Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Binnen de WNT wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. Onder het begrip topfunctionarissen vallen bij een gemeente o.a. de gemeentesecretaris en de griffier. Onafhankelijk van de bezoldiging geldt voor deze functionarissen de verplichting tot openbaarmaking van de bezoldiging in de jaarrekening, opgesplitst in de onderdelen beloning plus belastbare onkostenvergoeding en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Een overschrijding van de WNT norm gebaseerd op een fulltime dienstverband, inclusief loon in natura en het werkgeversdeel in de pensioenpremie, is voor het overschreden deel onverschuldigd betaald en moet door de betrokkene worden terugbetaald. Niet terugbetaalde overschrijdingen moeten door de gemeente bij de minister worden gemeld. Voor de topfunctionarissen zijn tevens grenzen gesteld aan de contractuele ontslagvergoeding.

Voor medewerkers (niet zijnde topfunctionarissen) geldt tevens een publicatieverplichting, indien de bezoldiging boven het wettelijk vastgestelde maximum uitkomt. Onder medewerkers wordt in dit kader ook verstaan inhuur van personeel, waarbij de bezoldiging gelijk staat aan het factuurbedrag. Voor deeltijdmedewerkers (of tijdelijke inhuur) geldt dat een analyse moet worden gemaakt van de bezoldiging over het hele jaar door de deeltijdfactor naar rato om te rekenen tot een jaarsalaris. Indien het op deze wijze berekende jaarsalaris boven het bezoldigingsmaximum uitkomt, geldt ook hier een publicatieverplichting.

Voor 2020 is geen sprake van overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT maximum ligt. Ook zijn er geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.

De volgende gegevens over 2020 van topfunctionarissen moeten in het financieel jaarverslag openbaar worden gemaakt en elektronisch worden opgegeven bij de vakminister:

Gegevens 2020
bedragen x € 1 A. Heijkamp J. van den Broek P.N. Kokkes
Functiegegevens Gemeente- Griffier Griffier
secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,81 0,5
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.405 72.350 31.450
Beloningen betaalbaar op termijn 19.837 12.680 5.122
Subtotaal 131.242 85.030 36.572
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 162.810 100.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 0 0
Totale bezoldiging 131.242 85.030 36.572
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 A. Heijkamp J. van den Broek P.N. Kokkes
Functiegegevens Gemeente- Griffier Griffier
secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,79 0,5
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.450 68.859 30.558
Beloningen betaalbaar op termijn 18.631 11.832 4.767
Subtotaal 127.081 80.691 35.325
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 153.585 97.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 0 0
Totale bezoldiging 127.081 80.691 35.325
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.