Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat gaan wij doen?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Wat gaan wij doen?

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 4

Omvang huishoudelijk restafval

190,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 193 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2019 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 199 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2020 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner -
2021 196 Kg huishoudelijk restafal per inwoner -

Hernieuwbare elektriciteit

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,5 Hernieuwbare elektriciteit 1,8 Hernieuwbare elektriciteit
2019 2,5 Hernieuwbare elektriciteit 2,8 Hernieuwbare elektriciteit
2020 3,5 Hernieuwbare elektriciteit -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
4.1 Volksgezondheid 1.176 1.176 1.176 1.175
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.425 1.422 1.408 1.365
4.2.3 Riolering Infra 229 228 227 225
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.351 2.351 2.351 2.351
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 358 279 270 270
4.4.3 Milieubeheer VTH 885 900 915 931
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 357 356 356 356
Totaal Lasten 6.811 6.744 6.736 6.705
Baten
4.1 Volksgezondheid -13 -13 -13 -13
4.2.1 Riolering financiën -1.860 -1.758 -1.729 -1.664
4.2.2 Riolering OR -5 -5 -5 -5
4.3.1 Afval Financiën -2.472 -2.472 -2.472 -2.453
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -428 -428 -428 -428
4.4.3 Milieubeheer VTH -34 -34 -34 -34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -413 -413 -413 -413
Totaal Baten -5.225 -5.123 -5.093 -5.009
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.586 1.621 1.642 1.696