Uitgaven

50,56%

€ 3.652

x € 1.000
50,56% Complete

Inkomsten

13162,85%

€ -2.825

x € 1.000
13162,85% Complete

Saldo

11,41%

€ 826

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Uitgaven

50,56%

€ 3.652

x € 1.000
50,56% Complete

Inkomsten

13162,85%

€ -2.825

x € 1.000
13162,85% Complete

Saldo

11,41%

€ 826

x € 1.000

Begroting

-2.825 Inkomsten (x € 1.000)
3.652 Uitgaven (x € 1.000)
826 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid Programma 1

Jaarverslag - Beleid Programma 1

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022;
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Wat hebben wij bereikt?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 1

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar..

Periode Begroting Jaarrekening
2018 780 banen per 1.000 inwoners 832 banen per 1.000 inwoners
2019 0 banen per 1.000 inwoners -
2020 832 banen per 1.000 inwoners -

Jongeren met een delict voor de rechter

12 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2019 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter
2020 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter

Netto Participatiegraad

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2018 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan 67,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019 68,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2020 69,7 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -

Werkloze jongeren

% 16 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 1,22 Werkloze jongeren -
2019 - 1,22 Werkloze jongeren
2020 - 1,2 Werkloze jongeren

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 176 Personen met een bijstandsuitkering -
2019 - 101 Personen met een bijstandsuitkering
2020 - 175 Personen met een bijstandsuitkering

Personen met een lopend re-intergratietraject

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 162 Personen met een lopend re-intergratietraject -
2019 135 Personen met een lopend re-intergratietraject 145 Personen met een lopend re-intergratietraject
2020 208 Personen met een lopend re-intergratietraject 170 Personen met een lopend re-intergratietraject

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

% van populatie <= 18 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 10,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 9,8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2020 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 7,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6 Jongeren met jeugdreclassering -
2019 6 Jongeren met jeugdreclassering 8 Jongeren met jeugdreclassering
2020 6 Jongeren met jeugdreclassering 2 Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2020 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 65 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 57

Periode Jaarrekening Begroting
2018 376 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO -
2019 377 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 184 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2020 488 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 57 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Kinderen in uitkeringsgezinnen

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 3 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2020 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,22 Kinderen in uitkeringsgezinnen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.154 81 12 2.802 445
1.2 Wijkteams 517 0 0 462 56
1.3 Inkomensregelingen 5.729 5.139 0 7.691 3.176
1.4 Begeleide participatie 3.587 185 0 4.133 -361
1.5 Arbeidsparticipatie 608 194 0 630 172
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 236 19 1 243 13
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.677 220 0 2.559 339
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.695 -320 24 2.443 -44
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.496 845 0 8.613 -272
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 146 160 0 180 126
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 53 0 0 51 1
Totaal Lasten 26.897 6.525 38 29.808 3.652
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 0 0 -20 -98
1.2 Wijkteams 0 0 0 -4 4
1.3 Inkomensregelingen -4.569 -5.162 0 -6.739 -2.992
1.4 Begeleide participatie 0 0 0 -3 3
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 -29 29
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 0 0 0 -151 151
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 0 -77 77
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -670 0 -670 0
Totaal Baten -4.686 -5.832 0 -7.692 -2.825
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.211 693 38 22.116 826

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden Programma 1

Wat hebben wij gedaan in 2020?