Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 9

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Formatie fte 6,89 Formatie fte
2019 6,88 Formatie fte 6,81 Formatie fte
2020 7,18 Formatie fte -
2021 7,22 Formatie fte -

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Bezetting fte 6,5 Bezetting fte
2019 6,88 Bezetting fte 6,84 Bezetting fte
2020 7,18 Bezetting fte -
2021 6,84 Bezetting fte -

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 710 Euro 711,2 Euro
2019 729,5 Euro 738,5 Euro
2020 710,32 Euro -
2021 678,68 Euro -

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,63 % 4 %
2019 0,58 % 4,13 %
2020 0,57 % -
2021 0,51 % -

Overhead

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,44 % 12,6 %
2019 11,61 % 13,68 %
2020 12,39 % -
2021 11,56 % -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
9.1 Bestuur 1.714 1.714 1.712 1.712
9.2 Burgerzaken 1.210 1.210 1.209 1.206
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 339 338 338 337
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 149 149 149 149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 692 686 676 558
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.920 1.735 1.639 1.522
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.253 5.250 5.250 5.248
9.5 Treasury -623 -622 -574 -528
9.61 OZB Woningen 296 296 296 296
9.62 OZB NIET Woningen 35 35 35 35
9.64 Belastingen Overig 82 82 82 82
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 164 208 215 215
9.8 Overige Baten en Lasten 3.723 4.362 4.734 5.229
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 15.013 15.501 15.819 16.119
Baten
9.1 Bestuur -331 -331 -331 -331
9.2 Burgerzaken -520 -520 -520 -520
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -338 -338 -338 -338
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -26 -26 -26 -26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -57 -57 -57 -57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -145 -145 -145 -145
9.5 Treasury -483 -482 -572 -572
9.61 OZB Woningen -3.322 -3.349 -3.403 -3.403
9.62 OZB NIET Woningen -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
9.64 Belastingen Overig -1.530 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -42.589 -42.485 -42.440 -42.398
Totaal Baten -50.913 -49.305 -49.405 -49.362
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -35.900 -33.804 -33.585 -33.243
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.542 1.281 1.063 1.048
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 1.771 158 166 159
Mutaties reserves 229 -1.124 -897 -889