Uitgaven

0,37%

€ 27

x € 1.000
0,37% Complete

Inkomsten

3261,57%

€ 700

x € 1.000
3261,57% Complete

Saldo

10,03%

€ 727

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

0,37%

€ 27

x € 1.000
0,37% Complete

Inkomsten

3261,57%

€ 700

x € 1.000
3261,57% Complete

Saldo

10,03%

€ 727

x € 1.000

Begroting

700 Inkomsten (x € 1.000)
27 Uitgaven (x € 1.000)
727 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 4

Jaarverslag - Beleid programma 4

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat hebben wij bereikt?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

--

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 4

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 193 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2019 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 199 Kg huishoudelijk restafal per inwoner
2020 190 Kg huishoudelijk restafal per inwoner 192 Kg huishoudelijk restafal per inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,5 Hernieuwbare elektriciteit 1,8 Hernieuwbare elektriciteit
2019 2,5 Hernieuwbare elektriciteit 3,6 Hernieuwbare elektriciteit
2020 3,5 Hernieuwbare elektriciteit -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
4.1 Volksgezondheid 924 8 129 1.077 -16
4.2.1 Riolering financiën 6 0 0 350 -344
4.2.2 Riolering OR 1.323 29 0 1.073 279
4.2.3 Riolering Infra 271 0 -16 240 15
4.3.1 Afval Financiën 3 0 0 8 -4
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.000 0 0 2.509 -509
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 0 0 21 2
4.4.2 Milieubeheer ROV 94 726 0 225 595
4.4.3 Milieubeheer VTH 761 65 0 772 54
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 352 31 -21 408 -45
Totaal Lasten 5.758 859 92 6.682 27
Baten
4.1 Volksgezondheid -13 0 0 -13 0
4.2.1 Riolering financiën -1.887 -27 0 -1.928 14
4.2.2 Riolering OR -5 0 0 -29 24
4.3.1 Afval Financiën -2.011 0 0 -2.392 381
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -469 0 0 -570 101
4.4.2 Milieubeheer ROV 0 0 0 -14 14
4.4.3 Milieubeheer VTH -34 0 0 -27 -7
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -407 0 0 -579 172
Totaal Baten -4.824 -27 0 -5.551 700
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 933 832 92 1.131 727

Jaarverslag - Financiële analyse programma 4

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 4

Wat hebben wij gedaan in 2020?