Uitgaven

10,9%

€ 787

x € 1.000
10,9% Complete

Inkomsten

736,77%

€ -158

x € 1.000
736,77% Complete

Saldo

8,69%

€ 629

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs

Uitgaven

10,9%

€ 787

x € 1.000
10,9% Complete

Inkomsten

736,77%

€ -158

x € 1.000
736,77% Complete

Saldo

8,69%

€ 629

x € 1.000

Begroting

-158 Inkomsten (x € 1.000)
787 Uitgaven (x € 1.000)
629 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 2

Jaarverslag - Beleid programma 2

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat hebben wij bereikt?

Iedereen gaat naar school

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 2

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2019 0 Verzuim per 1000 leerlingen -
2020 0 Verzuim per 1000 leerlingen -

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -
2020 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2020 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
2.1 Openbaar basisonderwijs 243 -59 1 161 24
2.2 Onderwijshuisvesting 1.354 620 0 1.428 545
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.272 58 165 1.276 218
Totaal Lasten 2.869 618 165 2.865 787
Baten
2.1 Openbaar basisonderwijs -19 0 -1 -13 -6
2.2 Onderwijshuisvesting -20 -2 0 -75 53
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -394 -23 0 -212 -205
Totaal Baten -433 -25 -1 -300 -158
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.436 593 165 2.565 629

Jaarverslag - Financiële analyse programma 2