Jaarrekening - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor
begroting 2020 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten)
Omschrijving Begroting 2020 Begrotingswijziging 2020 Werkelijk 2020
Programma 1 Sociaal domein
Subsidie Verder Thuis 40.000
Vrijwilligerswerk 10.000
Gebiedsfonds vitale kernen 25.000
Verhoging taalniveau statushouders 19.100
WMO: adviesraad en ambulantisering GGZ 22.000
Schuldhulpverlening 30.400
Beschermd wonen 160.000
Programma 2 Jeugd en onderwijs
Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet 285.500 273.900
Afwaardering onderwijshuisvesting Nunspeet en Elspeet 400.000
Verhuiskosten Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet 22.700 22.700
Sportparkmanager 20.000 20.000
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Actualisatie Woonvisie 5.000 5.000
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning 130.000
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's 45.000
Invoering Omgevingswet; uitwerken omgevingsplannen 80.000
Invoering Omgevingswet ICT 10.000
Aankoop Elspeterweg 38 200.000
Aankoop Emté
Onderzoek verbetering Stationsomgeving 32.332
Startnotitie Stationsomgeving 215.000
Stationsomgeving; aankoop restaurant Joris 670.000 598.480
Invoering omgevingswet 290.000
Handhaving buiten gebied 45.000
Basisregistratie vastgoed 6.000
Vervaardigen algemeen kaartmateriaal 11.000
Woonvisie 40.000
Vrijval voorziening grondexploitaties -736.293
Winstneming De Kolk -1.067.860
Winstneming Elspeet NoordWest -137.845
Winstneming Molenbeek -1.465.224
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) 33.000
Aanpak middelengebruik 5.000 2.390
Onderhoud Rode Kruis gebouw 2.500
Warmtevisie 237.000
Geluidskaart en deelproject gezondheid omgevingsvisie 15.000
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 10.000
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Baggeren vijverpartij de Bunte 25.000
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark 25.000
Subsidie Nunspeet uit de kunst 50.000 50.000
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 25.000
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg 10.000 10.000
Uitgaven voor volksfeesten 4.000
Muziekonderwijs 47.000
Cultuurhistorisch beleid 29.000
Onderhoud schaapskooi 10.000
Herstel en onderhoud Molen de Maagd 10.000
Onderhoud Veluwetransferium 12.000
Renovatie Edzard Koningpark 15.000
Programma 8 Economische zaken
Economische zaken 23.500
Samenwerking centrumondernemers 4.700
Controles toeristen- en forenstenbelasting 12.000
Onderhoud VVV-gebouw 2.000
Ontwikkel- en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme 90.000
Stimuleren/ontwikkelen paarse heide 29.760
Stappenplan Vitale vakantieparken 18.140
Natuurpreventieplan 13.300
Voortijdige invulling vacature bosbeheer 19.400
Programm 9 Bestuur en ondersteuning
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat 15.000 15.000
Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ 50.000 17.180
Incontrol statement 5.000
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat 12.000 12.000
Formatie KCC/TIP 27.500 27.500
Vergunningverlening evenementen APV 20.500 20.500
Toekomstbestendige organisatie 15.000
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 25.000 25.000
Inhuur datagedreven werken
Kosten coronacrisis 500.000 149.600
Onderhoud gemeentelijke woningen 17.000
Loon naar werken 18.000
Arbozaken 9.000
Vernieuwing zaaksysteem 40.000
Project dienstverlening/doorontwikkeling KCC 5.000
Uitvoering wet WOZ 10.000
Saldo 613.000 2.184.700 -1.946.640
Inzet reserves
Algemene reserve -601.000 -771.502
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon -670.000 -598.480
Reserve bosexploitatie -10.000 -90.600
Saldo -611.000 -1.460.582
Saldo na inzet reserves 2.000 -3.407.222