Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel ‘Resultaat Programmabegroting 2021-2024’ het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma’s. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2021-2024) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2021 tot en met 2024 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

Terug naar navigatie - 2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële verkenning begroting 2021-2024        
         
( -/- = positief saldo)        
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Bestaand beleid 451 332 328 256
Nieuw beleid  2.304 2.600 2.800 3.082
Totaal financiële effecten begroting 2021-2024 2.755 2.932 3.128 3.338
         
Dekkingsvoorstellen        
Incidenteel nieuw beleid (reserves) -211 -52 -15 -15
Inzet formatie SNV taak t.b.v. Regio Zwolle -31 -80 -27 -
Geen effect prijsontwikkeling (2%); lasten (exclusief subsidies welzijnsorganisaties) -596 -596 -596 -596
Verlagen effect loonontwikkeling van 2% naar 1% -115 -115 -115 -115
Schrappen oud beleid ICT wat niet noodzakelijk -16 -16 -16 -16
Opzegging Vensters voor bedrijfsvoering -8 -8 -8 -8
Kapitaallasten Rotonde Halfweg -17 -17 -17 -17
         
Dekking / Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen tbv projecten:        
Taakstelling sociaal domein (jeugd) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
OZB nieuwbouw -25 -25 -25 -25
OZB nieuwbouw - -25 -25 -25
3 % OZB-stijging - -135 -135 -135
Forensenbelasting - -60 -60 -60
OZB nieuwbouw - - -25 -25
3 % OZB-stijging - - -135 -135
Forensenbelasting - - -60 -60
OZB nieuwbouw - - - -25
2 % OZB-stijging - - - -90
Toeristenbelasting - - - -65
Forensenbelasting - - - -60
         
Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen tbv gemeentelijke taken        
12,25% OZB-stijging (Brandweerzorg, omgevingswet, Basismobiliteit) -550 -550 -550 -550
4,5% OZB (duurzaamheid) -200 -200 -200 -200
Toeristenbelasting - -65 -65 -65
Toeristenbelasting - - -65 -65
         
Vervevening algemene reserve 14 12 11 13
         
Totaal dekkingsmogelijkheden -2.755 -2.932 -3.128 -3.338
         
Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2021-2024 0 0 0 0
         

 

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

  • Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de vrij besteedbare middelen uit de reserves.
  • Ingezet wordt om de vrijgekomen formatie t.a.v. economie in te zetten in de regio Zwolle.
  • Voorgesteld wordt om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren (exclusief subsidies welzijnsorganisaties). De prijs-compensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
  • Bij het opstellen van de uitgangspunten bij de begroting was er nog geen sprake van een crisis in Nederland. De tendens nu is dat de onderhandelaars van de verschillende Cao’s inzetten op behoud van banen en minder op stijging van lonen. Daarom wordt voorgesteld de verwachte stijging van de lonen met 1% te verlagen.
  • Bij het beoordelen van verschillende openstaande kredieten t.a.v. ICT is vastgesteld dat deze kredieten niet- of gedeeltelijk niet noodzakelijk zijn. Dit genereerd een positief effect op de kapitaallasten.
  • Door niet meer mee te doen met de onderzoeken Vensters voor bedrijfsvoering is er overbodige ruimte binnen het begrootte budget.
  • Binnen het taakveld 5.1 drukken de kapitaallasten van reeds gehonoreerd beleid uit een eer-dere begroting t.a.v. rotonde Halfweg. Gebleken is, na contacten met de Provincie Gelderland, dat deze niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt om deze kapitaallasten te gebruiken ter dekking (gedeeltelijk) van de hiervoor beschreven budgetten. Wanneer er in overleg met de Provincie in de toekomst wel een rotonde gerealiseerd kan worden deze via nieuw beleid opnieuw aan vragen bij de raad.
  • ij de behandeling van de uitgangspunten bij de programmabegroting 2021-2024 is de raad uitvoerig geïnformeerd over de omvangrijke taken en projecten, en de daarbij behorende risico’s, binnen de gemeente Nunspeet. In de uitgangspunten bij de programmabegroting zijn deze ook financieel vertaald. Tevens is er reeds aan de raad een dekkingsvoorstel hiervoor meegegeven. Dit dekkingsvoorstel behelst verhogingen t.a.v. de Onroerendezaakbelasting, de recreatieve heffingen en een taakstelling t.a.v. Jeugdzorg. Hier heeft de raad reeds mee ingestemd.