Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021-2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6
1.1 Basis Programmabegroting 2021-2024 Blz. 7
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2021-2024 Blz. 8
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 9
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 10
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 11
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 12
Inleiding Blz. 13
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 14
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 15
3.1 Financiële positie Blz. 16
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 17
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 18
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Bestuurlijke kaders Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 53
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1 Blz. 54
Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening Blz. 55
Stijging kosten Jeugdzorg Blz. 56
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 57
Wat mag het kosten? Blz. 58
Programma 2. Onderwijs Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Bestuurlijke kaders Blz. 61
Wat willen wij bereiken? Blz. 62
Iedereen gaat naar school Blz. 63
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 64
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 65
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 66
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2 Blz. 67
Aanvullend krediet Juniorcollege Blz. 68
Stijging bouwkosten onderwijzhuisvesting Blz. 69
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 70
Wat mag het kosten? Blz. 71
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 72
Inleiding Blz. 73
Bestuurlijke kaders Blz. 74
Wat willen wij bereiken? Blz. 75
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 76
Actualisatie Woonvisie. Blz. 77
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 78
Faciliteren CPO. Blz. 79
Implementeren Omgevingswet. Blz. 80
Invoeren flitsvergunning. Blz. 81
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 82
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 83
Woningbouw op maat. Blz. 84
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3 Blz. 85
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Blz. 86
Vergunningverlener Wabo Blz. 87
Lagere leges na invoering omgevingswet Blz. 88
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat willen wij bereiken? Blz. 94
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 95
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 96
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 97
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 98
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 99
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 100
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 101
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 102
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 103
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 104
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 105
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 106
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 107
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 108
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 109
Besparen op verbruik van energie. Blz. 110
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 111
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 112
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 113
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 114
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 115
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 116
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 117
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 118
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 119
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 120
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4 Blz. 121
Aanleg IT riool Hulstweg Blz. 122
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 123
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Blz. 124
Uitbreiden rioolareaal Blz. 125
Uitbreiding begraafplaatsarealen Blz. 126
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Blz. 127
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 128
Wat mag het kosten? Blz. 129
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Bestuurlijke kaders Blz. 132
Wat willen wij bereiken? Blz. 133
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 134
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 135
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 136
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 137
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 138
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 139
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 140
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 141
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 142
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 143
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 144
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 145
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 146
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 147
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 148
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5 Blz. 149
Bijdrage mobiliteitsfonds Blz. 150
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Blz. 151
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle Blz. 152
Verhogen onderhoudsbudget marktplein Blz. 153
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen Blz. 154
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet Blz. 155
Renovatie fiedspad Gortelseweg Blz. 156
Stationsomgeving Blz. 157
Stationsomgeving Blz. 158
Stationsomgeving Blz. 159
Renovatie fietspad Turfbergweg Blz. 160
Vervangen lichtmasten Blz. 161
Vervangen houten brug Beethovenlaan Blz. 162
Vervangen asfaltzaag Blz. 163
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 164
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
Programma 6. Veiligheid Blz. 167
Inleiding Blz. 168
Bestuurlijke kaders Blz. 169
Wat willen wij bereiken? Blz. 170
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 171
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 172
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 173
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 174
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 175
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 176
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 177
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 178
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 179
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 180
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 181
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 182
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 183
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 184
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 185
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 186
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 187
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 188
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 189
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 190
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 191
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 192
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6 Blz. 193
Hogere bijdrage VNOG Blz. 194
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 195
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week) Blz. 196
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 197
