Sitemap

Jaarstukken 2020 van de gemeente Nunspeet Blz. 1
Jaarstukken van de gemeente Nunspeet 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 6
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 7
Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 8
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 9
Kerngegevens Blz. 10
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 11
Programmaverantwoording Blz. 12
Specificatie programmaverantwoording Blz. 13
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 14
Jaarverslag - Beleid Programma 1 Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Bestuurlijke kaders Blz. 17
Wat hebben wij bereikt? Blz. 18
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 19
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 20
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 21
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 22
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 23
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 24
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 25
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 26
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 27
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 28
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 29
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 30
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 31
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 32
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 33
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 34
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 35
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 36
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 37
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 38
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 39
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 40
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 41
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 42
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 43
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 44
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 45
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 46
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 47
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 48
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 49
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 50
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 51
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 52
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 53
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 54
Wat heeft het gekost? Blz. 55
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 56
Wat hebben wij bereikt? Blz. 57
Taakvelden Programma 1 Blz. 58
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 59
1.2 Wijkteams Blz. 60
1.3 Inkomensregelingen Blz. 61
1.4 Begeleide participatie Blz. 62
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 63
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 64
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 65
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 66
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 67
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 68
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 69
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 70
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 71
Inleiding Blz. 72
Bestuurlijke kaders Blz. 73
Wat hebben wij bereikt? Blz. 74
Iedereen gaat naar school Blz. 75
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 76
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 77
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 78
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 79
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 80
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 81
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 84
Wat hebben wij bereikt? Blz. 85
Taakvelden programma 2 Blz. 86
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 87
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 88
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 89
Jaarverslag - Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 90
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat hebben wij bereikt? Blz. 94
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 95
Actualisatie Woonvisie. Blz. 96
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 97
Faciliteren CPO. Blz. 98
Implementeren Omgevingswet. Blz. 99
Invoeren flitsvergunning. Blz. 100
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 101
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 102
Woningbouw op maat. Blz. 103
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 104
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 105
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 106
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 107
Wat heeft het gekost? Blz. 108
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 109
Wat hebben wij bereikt? Blz. 110
Taakvelden programma 3 Blz. 111
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 112
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 113
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 114
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 115
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en Milieu Blz. 116
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 117
Inleiding Blz. 118
Bestuurlijke kaders Blz. 119
Wat hebben wij bereikt? Blz. 120
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 121
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 122
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 123
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 124
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 125
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 126
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 127
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 128
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 129
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 130
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 131
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 132
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 133
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 134
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 135
Besparen op verbruik van energie. Blz. 136
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 137
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 138
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 139
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 140
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 141
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 142
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 143
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 144
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 145
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 146
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 147
Lidmaatschap O-gen Blz. 148
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 149
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 150
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 151
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 152
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 153
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 154
Wat heeft het gekost? Blz. 155
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 156
Wat hebben wij bereikt? Blz. 157
Taakvelden programma 4 Blz. 158
4.1 Volksgezondheid Blz. 159
4.2.1 Riolering financiën Blz. 160
4.2.2 Riolering OR Blz. 161
4.2.3 Riolering Infra Blz. 162
4.3.1 Afval Financiën Blz. 163
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 164
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 165
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 166
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 167
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 168
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 169
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Bestuurlijke kaders Blz. 172
Wat hebben wij bereikt? Blz. 173
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 174
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 175
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 176
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 177
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 178
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 179
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 180
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 181
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 182
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 183
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 184
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 185
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 186
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 187
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 188
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 189
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 190
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 191
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 192
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 193
Vervangen lichtmasten Blz. 194
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 195
Vervanging heftruck Blz. 196
Wat heeft het gekost? Blz. 197
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 198
Wat hebben wij bereikt? Blz. 199
Taakvelden programma 5 Blz. 200
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 201
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 202
5.2 Parkeren Blz. 203
5.4 Economische Havens Blz. 204
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 205
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 206
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 207
Inleiding Blz. 208
Bestuurlijke kaders Blz. 209
Wat hebben wij bereikt? Blz. 210
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 211
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 212
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 213
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 214
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 215
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 216
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 217
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 218
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 219
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 220
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 221
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 222
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 223
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 224
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 225
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 226
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 227
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 228
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 229
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 230
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 231
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 232
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 233
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 234
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 235
Wat heeft het gekost? Blz. 236
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 237
Wat hebben wij bereikt? Blz. 238
Taakvelden programma 6 Blz. 239
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 240
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 241
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 242
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 243
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Bestuurlijke kaders Blz. 246
