Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 7.243.265
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 73.159.128
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -67.836.859
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 5.322.269
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -7.441.705
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 11.113.469
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 8.994.033
Minder aan dotaties 471.519
Meer aan onttrekkingen -2.222.287
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 7.243.265
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2020 0 V
Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage -287.585 N
Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage 31.300 V
Onttrokken aan de Algemene reserve -256.285 N

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2020 Rekening 2020 Saldo 2020
Lasten
1. Sociaal domein 26.896.920 33.459.248 29.807.659 3.651.588-
2. Onderwijs 2.868.807 3.652.639 2.865.288 787.351-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 2.114.334 2.758.453 2.490.362 268.091-
4. Volksgezondheid en milieu 5.757.649 6.709.077 6.682.420 26.657-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.097.661 5.129.051 4.893.027 236.025-
6. Veiligheid 2.100.800 2.366.286 2.337.470 28.816-
7. Sport, cultuur en recreatie 4.727.553 5.414.910 5.019.042 395.868-
8. Economische zaken 848.729 1.131.954 943.083 188.871-
9. Bestuur en ondersteuning 14.815.881 5.209.039 3.266.678 1.942.362-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) 78.852 103.065- 181.918-
Overhead (TV9.4) 8.539.566 8.507.884 31.682-
Heffing VPB (TV9.9) 15.000 1.003.948 988.948
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 123.065 123.065
Totaal lasten 64.228.333 74.587.139 67.836.859 6.750.280-
Programma Primitieve begroting Begroot 2020 Rekening 2020 Saldo 2020
Baten
1. Sociaal domein 4.686.038- 10.517.608- 7.692.128- 2.825.480
2. Onderwijs 432.769- 458.523- 300.372- 158.151
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.551.658- 2.093.866- 5.415.359- 3.321.493-
4. Volksgezondheid en milieu 4.824.325- 4.851.349- 5.551.463- 700.113-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 183.176- 183.176- 234.232- 51.057-
6. Veiligheid 6.938- 6.938-
7. Sport, cultuur en recreatie 838.994- 867.114- 974.268- 107.155-
8. Economische zaken 1.644.065- 2.641.585- 2.714.500- 72.915-
9. Bestuur en ondersteuning 48.382.359- 1.097.771 1.397.842 300.071
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) -50.131.431 -51.233.390 1.101.959-
Overhead (TV9.4) -268.495 -434.319 165.824-
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten 62.543.383- 70.915.375- 73.159.128- 2.243.752-
Saldo van baten en lasten 1.684.950 3.671.764 5.322.269- 8.994.032-
Toevoeging aan reserves 2.227.085 7.441.705 6.970.186 471.519-
Onttrekking aan reserves 2.574.009- 11.113.469- 8.891.182- 2.222.287
Totaalresultaat na bestemming 1.338.026 0- 7.243.265- 7.243.265-