Uitgaven

2,62%
€ 189
x € 1.000
2,62% Complete

Inkomsten

73,48%
€ -16
x € 1.000
73,48% Complete

Saldo

2,39%
€ 173
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken

Uitgaven

2,62%
€ 189
x € 1.000
2,62% Complete

Inkomsten

73,48%
€ -16
x € 1.000
73,48% Complete

Saldo

2,39%
€ 173
x € 1.000
-16 Inkomsten (x € 1.000)
189 Uitgaven (x € 1.000)
173 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 8

Jaarverslag - Beleid programma 8

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Koersnotitie "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst"

 

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 8

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 8
Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % -
2020 56 % -

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 Aantal 2460 Aantal
2019 2475 Aantal 2483 Aantal
2020 2500 Aantal 2590 Aantal

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
8.1 Economische Ontwikkeling 237 94 95 351 75
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 188 0 0 183 5
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 120 -17 -17 78 8
8.4.1 Economische promotie BeM 288 117 0 325 79
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 12 0 6 21
Totaal Lasten 849 206 78 943 189
Baten
8.1 Economische Ontwikkeling -77 -74 -115 -216 -50
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -177 -33 115 -41 -55
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.390 250 0 -1.229 89
Totaal Baten -1.644 142 0 -1.486 -16
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -795 348 78 -543 173

Jaarverslag - Financiële analyse programma 8