Wat hebben wij bereikt? Blz. 247
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 248
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 249
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 250
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 251
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 252
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 253
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 254
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 255
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 256
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 257
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 258
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 259
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 260
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 261
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 262
Wijkgerichtwerken Blz. 263
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 264
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 265
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 266
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 267
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 268
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 269
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 270
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 271
Wat heeft het gekost? Blz. 272
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 273
Wat hebben wij bereikt? Blz. 274
Taakvelden programma 7 Blz. 275
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 276
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 277
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 278
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 279
7.4 Musea Blz. 280
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 281
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 282
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 283
7.6 Media Blz. 284
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 285
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 286
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 287
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 288
Inleiding Blz. 289
Bestuurlijke kaders Blz. 290
Wat hebben wij bereikt? Blz. 291
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 292
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 293
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 294
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 295
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 296
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 297
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 298
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 299
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 300
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 301
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 302
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 303
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 304
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 305
Wat heeft het gekost? Blz. 306
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 307
Wat hebben wij bereikt? Blz. 308
Taakvelden programma 8 Blz. 309
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 310
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 311
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 312
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 313
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 314
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 315
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 316
Inleiding Blz. 317
Bestuurlijke kaders Blz. 318
Wat hebben wij bereikt? Blz. 319
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 320
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 321
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 322
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 323
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 324
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 325
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 326
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 327
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 328
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 329
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 330
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 331
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 332
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 333
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 334
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 335
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 336
Aanvragen e-herkenning Blz. 337
Archiveren personeelsdossiers Blz. 338
Formatie KCC/TIP Blz. 339
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 340
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 341
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 342
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 343
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 344
Incontrol statement Blz. 345
Inhuur data gedreven werken Blz. 346
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 347
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 348
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligheid Blz. 349
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 350
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 351
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivariaat Blz. 352
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 353
Toekomstbestendige organisatie Blz. 354
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 355
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 356
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 357
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 358
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 359
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 360
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat vanaf 2020 Blz. 361
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 362
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 363
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 364
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 365
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 366
Wat heeft het gekost? Blz. 367
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 368
Wat hebben wij bereikt? Blz. 369
Taakvelden programma 9 Blz. 370
9.1 Bestuur Blz. 371
9.10 Mutaties reserves Blz. 372
9.2 Burgerzaken Blz. 373
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 374
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 375
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 376
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 377
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 378
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 379
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 380
9.5 Treasury Blz. 381
9.61 OZB Woningen Blz. 382
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 383
9.64 Belastingen Overig Blz. 384
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 385
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 386
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 387
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 388
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 389
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 390
Waterbeheer Blz. 391
Wegenbeheer Blz. 392
Openbaar groen Blz. 393
Openbare verlichting Blz. 394
Bossen en natuurterreinen Blz. 395
Gebouwen Blz. 396
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Weerstandscapaciteit Blz. 399
Weerstandscapaciteit 2020 Blz. 400
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 401
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 402
a. Juridische risico’s Blz. 403
b. Financiële risico’s Blz. 404
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 405
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 406
e. Milieurisico’s Blz. 407
f. Verbonden partijen Blz. 408
g. Risico’s sociaal domein Blz. 409
h. Reguliere risico’s Blz. 410
Beheersing van risico’s Blz. 411
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 412
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 413
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 414
Toelichting kengetallen Blz. 415
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 416
Algemeen Blz. 417
Schatkistbankieren Blz. 418
Risicobeheer Blz. 419
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 420
Financieringspositie Blz. 421
Liquiditeitspositie Blz. 422
Leningenportefeuille Blz. 423
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 424
Omslagrente Blz. 425
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 426
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 427
Inleiding Blz. 428
Organisatieontwikkelingen Blz. 429
Kwaliteitszorg Blz. 430
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 431
Planning & control Blz. 432
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 433
Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 434
Informatieveiligheid Blz. 435
Subsidies Blz. 436
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 437
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 438
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 439
NV Alliander Blz. 440
NV Vitens Blz. 441
NV Afvalsturing Friesland Blz. 442
NV Inclusief Groep Blz. 443
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 444
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 445
Leisurelands Blz. 446
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 447
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 448
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 449
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 450
Sportbedrijf Nunspeet Blz. 451
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 452
Inleiding Blz. 453
Beleid in ontwikkeling Blz. 454
Bestaand beleid Blz. 455
Financieel kader Blz. 456
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 457
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 458
Algemeen Blz. 459
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 460
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 461
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 462
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 463
Ad 3. Precariobelasting Blz. 464
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 465
Ad 5 Rioolheffing Blz. 466
Ad 6 Rechten Blz. 467
Kwijtschelding Blz. 468
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 469
Jaarrekening - Balans Blz. 470
Balans Blz. 471
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechtmatigheid Blz. 472
Programmaverantwoording Blz. 473
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 474
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 475
Grondslagen voor waardering Blz. 476
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 477
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 478
Activa Blz. 479
Vaste activa Blz. 480
Vlottende activa Blz. 481
Passiva Blz. 482
Vaste passiva Blz. 483
Vlottende passiva Blz. 484
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 485
Incidentele baten en lasten Blz. 486
Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 487
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 488
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 489
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 490
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 491
Verantwoordingsinformatie Blz. 492
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 493
Overzicht taakvelden Blz. 494
Vaststellingsbesluit Blz. 495
Vaststellingsbesluit Blz. 496
Bijlagen Blz. 497
Bijlage 1 - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 498
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 499
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 500
Overhevelingen 2020 Blz. 501
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 502
Begrippenlijst Blz. 503
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap