordelen van de risico’s
     6. Blz. 310 a. Juridische risico’s
     7. Blz. 311 b. Financiële risico’s
     8. Blz. 312 c. Personele / organisatorische risico’s
     9. Blz. 313 d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s
     10. Blz. 314 e. Milieurisico’s
     11. Blz. 315 f. Verbonden partijen
     12. Blz. 316 g. Risico’s sociaal domein
     13. Blz. 317 h. Reguliere risico’s
     14. Blz. 318 i. Coronacrisis
     15. Blz. 319 Beheersing van risico’s
     16. Blz. 320 Financiële vertaling van de risico’s
     17. Blz. 321 Beoordeling weerstandsvermogen
     18. Blz. 322 Toekomstige ontwikkelingen
     19. Blz. 323 Toelichting kengetallen
    2. Blz. 324 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 325 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 326 Waterbeheer
     3. Blz. 327 Wegenbeheer
     4. Blz. 328 Openbaar groen
     5. Blz. 329 Openbare verlichting
     6. Blz. 330 Bossen en natuurterreinen
     7. Blz. 331 Gebouwen
    3. Blz. 332 Paragraaf Financiering
     1. Blz. 333 Algemeen
     2. Blz. 334 Schatkistbankieren
     3. Blz. 335 Risicobeheer
     4. Blz. 336 Rentebeleid (renterisico's)
     5. Blz. 337 Financieringspositie
     6. Blz. 338 Liquiditeitspositie
     7. Blz. 339 Leningenportefeuille
     8. Blz. 340 Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur
     9. Blz. 341 Omslagrente
     10. Blz. 342 Beheer beschikbare liquiditeiten
    4. Blz. 343 Paragraaf Bedrijfsvoering
     1. Blz. 344 Inleiding
     2. Blz. 345 Organisatieontwikkelingen
     3. Blz. 346 Kwaliteitszorg
     4. Blz. 347 Personeel- en organisatiebeleid
     5. Blz. 348 Planning & control
     6. Blz. 349 Administratieve organisatie en interne controle
     7. Blz. 350 Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken
     8. Blz. 351 Informatieveiligheid
     9. Blz. 352 Subsidies
    5. Blz. 353 Paragraaf Verbonden partijen
     1. Blz. 354 Paragraaf Verbonden partijen
     2. Blz. 355 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     3. Blz. 356 NV Alliander
     4. Blz. 357 NV Vitens
     5. Blz. 358 NV Afvalsturing Friesland
     6. Blz. 359 NV Inclusief Groep
     7. Blz. 360 Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
     8. Blz. 361 Omgevingsdienst Noord-Veluwe
     9. Blz. 362 Leisurelands
     10. Blz. 363 Coöperatie gastvrije randmeren
     11. Blz. 364 Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland
     12. Blz. 365 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
     13. Blz. 366 Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo)
     14. Blz. 367 Sportbedrijf Nunspeet
    6. Blz. 368 Paragraaf Grondbeleid
     1. Blz. 369 Inleiding
     2. Blz. 370 Beleid in ontwikkeling
     3. Blz. 371 Bestaand beleid
     4. Blz. 372 Financieel kader
     5. Blz. 373 Actualiteit exploitatiegebieden
    7. Blz. 374 Paragraaf Gemeentelijke heffingen
     1. Blz. 375 Algemeen
     2. Blz. 376 Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk
     3. Blz. 377 De Nunspeetse heffingen nader beschouwd
     4. Blz. 378 Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen
     5. Blz. 379 Ad 2. Recreatieve heffingen
     6. Blz. 380 Ad 3. Precariobelasting
     7. Blz. 381 Ad 4. Afvalstoffenheffing
     8. Blz. 382 Ad 5 Rioolheffing
     9. Blz. 383 Ad 6 Rechten
     10. Blz. 384 Kwijtschelding
     11. Blz. 385 Overzicht geraamde inkomsten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap