Bijlagen

Bijlage 1 - Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van Reserves en voorzieningen 2020
Omschrijving Saldo Inflatiecorrectie Vermeerdering Vermindering Saldo
per 01-01-2020 2020 2020 2020 per 31-12-2020
Algemene reserve
Algemene reserve 1.806.029 585 6.480.897 5.761.518 2.525.993
Totaal algemene reserve 1.806.029 585 6.480.897 5.761.518 2.525.993
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve bouwleges 384.750 189.000 573.750
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten 1.142.793 67.517 8.904 1.201.406
Totaal egalisatiefondsen 1.527.543 0 256.517 8.904 1.775.156
Herwaarderingsreserve
Reserve preferente aandelen Vitens 107.411 107.411 0
Reserve voormalige aandelen Vitens 1.503.789 107.414 1.611.203 0
Totaal herwaarderingsreserve 1.611.200 0 107.414 1.718.614 0
Bestemmingsreserves
Reserve rest gemeentelijke momenten (bij derden) 349.209 183.000 532.209
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds 0 2.652 2.652 0
Reserve bodemverontreiniging 1.066.196 1.066.196
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen 220.668 3.310 44.000 67.516 200.462
Reserve IRTV 2003 - 2015 612.322 9.185 0 12.500 609.007
Reserve bosexploitatie 217.733 3.266 0 220.999 0
Reserve grondexploitatie 4.970.950 74.564 1.653.000 6.698.514
Reserve wachtgeldverplichtingen 777.798 11.667 50.000 839.465
Reserve sociaal domein 988.399 500.000 488.399
Reserve BWS gelden 21.697 21.697
Reserve opbrengst verkoop Nuon 21.924.172 598.480 21.325.692
Reserve stimulering goedkope woningbouw 109.417 109.417
Reserve 5 mei viering 20.000 5.000 25.000
Reserve Precarioheffing 6.303.944 1.552.870 7.856.814
Reserve revitalisering De Wiltsangh 1.827.750 421.000 2.248.750
Reserve Beschermd Wonen 639.760 639.760
Totaal doelreserves 39.410.255 101.992 4.551.282 1.402.147 42.661.382
Totaal eigen vermogen 44.355.027 102.577 11.396.110 8.891.183 46.962.531
Voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders 2.250.830 348.108 60.571 2.538.367
Voorziening personeelsgaranties 268.416 24.219 244.197
Voorziening groot onderhoud De Brake 133.334 23.072 110.262
Voorziening planschades-juridische procedures 11.998 11.998 0
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 24.482 28.024 52.506
Voorziening dubieuze debiteuren 25.390 1.368 4.011 22.747
Voorziening risico's grondexploitatie 1.143.767 736.293 407.474
Voorzieningen (beklemde middelen)
Voorziening egal. tarieven afvalstoffenheffing 1.018.363 571.000 447.363
Voorziening egal. tarieven rioolheffing 2.606.558 342.134 54.000 2.894.692
Voorziening recreatieve fietspaden 1.249.818 18.747 0 50.452 1.218.113
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 265.168 2.652 267.820
0
Totaal voorzieningen 8.998.124 18.747 722.286 1.535.616 8.203.541
Totaal generaal 53.353.151 121.324 12.118.396 10.426.799 55.166.072

Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten

Overhevelingen 2020

Overheveling jaarbudgetten 2020
Hieronder volgt een overzicht van posten van voorgestelde overhevelingen van budgetten 2020. In onderstaand overzicht
is aangegeven op welk programma of de paragraaf Bedrijfsvoering (BV) de beslagen betrekking hebben.
Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2020 deze
budgetten over te hevelen naar 2021.
TV KP KS Omschrijving Bedrag
Programma 1 Sociaal domein
6630520 Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging 2.500
6630521 Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking 2.500
6630522 Gebiedsfonds vitale kernen 20.800
6662020 Ondersteuning mantelzorg 14.000
6662040 Strategische visie maatschappelijke locaties 87.500
6662040 Project Middelengebruik 13.200
6623610 Verhoging taalniveau statushouders 31.200
6614080 Schuldhulpverlening en vroegsignalering 50.000
6671032 Beschermd wonen 100.000
6715020 Centrum jeugd en gezin (Uitgesteld onderzoek) 15.000
336.700
Programma 2 Onderwijs
6423000 Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost 16.000
6423000 Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet 115.000
6423000 Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) 30.000
6623000 Volwasseneneducatie 2.100
6480916 Combinatiefuncties (sportparkmanager) 29.500
192.600
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing
6541570 438020 Toren Dorpstraat: aanpassingen electra 1.500
3.1 6810240 438180 Handhaving bestemmingspland Buitengebied 38.000
3.1 6810000 438180 Snippergroen 100.000
3.3 6002490 438180 Basisreistratie vastgoed 14.000
3.3 6820400 438180 Wooncijfers 30.000
3.1 6810000 438180 Omgevingswet 234.000
417.500
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
6714040 Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie 4.500
6724250 438020 Werkzaamheden diverse gebouwen begraafplaatsen 5.500
4.4 6723560 438180 Geluidskaart 15.000
4.4 6330412 438180 Warmtevisie; gasloze wijken 237.000
262.000
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
6210190 Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet 50.000
50.000
Programma 6 Veiligheid
6.2 6140060 438180 Inhuur toezicht/handhaving CORONA 31.000
31.000
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
6540990 Eenmalige subsidies cultuur 2.700
6540970 Cultuurhistorisch beleid 5.200
6540980 Kunst en cultuurbeleid 5.000
6540700 Muziekkoepel: aanpassing electra 1.000
6511000 Muziekonderwijs 32.000
6560900 Volksfeesten 3.700
6560390 438180 Bevordering toerisme 58.000
6560350 Veluwetransferium: herstel beschadigingen 10.000
6560830 Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden 6.000
6530000 Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren metingen 1.000
7.5 6541542 438180 Onderhoud Molen de Maagd 18.000
7.5 6541500 438180 Cultuurhistorisch beleid in de omgevingsvisie 35.000
177.600
Programma 8 Economische zaken
6940200 Controles tbv toeristenbelasting 18.500
6940300 Controles tbv forensenbelasting 5.500
24.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
6820518 Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree 2.500
5004670 Risicioinventarisatie en -evaluatie 9.300
5000000 Onderzoek werkdruk 25.000
5005559 Opleidingsbudget organisatiebrede onderwerpen 40.000
5000000 Loon naar werken 35.000
5004800 Kostenverhoging contracten PinkRoccade 45.000
5004800 Uitvoering PEN-test 6.700
5004834 Dienstverlening draait om mensen 22.000
5000020 Inhuur op diverse automatiseringzaken 95.000
6930010 Uitvoering wet WOZ 10.000
6922000 Stelpost Gezond in de stad 7.200
6922000 Stelpost Brede aanpak dak- en thuisloosheid 17.600
6623075 Uitvoeringsbudget inburgering (vanuit stelpost AU 2020) 54.700
6623075 Maatschappelijke begeleiding statushouders (vanuit stelpost AU 2020) 16.600
6650012 Extra kinderopvang noodopvang corona (vanuit stelpost AU) 46.500
6003790 Kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 (vanuit stelpost AU) 52.400
6614080 Reintegratie bijstand, schuldenbeleid en bijzondere bijstand (vanuit stelpost AU) 29.000
514.500
Totaal voorgestelde overhevelingen 2020 2.005.900

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Begrippenlijst

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Balans
Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)
Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting
Een begroting geeft aan welke beleidsplannen de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het conceptbesluit begroting en verantwoording 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit:

1. het programmaplan;

2. de paragrafen.

Bestuurlijk belang
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als zij stemrecht heeft.

Categoriale indeling
Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kennen. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën worden niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Collegeprogramma
Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede)ondertekenen.

Comptabiliteitsvoorschriften
De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Op 17 januari 2003 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in werking getreden, namelijk het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften worden met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht.

Dualisme
Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

Financieel belang
Een financieel belang heeft een gemeente als de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Financiële begroting
De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit:

1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting;

2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie
Onderdeel van de financiële begroting, ook de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Functie (functionele indeling)
Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens bet Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Dit besluit definieert tachtig functies. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven functies zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Jaarrekening
De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmarekening en toelichting;

2. de balans en toelichting.

Jaarstukken
De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

Jaarverslag
Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmaverantwoording;

2. de paragrafen.

Overzicht van baten en lasten
Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

Paragrafen
Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product
Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zo veel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

Productenraming
De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie
Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma
Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

Programmabegroting
Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit tien tot vijftien programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en het aantal.

Programmaplan
Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen wij? Wat gaan wij ervoor doen? Wat gaat het kosten?

Programmarekening
Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

Programmaverantwoording
Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen ‘Wat wilden wij? Wat hebben wij ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?’ zijn de centrale vragen die in dit deel worden beantwoord.

Raadsprogramma
De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Verbonden partij
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Vernieuwingsimpuls
De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede doet. Meer informatie vindt u op de website www.vernieuwingsimpuls.nl.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

Incidentele weerstandscapaciteit
Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

Structurele weerstandscapaciteit
Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.