Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 1

Kinderen in uitkeringsgezinnen

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 3 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2020 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -
2021 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 57

Periode Jaarrekening Begroting
2018 376 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO -
2019 377 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 184 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2020 - 57 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 50 Jongeren met JB en JR 59 50 Jongeren met JB en JR
2019 50 50 Jongeren met JB en JR 59 50 Jongeren met JB en JR
2020 50 50 Jongeren met JB en JR -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6 Jongeren met jeugdreclassering -
2019 6 Jongeren met jeugdreclassering 8 Jongeren met jeugdreclassering
2020 6 Jongeren met jeugdreclassering -
2021 6 Jongeren met jeugdreclassering -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

10 % van populatie <= 18 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 10,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 9,8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2020 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp -

Personen met een lopend re-intergratietraject

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 162 Personen met een lopend re-intergratietraject -
2019 135 Personen met een lopend re-intergratietraject 145 Personen met een lopend re-intergratietraject
2020 - 170 Personen met een lopend re-intergratietraject
2021 - 170 Personen met een lopend re-intergratietraject

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 176 Personen met een bijstandsuitkering -
2019 169 Personen met een bijstandsuitkering 101 Personen met een bijstandsuitkering
2020 - 175 Personen met een bijstandsuitkering
2021 - 180 Personen met een bijstandsuitkering

Werkloze jongeren

% 16 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 1,22 Werkloze jongeren -
2019 1 Werkloze jongeren 1,22 Werkloze jongeren
2020 - 1,2 Werkloze jongeren
2021 - 1,2 Werkloze jongeren

Netto Participatiegraad

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2018 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan 67,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019 68,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2020 69,7 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2021 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -

Jongeren met een delict voor de rechter

12 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2019 0 Jongeren met een delict voor de rechter 15 Jongeren met een delict voor de rechter
2020 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter
2021 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 780 banen per 1.000 inwoners 832 banen per 1.000 inwoners
2019 795 banen per 1.000 inwoners 838 banen per 1.000 inwoners
2020 832 banen per 1.000 inwoners -
2021 800 banen per 1.000 inwoners -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.054 3.058 3.058 3.057
1.2 Wijkteams 509 509 509 509
1.3 Inkomensregelingen 5.546 5.546 5.546 5.546
1.4 Begeleide participatie 3.690 3.597 3.516 3.439
1.5 Arbeidsparticipatie 627 637 648 662
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 342 342 342 342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.774 2.811 2.803 2.793
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.669 2.669 2.669 2.669
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 8.423 7.959 7.965 7.972
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 214 214 214 214
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28 28 28 28
Totaal Lasten 27.878 27.372 27.299 27.233
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20 -20 -20 -20
1.3 Inkomensregelingen -4.421 -4.421 -4.421 -4.421
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 -150 -150 -150
Totaal Baten -4.591 -4.591 -4.591 -4.591
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.287 22.781 22.708 22.642