Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 Gemiddelde WOZ waarde 283 Gemiddelde WOZ waarde
2019 274 Gemiddelde WOZ waarde 288 Gemiddelde WOZ waarde
2020 299 Gemiddelde WOZ waarde -
2021 301 Gemiddelde WOZ waarde -

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Huidig aantal woningen (+/- 12.000)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 14,56 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2021 10 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -

Demografische druk

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % 62,9 %
2020 59,6 % -
2021 63,2 % -

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro 602 Euro
2020 550 Euro -
2021 575 Euro -

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Woonlasten meerpersoonshuishouden 578 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019 590 Woonlasten meerpersoonshuishouden 599 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2020 610 Woonlasten meerpersoonshuishouden -
2021 625 Woonlasten meerpersoonshuishouden -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 640 640 640 640
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 259 259 259 259
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 130 126 125 119
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.138 1.110 1.110 1.110
Totaal Lasten 2.167 2.135 2.135 2.128
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -115 -115 -115 -115
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -652 -652 -652 -652
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -27 -27 -27 -27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -865 -865 -865 -865
Totaal Baten -1.659 -1.659 -1.659 -1.659
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 508 476 476 469