Jaarverslag - Algemene gegevens

Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Burgemeester de heer B. van de Weerd

 • Openbaar
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en informatie
 • Externe relaties
 • Regionale archieven
 • Handhaving en toezicht

Projecten:

 • Preventie / handhaving van alcohol

Wethouder dhr. G. van den Berg

(Eerste burgemeester)

 • Sociaal
 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd en gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en cultuur
 • Afvalinzameling

Programma:

 • Visie sociaal-economische ontwikkeling en regionale economie (samenwerking Noord-Veluwe)

Wethouder dhr. L. van der Maas

(Tweede burgemeester)

 • Middelen
 • Financiën
 • Huisvestingsorganisatie
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Facilitair
 • ICT
 • Opleiding
 • Monumenten

Programma's / projecten:

 • Educatieve huisvesting
 • Diensten (digitaal)
 • Zakenreis Elspeet

Wethouder dhr. J. Groothuis

 • Ruimtelijke organisatie
 • Bouwen
 • Wonen
 • Milieu
 • Landbeleid
 • Landbouwzaken
 • Leasing

Programma's / projecten:

 • Woongebouw Molenbeek
 • Bedrijventerrein De Kolk
 • Transformatie Milieurecht
 • Duurzaamheid

Wethouder mevrouw MW Storteboom

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Beheer en onderhoud
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Wijken en kernen

Programma / Projecten:

 • Station omgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken

Wethouder de heer M. van de Bunte

 • Economie en werkgelegenheid
 • Sport en beweging

Project:

 • Wiltsangh (incl. Zwembad en sporthal)

Jaarverslag - Kerngegevens

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur 31-12-2020 31-12-2020
Raadsleden Wethouders
SGP 7 1,8
Gemeentebelang 6 1,5
ChristenUnie 4 1
CDA 2
VVD 1
PvdA/Groenlinks 1
Rekening Begroting Rekening
2019 2020 (1-1) 2020
Financiële structuur (x € 1.000)
Baten 64.659 62.543 73.159
Lasten -62.159 64.228 67.837
Saldo baten minus lasten 2.500 -1.685 5.322
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves 2.028 347 1921
Batig saldo jaarrekening/saldo begroting 4.528 -1.338 7.243
Balans (x €  1.000)
Materiële vaste activa 45.763 49.534
Financiële vaste activa 3.866 3.724
Vlottende activa 27.733 33.291
Eigen vermogen 44.355 46.963
Saldo jaarrekening 4.528 7.243
Voorzieningen 7.805 7.721
Langlopende schulden 10.773 9.158
Vlottende passiva 9.901 15.464
Sociale structuur
Inwoners 27.481 27.851
Jongeren (< 20 jaar) 6.925 6.923
Ouderen (> 64 jaar) 5.569 5.707
Minderheden 430 425
Bijstandsgerechtigden 274 260
Huishoudens met een laag inkomen 3.011 3.062
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar: 2.621 2.637
- openbaar basisonderwijs 62 67
- bijzonder basisonderwijs 2.559 2.570
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs 323 332
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs 35 37
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs 464 478
Fysieke structuur
Oppervlakte land in hectare 12.873 12.873
Oppervlakte binnenwater in hectare 80 80
Woonruimten 12.180 12.444
Historische woningen in bewoonde oorden 579 579
Nb Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruik gemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds