Uitgaven

5,48%

€ 396

x € 1.000
5,48% Complete

Inkomsten

499,19%

€ 107

x € 1.000
499,19% Complete

Saldo

6,94%

€ 503

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

5,48%

€ 396

x € 1.000
5,48% Complete

Inkomsten

499,19%

€ 107

x € 1.000
499,19% Complete

Saldo

6,94%

€ 503

x € 1.000

Begroting

107 Inkomsten (x € 1.000)
396 Uitgaven (x € 1.000)
503 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 7

Jaarverslag - Beleid programma 7

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat hebben wij bereikt?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wijkgerichtwerken

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 7

Niet sporters

% Ouderen (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %

Niet sporters

% Kind (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 % 8 %
2019 8 % 8 %
2020 8 % 8 %

Niet sporters

% Jongeren (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %

Niet sporters

% Volwassenen (inactief)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 7 % 7 %
2019 7 % 7 %
2020 7 % 7 %

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
7.1 Sportbeleid en Activering 64 0 0 92 -28
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 354 5 20 437 -58
7.2.2 Sportaccommodaties VTH 475 24 28 471 55
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 304 222 1 466 61
7.4 Musea 41 20 0 60 1
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 10 -1 66 5
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 21 10 -2 11 18
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 222 29 0 46 205
7.6 Media 682 0 0 685 -3
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 20 100 5 124 1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.480 228 -10 2.560 137
Totaal Lasten 4.728 647 41 5.019 396
Baten
7.1 Sportbeleid en Activering 0 0 0 -42 42
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -52 0 0 -155 103
7.2.2 Sportaccommodaties VTH -87 0 -28 -136 21
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa -3 0 0 -3 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 0 0 -25 8
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 0 0 -7 6
7.6 Media 0 0 0 -3 3
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 0 0 -22 21
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -678 0 0 -582 -97
Totaal Baten -839 0 -28 -974 107
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.889 647 13 4.045 503

Jaarverslag - Financiële analyse programma 7

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 7

Wat hebben wij gedaan in 2020?