Uitgaven

3,71%

€ 268

x € 1.000
3,71% Complete

Inkomsten

15473,59%

€ 3.321

x € 1.000
15473,59% Complete

Saldo

49,56%

€ 3.590

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

3,71%

€ 268

x € 1.000
3,71% Complete

Inkomsten

15473,59%

€ 3.321

x € 1.000
15473,59% Complete

Saldo

49,56%

€ 3.590

x € 1.000

Begroting

3.321 Inkomsten (x € 1.000)
268 Uitgaven (x € 1.000)
3.590 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 3

Jaarverslag - Beleid programma 3

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat hebben wij bereikt?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 Gemiddelde WOZ waarde 283 Gemiddelde WOZ waarde
2019 274 Gemiddelde WOZ waarde -
2020 299 Gemiddelde WOZ waarde -

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Huidig aantal woningen (+/- 12.000)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -

Demografische druk

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % -
2020 59,6 % -

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro -
2020 550 Euro -

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Woonlasten meerpersoonshuishouden 578 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019 590 Woonlasten meerpersoonshuishouden -
2020 610 Woonlasten meerpersoonshuishouden -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 535 443 0 962 16
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 271 142 0 368 45
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 126 60 -1 136 49
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.183 0 0 1.025 158
Totaal Lasten 2.114 645 -1 2.490 268
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -113 -108 0 -71 -150
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -606 -318 0 -4.233 3.308
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -6 -20 0 -21 -5
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -826 -96 0 -1.090 168
Totaal Baten -1.552 -542 0 -5.415 3.321
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 563 103 -1 -2.925 3.590

Jaarverslag - Financiële analyse programma 3

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 3

Wat hebben wij gedaan in 2020?