Uitgaven

22,69%

€ 1.639

x € 1.000
22,69% Complete

Inkomsten

5431,43%

€ -1.166

x € 1.000
5431,43% Complete

Saldo

6,53%

€ 473

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

22,69%

€ 1.639

x € 1.000
22,69% Complete

Inkomsten

5431,43%

€ -1.166

x € 1.000
5431,43% Complete

Saldo

6,53%

€ 473

x € 1.000

Begroting

-1.166 Inkomsten (x € 1.000)
1.639 Uitgaven (x € 1.000)
473 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 9

Jaarverslag - Beleid programma 9

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat hebben wij bereikt?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 9

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Formatie fte 6,89 Formatie fte
2019 6,88 Formatie fte 6,81 Formatie fte
2020 7,18 Formatie fte 7,3 Formatie fte

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Bezetting fte 6,5 Bezetting fte
2019 6,88 Bezetting fte 6,84 Bezetting fte
2020 7,18 Bezetting fte 6,8 Bezetting fte

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 710 Euro 711,2 Euro
2019 735,5 Euro 738,5 Euro
2020 710,32 Euro 755,4 Euro

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,63 % 4 %
2019 0,58 % 4,13 %
2020 0,57 % 5,3 %

Overhead

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,44 % 12,6 %
2019 11,61 % 13,68 %
2020 12,39 % 11,37 %

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
9.1 Bestuur 1.805 2 0 2.066 -259
9.2 Burgerzaken 1.125 36 49 1.048 162
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 200 17 2 252 -32
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 0 0 164 -83
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 31 0 117 -43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 722 13 6 690 50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.809 234 30 1.831 242
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.223 338 11 5.706 -135
9.5 Treasury -408 -112 0 -535 16
9.61 OZB Woningen 317 10 0 308 19
9.62 OZB NIET Woningen 39 0 0 42 -3
9.64 Belastingen Overig 75 0 0 73 2
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 181 84 -107 9 148
9.8 Overige Baten en Lasten 3.588 -1.131 -362 24 2.072
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 0 0 1.004 -989
Totaal Lasten 14.816 -480 -371 12.799 1.167
Baten
9.1 Bestuur -235 -30 0 -284 19
9.2 Burgerzaken -510 0 0 -312 -198
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -331 3 0 -419 90
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 -8 8
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 -4 0 -40 15
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 0 0 -28 15
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -36 -20 0 -69 14
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -131 -37 -8 -288 113
9.5 Treasury -754 164 85 -481 -24
9.61 OZB Woningen -3.053 0 -131 -3.231 48
9.62 OZB NIET Woningen -1.507 0 0 -1.534 27
9.64 Belastingen Overig -1.500 0 0 -1.553 53
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -40.292 -2.003 0 -43.206 910
9.8 Overige Baten en Lasten 0 -79 0 -45 -34
Totaal Baten -48.382 -2.006 -53 -51.499 1.056
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -33.566 -2.486 -424 -38.700 2.223
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.574 8.526 14 8.891 2.222
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.227 5.286 -72 6.970 472
Mutaties reserves -347 -3.239 -86 -1.921 -1.751

Jaarverslag - Financiële analyse programma 9

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 9

Wat hebben wij gedaan in 2020?