Jaarrekening - Balans

Balans

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste activa Investeringen met een economisch nut 25.894 24.916
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 3.993 4.278
Strategische gronden 2.473 1.297
Investeringen met een maatschappelijk nut 17.174 15.272
Materiële vaste activa 49.534 45.763
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 743 681
Leningen personeelsleden 34 38
Leningen verbonden partijen 0 107
Overige leningen 2.947 3.040
Financiële vaste activa 3.724 3.866
Totaal vaste activa 53.258 49.629
Vlottende activa Bouwgronden in exploitatie 4.962 2.453
Voorraden 4.962 2.453
Vorderingen op openbare lichamen 131 272
Overige vorderingen 1.099 2.885
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) 627 516
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 18.037 14.323
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 19.894 17.996
Liquide middelen 35 39
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 335 222
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 8.065 7.023
Overlopende activa 8.400 7.245
Totaal vlottende activa 33.291 27.733
TOTAAL ACTIVA 86.549 77.362
31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Algemene reserve 2.526 1.806
Bestemmingsreserves 44.437 42.549
Bestemmingsreserve gerealiseerd resultaat 7.243 4.528
Eigen vermogen 54.206 48.883
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.783 2.531
Voorziening ter egalisering van kosten 110 134
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden 4.828 5.140
Voorzieningen 7.721 7.805
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 9.158 10.773
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 9.158 10.773
Totaal vaste passiva 71.085 67.461
Vlottende passiva
Crediteuren 4.411 6.676
Overige schulden 243 331
Kasgeldleningen
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 4.654 7.007
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 3.565 2.371
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
- het Rijk 356 163
- de Provincie
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen 6.889 360
Overlopende passiva 10.810 2.894
Totaal vlottende passiva 15.464 9.901
TOTAAL PASSIVA 86.549 77.362
Gewaarborgde leningen € 87.395 € 91.520