Wat mag het kosten? Blz. 198
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Bestuurlijke kaders Blz. 201
Wat willen wij bereiken? Blz. 202
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 203
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 204
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 205
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 206
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 207
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 208
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 209
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 210
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 211
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 212
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 213
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 214
Wijkgerichtwerken Blz. 215
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 216
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7 Blz. 217
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 218
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 219
Vervangen 1 sportveld Blz. 220
Vervangen 1 sportveld Blz. 221
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 222
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 223
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust Blz. 224
Susidie Nunspeet uit de kunst Blz. 225
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 Blz. 226
Uitbreiding groenareaal openbaar groen Blz. 227
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 228
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 229
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 230
Vervangen Piaggio II (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 231
Vervangen Piaggio III (kontonniersvoertuig incl. opbouw) Blz. 232
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 233
Wat mag het kosten? Blz. 234
Programma 8. Economische zaken Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Bestuurlijke kaders Blz. 237
Wat willen wij bereiken? Blz. 238
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 239
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 240
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 241
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 242
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 243
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 244
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 245
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 246
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8 Blz. 247
Regiodag Blz. 248
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe Blz. 249
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 250
Wat mag het kosten? Blz. 251
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 252
Inleiding Blz. 253
Bestuurlijke kaders Blz. 254
Wat willen wij bereiken? Blz. 255
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 256
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 257
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 258
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 259
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 260
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 261
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 262
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9 Blz. 263
Vervangen 2 toga's Blz. 264
Bijstelling uitgaven verkiezingen Blz. 265
Integrale aanmeldzuil Blz. 266
Vervangen CV Kroonlaan 13 Blz. 267
Vervangen CV Harderwijkerweg 370 Blz. 268
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 269
Licenties Scienta Blz. 270
Audits Blz. 271
Ondersteuning Privacy Blz. 272
Opstellen protocollen Blz. 273
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy Blz. 274
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 275
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 276
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding Blz. 277
WOZ validatie en correctie Blz. 278
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak Blz. 279
Vervangen DigiEplan Blz. 280
Vervangen systeem burgerzaken Blz. 281
Verhogen onderhoud CiVision middelen Blz. 282
Vervangen systeem sociaal domein Blz. 283
ICT infrastructuur streekarchivaat Blz. 284
Vervangen financieel systeem Blz. 285
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip) Blz. 286
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur Blz. 287
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 288
Wat mag het kosten? Blz. 289
Programmaplan Blz. 290
Totaal taakvelden Blz. 291
Paragrafen Blz. 292
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 293
Inleiding Blz. 294
Weerstandscapaciteit Blz. 295
Weerstandscapaciteit 2021 Blz. 296
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 297
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 298
a. Juridische risico’s Blz. 299
b. Financiële risico’s Blz. 300
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 301
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 302
e. Milieurisico’s Blz. 303
f. Verbonden partijen Blz. 304
g. Risico’s sociaal domein Blz. 305
h. Reguliere risico’s Blz. 306
i. Coronacrisis Blz. 307
Beheersing van risico’s Blz. 308
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 309
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 310
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 311
Toelichting kengetallen Blz. 312
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 313
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 314
Waterbeheer Blz. 315
Wegenbeheer Blz. 316
Openbaar groen Blz. 317
Openbare verlichting Blz. 318
Bossen en natuurterreinen Blz. 319
Gebouwen Blz. 320
Paragraaf Financiering Blz. 321
Algemeen Blz. 322
Schatkistbankieren Blz. 323
Risicobeheer Blz. 324
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 325
Financieringspositie Blz. 326
Liquiditeitspositie Blz. 327
Leningenportefeuille Blz. 328
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 329
Omslagrente Blz. 330
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 331
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 332
Inleiding Blz. 333
Organisatieontwikkelingen Blz. 334
Kwaliteitszorg Blz. 335
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 336
Planning & control Blz. 337
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 338
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 339
Informatieveiligheid Blz. 340
Subsidies Blz. 341
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 342
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 343
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 344
NV Alliander Blz. 345
NV Vitens Blz. 346
NV Afvalsturing Friesland Blz. 347
NV Inclusief Groep Blz. 348
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 349
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 350
Leisurelands Blz. 351
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 352
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 353
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 354
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 355
Paragraaf Grondbeleid Blz. 356
Inleiding Blz. 357
Beleid in ontwikkeling Blz. 358
Bestaand beleid Blz. 359
Financieel kader Blz. 360
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 361
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 362
Algemeen Blz. 363
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 364
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 365
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 366
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 367
Ad 3. Precariobelasting Blz. 368
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 369
Ad 5 Rioolheffing Blz. 370
Ad 6 Rechten Blz. 371
Kwijtschelding Blz. 372
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 373
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap